[சாணக்ய நீதி] ᐈ (Chapter 5) Chanakya Neeti Lyrics In Tamil Pdf

Chanakya Neeti Chapter 5 Lyrics In Tamil

கு³ருரக்³னிர்த்³விஜாதீனாம் வர்ணானாம் ப்³ராஹ்மணோ கு³ரு: ।
பதிரேவ கு³ரு: ஸ்த்ரீணாம் ஸர்வஸ்யாப்⁴யாக³தோ கு³ரு: ॥ ௦1 ॥

யதா² சதுர்பி⁴: கனகம் பரீக்ஷ்யதே
நிக⁴ர்ஷணச்சே²த³னதாபதாட³னை: ।
ததா² சதுர்பி⁴: புருஷ: பரீக்ஷ்யதே
த்யாகே³ன ஶீலேன கு³ணேன கர்மணா ॥ ௦2 ॥

தாவத்³ப⁴யேஷு பே⁴தவ்யம் யாவத்³ப⁴யமனாக³தம் ।
ஆக³தம் து ப⁴யம் வீக்ஷ்ய ப்ரஹர்தவ்யமஶங்கயா ॥ ௦3 ॥

ஏகோத³ரஸமுத்³பூ⁴தா ஏகனக்ஷத்ரஜாதகா: ।
ந ப⁴வன்தி ஸமா: ஶீலே யதா² ப³த³ரகண்டகா: ॥ ௦4 ॥

நி:ஸ்ப்ருஹோ நாதி⁴காரீ ஸ்யான் நாகாமோ மண்ட³னப்ரிய: ।
நாவித³க்³த:⁴ ப்ரியம் ப்³ரூயாத்ஸ்பஷ்டவக்தா ந வஞ்சக: ॥ ௦5 ॥

மூர்கா²ணாம் பண்டி³தா த்³வேஷ்யா அத⁴னானாம் மஹாத⁴னா: ।
பராங்க³னா குலஸ்த்ரீணாம் ஸுப⁴கா³னாம் ச து³ர்ப⁴கா³: ॥ ௦6 ॥

ஆலஸ்யோபக³தா வித்³யா பரஹஸ்தக³தம் த⁴னம் ।
அல்பபீ³ஜம் ஹதம் க்ஷேத்ரம் ஹதம் ஸைன்யமனாயகம் ॥ ௦7 ॥

அப்⁴யாஸாத்³தா⁴ர்யதே வித்³யா குலம் ஶீலேன தா⁴ர்யதே ।
கு³ணேன ஜ்ஞாயதே த்வார்ய: கோபோ நேத்ரேண க³ம்யதே ॥ ௦8 ॥

வித்தேன ரக்ஷ்யதே த⁴ர்மோ வித்³யா யோகே³ன ரக்ஷ்யதே ।
ம்ருது³னா ரக்ஷ்யதே பூ⁴ப: ஸத்ஸ்த்ரியா ரக்ஷ்யதே க்³ருஹம் ॥ ௦9 ॥

அன்யதா² வேத³ஶாஸ்த்ராணி ஜ்ஞானபாண்டி³த்யமன்யதா² ।
அன்யதா² தத்பத³ம் ஶான்தம் லோகா: க்லிஶ்யன்தி சாஹ்ன்யதா² ॥ 1௦ ॥

தா³ரித்³ர்யனாஶனம் தா³னம் ஶீலம் து³ர்க³தினாஶனம் ।
அஜ்ஞானநாஶினீ ப்ரஜ்ஞா பா⁴வனா ப⁴யனாஶினீ ॥ 11 ॥

நாஸ்தி காமஸமோ வ்யாதி⁴ர்னாஸ்தி மோஹஸமோ ரிபு: ।
நாஸ்தி கோபஸமோ வஹ்னிர்னாஸ்தி ஜ்ஞானாத்பரம் ஸுக²ம் ॥ 12 ॥

ஜன்மம்ருத்யூ ஹி யாத்யேகோ பு⁴னக்த்யேக: ஶுபா⁴ஶுப⁴ம் ।
நரகேஷு பதத்யேக ஏகோ யாதி பராம் க³திம் ॥ 13 ॥

த்ருணம் ப்³ரஹ்மவித:³ ஸ்வர்க³ஸ்த்ருணம் ஶூரஸ்ய ஜீவிதம் ।
ஜிதாஶஸ்ய த்ருணம் நாரீ நி:ஸ்ப்ருஹஸ்ய த்ருணம் ஜக³த் ॥ 14 ॥

வித்³யா மித்ரம் ப்ரவாஸே ச பா⁴ர்யா மித்ரம் க்³ருஹேஷு ச ।
வ்யாதி⁴தஸ்யௌஷத⁴ம் மித்ரம் த⁴ர்மோ மித்ரம் ம்ருதஸ்ய ச ॥ 15 ॥

வ்ருதா² வ்ருஷ்டி: ஸமுத்³ரேஷு வ்ருதா² த்ருப்தஸ்ய போ⁴ஜனம் ।
வ்ருதா² தா³னம் ஸமர்த²ஸ்ய வ்ருதா² தீ³போ தி³வாபி ச ॥ 16 ॥

நாஸ்தி மேக⁴ஸமம் தோயம் நாஸ்தி சாத்மஸமம் ப³லம் ।
நாஸ்தி சக்ஷு:ஸமம் தேஜோ நாஸ்தி தா⁴ன்யஸமம் ப்ரியம் ॥ 17 ॥

அத⁴னா த⁴னமிச்ச²ன்தி வாசம் சைவ சதுஷ்பதா³: ।
மானவா: ஸ்வர்க³மிச்ச²ன்தி மோக்ஷமிச்ச²ன்தி தே³வதா: ॥ 18 ॥

ஸத்யேன தா⁴ர்யதே ப்ருத்²வீ ஸத்யேன தபதே ரவி: ।
ஸத்யேன வாதி வாயுஶ்ச ஸர்வம் ஸத்யே ப்ரதிஷ்டி²தம் ॥ 19 ॥

சலா லக்ஷ்மீஶ்சலா: ப்ராணாஶ்சலே ஜீவிதமன்தி³ரே ।
சலாசலே ச ஸம்ஸாரே த⁴ர்ம ஏகோ ஹி நிஶ்சல: ॥ 2௦ ॥

நராணாம் நாபிதோ தூ⁴ர்த: பக்ஷிணாம் சைவ வாயஸ: ।
சதுஷ்பாத³ம் ஶ‍ருகா³லஸ்து ஸ்த்ரீணாம் தூ⁴ர்தா ச மாலினீ ॥ 21 ॥

ஜனிதா சோபனேதா ச யஸ்து வித்³யாம் ப்ரயச்ச²தி ।
அன்னதா³தா ப⁴யத்ராதா பஞ்சைதே பிதர: ஸ்ம்ருதா: ॥ 22 ॥

ராஜபத்னீ கு³ரோ: பத்னீ மித்ரபத்னீ ததை²வ ச ।
பத்னீமாதா ஸ்வமாதா ச பஞ்சைதா மாதர: ஸ்ம்ருதா: ॥ 23 ॥

********

Leave a Comment