[വിവേക ചൂഡാമണി] ᐈ Viveka Chudamani Lyrics In Malayalam Pdf

Viveka Chudamani Lyrics In Malayalam സര്വവേദാംതസിദ്ധാംതഗോചരം തമഗോചരമ് ।ഗോവിംദം പരമാനംദം സദ്ഗുരും പ്രണതോഽസ്മ്യഹമ് ॥ 1॥ ജംതൂനാം നരജന്മ ദുര്ലഭമതഃ പുംസ്ത്വം തതോ വിപ്രതാതസ്മാദ്വൈദികധര്മമാര്ഗപരതാ വിദ്വത്ത്വമസ്മാത്പരമ് ।ആത്മാനാത്മവിവേചനം സ്വനുഭവോ ബ്രഹ്മാത്മനാ സംസ്ഥിതിഃമുക്തിര്നോ ശതജന്മകോടിസുകൃതൈഃ പുണ്യൈര്വിനാ ലഭ്യതേ ॥ 2॥ (പാഠഭേദഃ – ശതകോടിജന്മസു കൃതൈഃ) ദുര്ലഭം ത്രയമേവൈതദ്ദേവാനുഗ്രഹഹേതുകമ് ।മനുഷ്യത്വം മുമുക്ഷുത്വം മഹാപുരുഷസംശ്രയഃ ॥ 3॥ ലബ്ധ്വാ കഥംചിന്നരജന്മ ദുര്ലഭം (പാഠഭേദഃ – കഥംചിന്)തത്രാപി പുംസ്ത്വം ശ്രുതിപാരദര്ശനമ് ।യസ്ത്വാത്മമുക്തൌ ന യതേത മൂഢധീഃസ ഹ്യാത്മഹാ സ്വം വിനിഹംത്യസദ്ഗ്രഹാത് … Read more