[విష్ణు సూక్తం] ᐈ Vishnu Suktam Lyrics In Telugu Pdf

Vishnu Suktam Stotram Telugu Lyrics

ఓం విష్ణో॒ర్నుకం॑ వీ॒ర్యా॑ణి॒ ప్రవో॑చం॒ యః పార్థి॑వాని విమ॒మే రాజాగ్ం॑సి॒ యో అస్క॑భాయ॒దుత్త॑రగ్ం స॒ధస్థం॑ విచక్రమా॒ణస్త్రే॒ధోరు॑గా॒యో విష్ణో॑ర॒రాట॑మసి॒ విష్ణోః᳚ పృ॒ష్ఠమ॑సి॒ విష్ణోః॒ శ్నప్త్రే᳚స్థో॒ విష్ణో॒స్స్యూర॑సి॒ విష్ణో᳚ర్ధ్రు॒వమ॑సి వైష్ణ॒వమ॑సి॒ విష్ణ॑వే త్వా ॥

తద॑స్య ప్రి॒యమ॒భిపాథో॑ అశ్యాం । నరో యత్ర॑ దేవ॒యవో॒ మద॑ంతి । ఉ॒రు॒క్ర॒మస్య॒ స హి బంధు॑రి॒త్థా । విష్ణో᳚ ప॒దే ప॑ర॒మే మధ్వ॒ ఉథ్సః॑ । ప్రతద్విష్ణు॑స్స్తవతే వీ॒ర్యా॑య । మృ॒గో న భీ॒మః కు॑చ॒రో గి॑రి॒ష్ఠాః । యస్యో॒రుషు॑ త్రి॒షు వి॒క్రమ॑ణేషు । అధి॑క్ష॒యంతి॒ భువ॑నాని॒ విశ్వా᳚ । ప॒రో మాత్ర॑యా త॒నువా॑ వృధాన । న తే॑ మహి॒త్వమన్వ॑శ్నువంతి ॥

ఉ॒భే తే॑ విద్మా॒ రజ॑సీ పృథి॒వ్యా విష్ణో॑ దేవ॒త్వం । ప॒ర॒మస్య॑ విథ్సే । విచ॑క్రమే పృథి॒వీమే॒ష ఏ॒తాం । క్షేత్రా॑య॒ విష్ణు॒ర్మను॑షే దశ॒స్యన్ । ధ్రు॒వాసో॑ అస్య కీ॒రయో॒ జనా॑సః । ఊ॒రు॒క్షి॒తిగ్ం సు॒జని॑మాచకార । త్రిర్దే॒వః పృ॑థి॒వీమే॒ష ఏ॒తాం । విచ॑క్రమే శ॒తర్చ॑సం మహి॒త్వా । ప్రవిష్ణు॑రస్తు త॒వస॒స్తవీ॑యాన్ । త్వే॒షగ్గ్ హ్య॑స్య॒ స్థవి॑రస్య॒ నామ॑ ॥

అతో॑ దే॒వా అ॑వంతు నో॒ యతో॒ విష్ణు॑ర్విచక్ర॒మే । పృ॒థి॒వ్యాః స॒ప్తధామ॑భిః । ఇ॒దం విష్ణు॒ర్విచ॑క్ర॒మే త్రే॒ధా నిద॑ధే ప॒దం । సమూ॑ఢమస్య పాగ్ం సు॒రే ॥ త్రీణి॑ ప॒దా విచ॑క్రమే॒ విష్ణు॑ర్గో॒పా అదా᳚భ్యః । తతో॒ ధర్మా॑ణి ధా॒రయన్॑ । విష్ణోః॒ కర్మా॑ణి పశ్యత॒ యతో᳚ వ్ర॒తాని॑ పస్పృ॒శే । ఇంద్ర॑స్య॒ యుజ్యః॒ సఖా᳚ ॥

తద్విష్ణోః᳚ పర॒మం ప॒దగ్ం సదా॑ పశ్యంతి సూ॒రయః॑ । ది॒వీవ॒ చక్షు॒రాత॑తం । తద్విప్రా॑సో విప॒న్యవో॑ జాగృ॒వాగ్ం స॒స్సమి॑ంధతే । విష్ణో॒ర్యత్ప॑ర॒మం ప॒దం । పర్యా᳚ప్త్యా॒ అన॑ంతరాయాయ॒ సర్వ॑స్తోమోఽతి రా॒త్ర ఉ॑త్త॒మ మహ॑ర్భవతి సర్వ॒స్యాప్త్యై॒ సర్వ॑స్య॒ జిత్త్యై॒ సర్వ॑మే॒వ తేనా᳚ప్నోతి॒ సర్వం॑ జయతి ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

********

Leave a Comment