[ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ] ᐈ (Chapter 5) Chanakya Neeti Lyrics In Kannada Pdf

Chanakya Neeti Chapter 5 Lyrics In Kannada

ಗುರುರಗ್ನಿರ್ದ್ವಿಜಾತೀನಾಂ ವರ್ಣಾನಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಗುರುಃ ।
ಪತಿರೇವ ಗುರುಃ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಸರ್ವಸ್ಯಾಭ್ಯಾಗತೋ ಗುರುಃ ॥ 01 ॥

ಯಥಾ ಚತುರ್ಭಿಃ ಕನಕಂ ಪರೀಕ್ಷ್ಯತೇ
ನಿಘರ್ಷಣಚ್ಛೇದನತಾಪತಾಡನೈಃ ।
ತಥಾ ಚತುರ್ಭಿಃ ಪುರುಷಃ ಪರೀಕ್ಷ್ಯತೇ
ತ್ಯಾಗೇನ ಶೀಲೇನ ಗುಣೇನ ಕರ್ಮಣಾ ॥ 02 ॥

ತಾವದ್ಭಯೇಷು ಭೇತವ್ಯಂ ಯಾವದ್ಭಯಮನಾಗತಮ್ ।
ಆಗತಂ ತು ಭಯಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಹರ್ತವ್ಯಮಶಂಕಯಾ ॥ 03 ॥

ಏಕೋದರಸಮುದ್ಭೂತಾ ಏಕನಕ್ಷತ್ರಜಾತಕಾಃ ।
ನ ಭವಂತಿ ಸಮಾಃ ಶೀಲೇ ಯಥಾ ಬದರಕಂಟಕಾಃ ॥ 04 ॥

ನಿಃಸ್ಪೃಹೋ ನಾಧಿಕಾರೀ ಸ್ಯಾನ್ ನಾಕಾಮೋ ಮಂಡನಪ್ರಿಯಃ ।
ನಾವಿದಗ್ಧಃ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ಸ್ಪಷ್ಟವಕ್ತಾ ನ ವಂಚಕಃ ॥ 05 ॥

ಮೂರ್ಖಾಣಾಂ ಪಂಡಿತಾ ದ್ವೇಷ್ಯಾ ಅಧನಾನಾಂ ಮಹಾಧನಾಃ ।
ಪರಾಂಗನಾ ಕುಲಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಸುಭಗಾನಾಂ ಚ ದುರ್ಭಗಾಃ ॥ 06 ॥

ಆಲಸ್ಯೋಪಗತಾ ವಿದ್ಯಾ ಪರಹಸ್ತಗತಂ ಧನಮ್ ।
ಅಲ್ಪಬೀಜಂ ಹತಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಹತಂ ಸೈನ್ಯಮನಾಯಕಂ ॥ 07 ॥

ಅಭ್ಯಾಸಾದ್ಧಾರ್ಯತೇ ವಿದ್ಯಾ ಕುಲಂ ಶೀಲೇನ ಧಾರ್ಯತೇ ।
ಗುಣೇನ ಜ್ಞಾಯತೇ ತ್ವಾರ್ಯಃ ಕೋಪೋ ನೇತ್ರೇಣ ಗಮ್ಯತೇ ॥ 08 ॥

ವಿತ್ತೇನ ರಕ್ಷ್ಯತೇ ಧರ್ಮೋ ವಿದ್ಯಾ ಯೋಗೇನ ರಕ್ಷ್ಯತೇ ।
ಮೃದುನಾ ರಕ್ಷ್ಯತೇ ಭೂಪಃ ಸತ್ಸ್ತ್ರಿಯಾ ರಕ್ಷ್ಯತೇ ಗೃಹಂ ॥ 09 ॥

ಅನ್ಯಥಾ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಜ್ಞಾನಪಾಂಡಿತ್ಯಮನ್ಯಥಾ ।
ಅನ್ಯಥಾ ತತ್ಪದಂ ಶಾಂತಂ ಲೋಕಾಃ ಕ್ಲಿಶ್ಯಂತಿ ಚಾಹ್ನ್ಯಥಾ ॥ 10 ॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಂ ದಾನಂ ಶೀಲಂ ದುರ್ಗತಿನಾಶನಮ್ ।
ಅಜ್ಞಾನನಾಶಿನೀ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಭಾವನಾ ಭಯನಾಶಿನೀ ॥ 11 ॥

