[ചാണക്യ നീതി] ᐈ (Chapter 4) Chanakya Neeti Lyrics In Malayalam Pdf

Chanakya Neeti Chapter 4 Lyrics In Malayalam

ആയുഃ കര്മ ച വിത്തം ച വിദ്യാ നിധനമേവ ച ।
പംചൈതാനി ഹി സൃജ്യംതേ ഗര്ഭസ്ഥസ്യൈവ ദേഹിനഃ ॥ 01 ॥

സാധുഭ്യസ്തേ നിവര്തംതേ പുത്രമിത്രാണി ബാംധവാഃ ।
യേ ച തൈഃ സഹ ഗംതാരസ്തദ്ധര്മാത്സുകൃതം കുലമ് ॥ 02 ॥

ദര്ശനധ്യാനസംസ്പര്ശൈര്മത്സീ കൂര്മീ ച പക്ഷിണീ ।
ശിശും പാലയതേ നിത്യം തഥാ സജ്ജന-സംഗതിഃ ॥ 03 ॥

യാവത്സ്വസ്ഥോ ഹ്യയം ദേഹോ യാവന്മൃത്യുശ്ച ദൂരതഃ ।
താവദാത്മഹിതം കുര്യാത്പ്രാണാംതേ കിം കരിഷ്യതി ॥ 04 ॥

കാമധേനുഗുണാ വിദ്യാ ഹ്യകാലേ ഫലദായിനീ ।
പ്രവാസേ മാതൃസദൃശീ വിദ്യാ ഗുപ്തം ധനം സ്മൃതമ് ॥ 05 ॥

ഏകോഽപി ഗുണവാന്പുത്രോ നിര്ഗുണേന ശതേന കിമ് ।
ഏകശ്ചംദ്രസ്തമോ ഹംതി ന ച താരാഃ സഹസ്രശഃ ॥ 06 ॥

മൂര്ഖശ്ചിരായുര്ജാതോഽപി തസ്മാജ്ജാതമൃതോ വരഃ ।
മൃതഃ സ ചാല്പദുഃഖായ യാവജ്ജീവം ജഡോ ദഹേത് ॥ 07 ॥

കുഗ്രാമവാസഃ കുലഹീനസേവാ
കുഭോജനം ക്രോധമുഖീ ച ഭാര്യാ ।
പുത്രശ്ച മൂര്ഖോ വിധവാ ച കന്യാ
വിനാഗ്നിനാ ഷട്പ്രദഹംതി കായമ് ॥ 08 ॥

കിം തയാ ക്രിയതേ ധേന്വാ യാ ന ദോഗ്ധ്രീ ന ഗര്ഭിണീ ।
കോഽര്ഥഃ പുത്രേണ ജാതേന യോ ന വിദ്വാന് ന ഭക്തിമാന് ॥ 09 ॥

സംസാരതാപദഗ്ധാനാം ത്രയോ വിശ്രാംതിഹേതവഃ ।
അപത്യം ച കലത്രം ച സതാം സംഗതിരേവ ച ॥ 10 ॥

സകൃജ്ജല്പംതി രാജാനഃ സകൃജ്ജല്പംതി പംഡിതാഃ ।
സകൃത്കന്യാഃ പ്രദീയംതേ ത്രീണ്യേതാനി സകൃത്സകൃത് ॥ 11 ॥

ഏകാകിനാ തപോ ദ്വാഭ്യാം പഠനം ഗായനം ത്രിഭിഃ ।
ചതുര്ഭിര്ഗമനം ക്ഷേത്രം പംചഭിര്ബഹുഭീ രണഃ ॥ 12 ॥

സാ ഭാര്യാ യാ ശുചിര്ദക്ഷാ സാ ഭാര്യാ യാ പതിവ്രതാ ।
സാ ഭാര്യാ യാ പതിപ്രീതാ സാ ഭാര്യാ സത്യവാദിനീ ॥ 13 ॥

അപുത്രസ്യ ഗൃഹം ശൂന്യം ദിശഃ ശൂന്യാസ്ത്വബാംധവാഃ ।
മൂര്ഖസ്യ ഹൃദയം ശൂന്യം സര്വശൂന്യാ ദരിദ്രതാ ॥ 14 ॥

അനഭ്യാസേ വിഷം ശാസ്ത്രമജീര്ണേ ഭോജനം വിഷമ് ।
ദരിദ്രസ്യ വിഷം ഗോഷ്ഠീ വൃദ്ധസ്യ തരുണീ വിഷമ് ॥ 15 ॥

ത്യജേദ്ധര്മം ദയാഹീനം വിദ്യാഹീനം ഗുരും ത്യജേത് ।
ത്യജേത്ക്രോധമുഖീം ഭാര്യാം നിഃസ്നേഹാന്ബാംധവാംസ്ത്യജേത് ॥ 16 ॥

അധ്വാ ജരാ ദേഹവതാം പര്വതാനാം ജലം ജരാ ।
അമൈഥുനം ജരാ സ്ത്രീണാം വസ്ത്രാണാമാതപോ ജരാ ॥ 17 ॥

കഃ കാലഃ കാനി മിത്രാണി കോ ദേശഃ കൌ വ്യയാഗമൌ ।
കശ്ചാഹം കാ ച മേ ശക്തിരിതി ചിംത്യം മുഹുര്മുഹുഃ ॥ 18 ॥

അഗ്നിര്ദേവോ ദ്വിജാതീനാം മുനീനാം ഹൃദി ദൈവതമ് ।
പ്രതിമാ സ്വല്പബുദ്ധീനാം സര്വത്ര സമദര്ശിനഃ ॥ 19 ॥

********

Leave a Comment