[சாணக்ய நீதி] ᐈ (Chapter 4) Chanakya Neeti Lyrics In Tamil Pdf

Chanakya Neeti Chapter 4 Lyrics In Tamil

ஆயு: கர்ம ச வித்தம் ச வித்³யா நித⁴னமேவ ச ।
பஞ்சைதானி ஹி ஸ்ருஜ்யன்தே க³ர்ப⁴ஸ்த²ஸ்யைவ தே³ஹின: ॥ ௦1 ॥

ஸாது⁴ப்⁴யஸ்தே நிவர்தன்தே புத்ரமித்ராணி பா³ன்த⁴வா: ।
யே ச தை: ஸஹ க³ன்தாரஸ்தத்³த⁴ர்மாத்ஸுக்ருதம் குலம் ॥ ௦2 ॥

த³ர்ஶனத்⁴யானஸம்ஸ்பர்ஶைர்மத்ஸீ கூர்மீ ச பக்ஷிணீ ।
ஶிஶும் பாலயதே நித்யம் ததா² ஸஜ்ஜன-ஸங்க³தி: ॥ ௦3 ॥

யாவத்ஸ்வஸ்தோ² ஹ்யயம் தே³ஹோ யாவன்ம்ருத்யுஶ்ச தூ³ரத: ।
தாவதா³த்மஹிதம் குர்யாத்ப்ராணான்தே கிம் கரிஷ்யதி ॥ ௦4 ॥

காமதே⁴னுகு³ணா வித்³யா ஹ்யகாலே ப²லதா³யினீ ।
ப்ரவாஸே மாத்ருஸத்³ருஶீ வித்³யா கு³ப்தம் த⁴னம் ஸ்ம்ருதம் ॥ ௦5 ॥

ஏகோபி கு³ணவான்புத்ரோ நிர்கு³ணேன ஶதேன கிம் ।
ஏகஶ்சன்த்³ரஸ்தமோ ஹன்தி ந ச தாரா: ஸஹஸ்ரஶ: ॥ ௦6 ॥

மூர்க²ஶ்சிராயுர்ஜாதோபி தஸ்மாஜ்ஜாதம்ருதோ வர: ।
ம்ருத: ஸ சால்பது³:கா²ய யாவஜ்ஜீவம் ஜடோ³ த³ஹேத் ॥ ௦7 ॥

குக்³ராமவாஸ: குலஹீனஸேவா
குபோ⁴ஜனம் க்ரோத⁴முகீ² ச பா⁴ர்யா ।
புத்ரஶ்ச மூர்கோ² வித⁴வா ச கன்யா
வினாக்³னினா ஷட்ப்ரத³ஹன்தி காயம் ॥ ௦8 ॥

கிம் தயா க்ரியதே தே⁴ன்வா யா ந தோ³க்³த்⁴ரீ ந க³ர்பி⁴ணீ ।
கோர்த:² புத்ரேண ஜாதேன யோ ந வித்³வான் ந ப⁴க்திமான் ॥ ௦9 ॥

ஸம்ஸாரதாபத³க்³தா⁴னாம் த்ரயோ விஶ்ரான்திஹேதவ: ।
அபத்யம் ச கலத்ரம் ச ஸதாம் ஸங்க³திரேவ ச ॥ 1௦ ॥

ஸக்ருஜ்ஜல்பன்தி ராஜான: ஸக்ருஜ்ஜல்பன்தி பண்டி³தா: ।
ஸக்ருத்கன்யா: ப்ரதீ³யன்தே த்ரீண்யேதானி ஸக்ருத்ஸக்ருத் ॥ 11 ॥

ஏகாகினா தபோ த்³வாப்⁴யாம் பட²னம் கா³யனம் த்ரிபி⁴: ।
சதுர்பி⁴ர்க³மனம் க்ஷேத்ரம் பஞ்சபி⁴ர்ப³ஹுபீ⁴ ரண: ॥ 12 ॥

ஸா பா⁴ர்யா யா ஶுசிர்த³க்ஷா ஸா பா⁴ர்யா யா பதிவ்ரதா ।
ஸா பா⁴ர்யா யா பதிப்ரீதா ஸா பா⁴ர்யா ஸத்யவாதி³னீ ॥ 13 ॥

அபுத்ரஸ்ய க்³ருஹம் ஶூன்யம் தி³ஶ: ஶூன்யாஸ்த்வபா³ன்த⁴வா: ।
மூர்க²ஸ்ய ஹ்ருத³யம் ஶூன்யம் ஸர்வஶூன்யா த³ரித்³ரதா ॥ 14 ॥

அனப்⁴யாஸே விஷம் ஶாஸ்த்ரமஜீர்ணே போ⁴ஜனம் விஷம் ।
த³ரித்³ரஸ்ய விஷம் கோ³ஷ்டீ² வ்ருத்³த⁴ஸ்ய தருணீ விஷம் ॥ 15 ॥

த்யஜேத்³த⁴ர்மம் த³யாஹீனம் வித்³யாஹீனம் கு³ரும் த்யஜேத் ।
த்யஜேத்க்ரோத⁴முகீ²ம் பா⁴ர்யாம் நி:ஸ்னேஹான்பா³ன்த⁴வாம்ஸ்த்யஜேத் ॥ 16 ॥

அத்⁴வா ஜரா தே³ஹவதாம் பர்வதானாம் ஜலம் ஜரா ।
அமைது²னம் ஜரா ஸ்த்ரீணாம் வஸ்த்ராணாமாதபோ ஜரா ॥ 17 ॥

க: கால: கானி மித்ராணி கோ தே³ஶ: கௌ வ்யயாக³மௌ ।
கஶ்சாஹம் கா ச மே ஶக்திரிதி சின்த்யம் முஹுர்முஹு: ॥ 18 ॥

அக்³னிர்தே³வோ த்³விஜாதீனாம் முனீனாம் ஹ்ருதி³ தை³வதம் ।
ப்ரதிமா ஸ்வல்பபு³த்³தீ⁴னாம் ஸர்வத்ர ஸமத³ர்ஶின: ॥ 19 ॥

********

Leave a Comment