ನಾಸ್ತಿ ಕಾಮಸಮೋ ವ್ಯಾಧಿರ್ನಾಸ್ತಿ ಮೋಹಸಮೋ ರಿಪುಃ ।
ನಾಸ್ತಿ ಕೋಪಸಮೋ ವಹ್ನಿರ್ನಾಸ್ತಿ ಜ್ಞಾನಾತ್ಪರಂ ಸುಖಂ ॥ 12 ॥

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯೂ ಹಿ ಯಾತ್ಯೇಕೋ ಭುನಕ್ತ್ಯೇಕಃ ಶುಭಾಶುಭಮ್ ।
ನರಕೇಷು ಪತತ್ಯೇಕ ಏಕೋ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ ॥ 13 ॥

ತೃಣಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಃ ಸ್ವರ್ಗಸ್ತೃಣಂ ಶೂರಸ್ಯ ಜೀವಿತಮ್ ।
ಜಿತಾಶಸ್ಯ ತೃಣಂ ನಾರೀ ನಿಃಸ್ಪೃಹಸ್ಯ ತೃಣಂ ಜಗತ್ ॥ 14 ॥

ವಿದ್ಯಾ ಮಿತ್ರಂ ಪ್ರವಾಸೇ ಚ ಭಾರ್ಯಾ ಮಿತ್ರಂ ಗೃಹೇಷು ಚ ।
ವ್ಯಾಧಿತಸ್ಯೌಷಧಂ ಮಿತ್ರಂ ಧರ್ಮೋ ಮಿತ್ರಂ ಮೃತಸ್ಯ ಚ ॥ 15 ॥

ವೃಥಾ ವೃಷ್ಟಿಃ ಸಮುದ್ರೇಷು ವೃಥಾ ತೃಪ್ತಸ್ಯ ಭೋಜನಮ್ ।
ವೃಥಾ ದಾನಂ ಸಮರ್ಥಸ್ಯ ವೃಥಾ ದೀಪೋ ದಿವಾಪಿ ಚ ॥ 16 ॥

ನಾಸ್ತಿ ಮೇಘಸಮಂ ತೋಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಚಾತ್ಮಸಮಂ ಬಲಮ್ ।
ನಾಸ್ತಿ ಚಕ್ಷುಃಸಮಂ ತೇಜೋ ನಾಸ್ತಿ ಧಾನ್ಯಸಮಂ ಪ್ರಿಯಂ ॥ 17 ॥

ಅಧನಾ ಧನಮಿಚ್ಛಂತಿ ವಾಚಂ ಚೈವ ಚತುಷ್ಪದಾಃ ।
ಮಾನವಾಃ ಸ್ವರ್ಗಮಿಚ್ಛಂತಿ ಮೋಕ್ಷಮಿಚ್ಛಂತಿ ದೇವತಾಃ ॥ 18 ॥

ಸತ್ಯೇನ ಧಾರ್ಯತೇ ಪೃಥ್ವೀ ಸತ್ಯೇನ ತಪತೇ ರವಿಃ ।
ಸತ್ಯೇನ ವಾತಿ ವಾಯುಶ್ಚ ಸರ್ವಂ ಸತ್ಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ॥ 19 ॥

ಚಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚಲಾಃ ಪ್ರಾಣಾಶ್ಚಲೇ ಜೀವಿತಮಂದಿರೇ ।
ಚಲಾಚಲೇ ಚ ಸಂಸಾರೇ ಧರ್ಮ ಏಕೋ ಹಿ ನಿಶ್ಚಲಃ ॥ 20 ॥

ನರಾಣಾಂ ನಾಪಿತೋ ಧೂರ್ತಃ ಪಕ್ಷಿಣಾಂ ಚೈವ ವಾಯಸಃ ।
ಚತುಷ್ಪಾದಂ ಶ‍ಋಗಾಲಸ್ತು ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಧೂರ್ತಾ ಚ ಮಾಲಿನೀ ॥ 21 ॥

ಜನಿತಾ ಚೋಪನೇತಾ ಚ ಯಸ್ತು ವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ।
ಅನ್ನದಾತಾ ಭಯತ್ರಾತಾ ಪಂಚೈತೇ ಪಿತರಃ ಸ್ಮೃತಾಃ ॥ 22 ॥

ರಾಜಪತ್ನೀ ಗುರೋಃ ಪತ್ನೀ ಮಿತ್ರಪತ್ನೀ ತಥೈವ ಚ ।
ಪತ್ನೀಮಾತಾ ಸ್ವಮಾತಾ ಚ ಪಂಚೈತಾ ಮಾತರಃ ಸ್ಮೃತಾಃ ॥ 23 ॥

********

Leave a Comment