[ચાણક્ય નીતિ] ᐈ (Chapter 4) Chanakya Neeti Lyrics In Gujarati Pdf

Chanakya Neeti Chapter 4 Lyrics In Gujarati

આયુઃ કર્મ ચ વિત્તં ચ વિદ્યા નિધનમેવ ચ ।
પંચૈતાનિ હિ સૃજ્યંતે ગર્ભસ્થસ્યૈવ દેહિનઃ ॥ 01 ॥

સાધુભ્યસ્તે નિવર્તંતે પુત્રમિત્રાણિ બાંધવાઃ ।
યે ચ તૈઃ સહ ગંતારસ્તદ્ધર્માત્સુકૃતં કુલમ્ ॥ 02 ॥

દર્શનધ્યાનસંસ્પર્શૈર્મત્સી કૂર્મી ચ પક્ષિણી ।
શિશું પાલયતે નિત્યં તથા સજ્જન-સંગતિઃ ॥ 03 ॥

યાવત્સ્વસ્થો હ્યયં દેહો યાવન્મૃત્યુશ્ચ દૂરતઃ ।
તાવદાત્મહિતં કુર્યાત્પ્રાણાંતે કિં કરિષ્યતિ ॥ 04 ॥

કામધેનુગુણા વિદ્યા હ્યકાલે ફલદાયિની ।
પ્રવાસે માતૃસદૃશી વિદ્યા ગુપ્તં ધનં સ્મૃતમ્ ॥ 05 ॥

એકોઽપિ ગુણવાન્પુત્રો નિર્ગુણેન શતેન કિમ્ ।
એકશ્ચંદ્રસ્તમો હંતિ ન ચ તારાઃ સહસ્રશઃ ॥ 06 ॥

મૂર્ખશ્ચિરાયુર્જાતોઽપિ તસ્માજ્જાતમૃતો વરઃ ।
મૃતઃ સ ચાલ્પદુઃખાય યાવજ્જીવં જડો દહેત્ ॥ 07 ॥

કુગ્રામવાસઃ કુલહીનસેવા
કુભોજનં ક્રોધમુખી ચ ભાર્યા ।
પુત્રશ્ચ મૂર્ખો વિધવા ચ કન્યા
વિનાગ્નિના ષટ્પ્રદહંતિ કાયમ્ ॥ 08 ॥

કિં તયા ક્રિયતે ધેન્વા યા ન દોગ્ધ્રી ન ગર્ભિણી ।
કોઽર્થઃ પુત્રેણ જાતેન યો ન વિદ્વાન્ ન ભક્તિમાન્ ॥ 09 ॥

સંસારતાપદગ્ધાનાં ત્રયો વિશ્રાંતિહેતવઃ ।
અપત્યં ચ કલત્રં ચ સતાં સંગતિરેવ ચ ॥ 10 ॥

સકૃજ્જલ્પંતિ રાજાનઃ સકૃજ્જલ્પંતિ પંડિતાઃ ।
સકૃત્કન્યાઃ પ્રદીયંતે ત્રીણ્યેતાનિ સકૃત્સકૃત્ ॥ 11 ॥

એકાકિના તપો દ્વાભ્યાં પઠનં ગાયનં ત્રિભિઃ ।
ચતુર્ભિર્ગમનં ક્ષેત્રં પંચભિર્બહુભી રણઃ ॥ 12 ॥

સા ભાર્યા યા શુચિર્દક્ષા સા ભાર્યા યા પતિવ્રતા ।
સા ભાર્યા યા પતિપ્રીતા સા ભાર્યા સત્યવાદિની ॥ 13 ॥

અપુત્રસ્ય ગૃહં શૂન્યં દિશઃ શૂન્યાસ્ત્વબાંધવાઃ ।
મૂર્ખસ્ય હૃદયં શૂન્યં સર્વશૂન્યા દરિદ્રતા ॥ 14 ॥

અનભ્યાસે વિષં શાસ્ત્રમજીર્ણે ભોજનં વિષમ્ ।
દરિદ્રસ્ય વિષં ગોષ્ઠી વૃદ્ધસ્ય તરુણી વિષમ્ ॥ 15 ॥

ત્યજેદ્ધર્મં દયાહીનં વિદ્યાહીનં ગુરું ત્યજેત્ ।
ત્યજેત્ક્રોધમુખીં ભાર્યાં નિઃસ્નેહાન્બાંધવાંસ્ત્યજેત્ ॥ 16 ॥

અધ્વા જરા દેહવતાં પર્વતાનાં જલં જરા ।
અમૈથુનં જરા સ્ત્રીણાં વસ્ત્રાણામાતપો જરા ॥ 17 ॥

કઃ કાલઃ કાનિ મિત્રાણિ કો દેશઃ કૌ વ્યયાગમૌ ।
કશ્ચાહં કા ચ મે શક્તિરિતિ ચિંત્યં મુહુર્મુહુઃ ॥ 18 ॥

અગ્નિર્દેવો દ્વિજાતીનાં મુનીનાં હૃદિ દૈવતમ્ ।
પ્રતિમા સ્વલ્પબુદ્ધીનાં સર્વત્ર સમદર્શિનઃ ॥ 19 ॥

********

Leave a Comment