[ചാണക്യ നീതി] ᐈ (Chapter 5) Chanakya Neeti Lyrics In Malayalam Pdf

Chanakya Neeti Chapter 5 Lyrics In Malayalam

ഗുരുരഗ്നിര്ദ്വിജാതീനാം വര്ണാനാം ബ്രാഹ്മണോ ഗുരുഃ ।
പതിരേവ ഗുരുഃ സ്ത്രീണാം സര്വസ്യാഭ്യാഗതോ ഗുരുഃ ॥ 01 ॥

യഥാ ചതുര്ഭിഃ കനകം പരീക്ഷ്യതേ
നിഘര്ഷണച്ഛേദനതാപതാഡനൈഃ ।
തഥാ ചതുര്ഭിഃ പുരുഷഃ പരീക്ഷ്യതേ
ത്യാഗേന ശീലേന ഗുണേന കര്മണാ ॥ 02 ॥

താവദ്ഭയേഷു ഭേതവ്യം യാവദ്ഭയമനാഗതമ് ।
ആഗതം തു ഭയം വീക്ഷ്യ പ്രഹര്തവ്യമശംകയാ ॥ 03 ॥

ഏകോദരസമുദ്ഭൂതാ ഏകനക്ഷത്രജാതകാഃ ।
ന ഭവംതി സമാഃ ശീലേ യഥാ ബദരകംടകാഃ ॥ 04 ॥

നിഃസ്പൃഹോ നാധികാരീ സ്യാന് നാകാമോ മംഡനപ്രിയഃ ।
നാവിദഗ്ധഃ പ്രിയം ബ്രൂയാത്സ്പഷ്ടവക്താ ന വംചകഃ ॥ 05 ॥

മൂര്ഖാണാം പംഡിതാ ദ്വേഷ്യാ അധനാനാം മഹാധനാഃ ।
പരാംഗനാ കുലസ്ത്രീണാം സുഭഗാനാം ച ദുര്ഭഗാഃ ॥ 06 ॥

ആലസ്യോപഗതാ വിദ്യാ പരഹസ്തഗതം ധനമ് ।
അല്പബീജം ഹതം ക്ഷേത്രം ഹതം സൈന്യമനായകമ് ॥ 07 ॥

അഭ്യാസാദ്ധാര്യതേ വിദ്യാ കുലം ശീലേന ധാര്യതേ ।
ഗുണേന ജ്ഞായതേ ത്വാര്യഃ കോപോ നേത്രേണ ഗമ്യതേ ॥ 08 ॥

വിത്തേന രക്ഷ്യതേ ധര്മോ വിദ്യാ യോഗേന രക്ഷ്യതേ ।
മൃദുനാ രക്ഷ്യതേ ഭൂപഃ സത്സ്ത്രിയാ രക്ഷ്യതേ ഗൃഹമ് ॥ 09 ॥

അന്യഥാ വേദശാസ്ത്രാണി ജ്ഞാനപാംഡിത്യമന്യഥാ ।
അന്യഥാ തത്പദം ശാംതം ലോകാഃ ക്ലിശ്യംതി ചാഹ്ന്യഥാ ॥ 10 ॥

ദാരിദ്ര്യനാശനം ദാനം ശീലം ദുര്ഗതിനാശനമ് ।
അജ്ഞാനനാശിനീ പ്രജ്ഞാ ഭാവനാ ഭയനാശിനീ ॥ 11 ॥

നാസ്തി കാമസമോ വ്യാധിര്നാസ്തി മോഹസമോ രിപുഃ ।
നാസ്തി കോപസമോ വഹ്നിര്നാസ്തി ജ്ഞാനാത്പരം സുഖമ് ॥ 12 ॥

ജന്മമൃത്യൂ ഹി യാത്യേകോ ഭുനക്ത്യേകഃ ശുഭാശുഭമ് ।
നരകേഷു പതത്യേക ഏകോ യാതി പരാം ഗതിമ് ॥ 13 ॥

തൃണം ബ്രഹ്മവിദഃ സ്വര്ഗസ്തൃണം ശൂരസ്യ ജീവിതമ് ।
ജിതാശസ്യ തൃണം നാരീ നിഃസ്പൃഹസ്യ തൃണം ജഗത് ॥ 14 ॥

വിദ്യാ മിത്രം പ്രവാസേ ച ഭാര്യാ മിത്രം ഗൃഹേഷു ച ।
വ്യാധിതസ്യൌഷധം മിത്രം ധര്മോ മിത്രം മൃതസ്യ ച ॥ 15 ॥

വൃഥാ വൃഷ്ടിഃ സമുദ്രേഷു വൃഥാ തൃപ്തസ്യ ഭോജനമ് ।
വൃഥാ ദാനം സമര്ഥസ്യ വൃഥാ ദീപോ ദിവാപി ച ॥ 16 ॥

നാസ്തി മേഘസമം തോയം നാസ്തി ചാത്മസമം ബലമ് ।
നാസ്തി ചക്ഷുഃസമം തേജോ നാസ്തി ധാന്യസമം പ്രിയമ് ॥ 17 ॥

അധനാ ധനമിച്ഛംതി വാചം ചൈവ ചതുഷ്പദാഃ ।
മാനവാഃ സ്വര്ഗമിച്ഛംതി മോക്ഷമിച്ഛംതി ദേവതാഃ ॥ 18 ॥

സത്യേന ധാര്യതേ പൃഥ്വീ സത്യേന തപതേ രവിഃ ।
സത്യേന വാതി വായുശ്ച സര്വം സത്യേ പ്രതിഷ്ഠിതമ് ॥ 19 ॥

ചലാ ലക്ഷ്മീശ്ചലാഃ പ്രാണാശ്ചലേ ജീവിതമംദിരേ ।
ചലാചലേ ച സംസാരേ ധര്മ ഏകോ ഹി നിശ്ചലഃ ॥ 20 ॥

നരാണാം നാപിതോ ധൂര്തഃ പക്ഷിണാം ചൈവ വായസഃ ।
ചതുഷ്പാദം ശ‍ഋഗാലസ്തു സ്ത്രീണാം ധൂര്താ ച മാലിനീ ॥ 21 ॥

ജനിതാ ചോപനേതാ ച യസ്തു വിദ്യാം പ്രയച്ഛതി ।
അന്നദാതാ ഭയത്രാതാ പംചൈതേ പിതരഃ സ്മൃതാഃ ॥ 22 ॥

രാജപത്നീ ഗുരോഃ പത്നീ മിത്രപത്നീ തഥൈവ ച ।
പത്നീമാതാ സ്വമാതാ ച പംചൈതാ മാതരഃ സ്മൃതാഃ ॥ 23 ॥

********

Leave a Comment