[విష్ణు సూక్తం] ᐈ Vishnu Suktam Lyrics In Telugu Pdf

Vishnu Suktam Stotram Telugu Lyrics ఓం విష్ణో॒ర్నుకం॑ వీ॒ర్యా॑ణి॒ ప్రవో॑చం॒ యః పార్థి॑వాని విమ॒మే రాజాగ్ం॑సి॒ యో అస్క॑భాయ॒దుత్త॑రగ్ం స॒ధస్థం॑ విచక్రమా॒ణస్త్రే॒ధోరు॑గా॒యో విష్ణో॑ర॒రాట॑మసి॒ విష్ణోః᳚ పృ॒ష్ఠమ॑సి॒ విష్ణోః॒ శ్నప్త్రే᳚స్థో॒ విష్ణో॒స్స్యూర॑సి॒ విష్ణో᳚ర్ధ్రు॒వమ॑సి వైష్ణ॒వమ॑సి॒ విష్ణ॑వే త్వా ॥ తద॑స్య ప్రి॒యమ॒భిపాథో॑ అశ్యాం । నరో యత్ర॑ దేవ॒యవో॒ మద॑ంతి । ఉ॒రు॒క్ర॒మస్య॒ స హి బంధు॑రి॒త్థా । విష్ణో᳚ ప॒దే ప॑ర॒మే మధ్వ॒ ఉథ్సః॑ । ప్రతద్విష్ణు॑స్స్తవతే వీ॒ర్యా॑య । మృ॒గో న భీ॒మః కు॑చ॒రో … Read more