[Chanakya Neeti] ᐈ (Chapter 6) Lyrics In English Pdf

Chanakya Neeti Chapter 6 Lyrics In English

srutva dharmam vijanati srutva tyajati durmatim ।
srutva jñanamavapnoti srutva moksamavapnuyat ॥ 01 ॥

paksinah kakaschandalah pasunam chaiva kukkurah ।
muninam papaschandalah sarvachandalanindakah ॥ 02 ॥

bhasmana suddhyate kasyam tamramamlena suddhyati ।
rajasa suddhyate nari nadi vegena suddhyati ॥ 03 ॥

bhramansampujyate raja bhramansampujyate dvijah ।
bhramansampujyate yogi stri bhramanti vinasyati ॥ 04 ॥

yasyarthastasya mitrani yasyarthastasya bandhavah ।
yasyarthah sa pumaँlloke yasyarthah sa cha panditah ॥ 05 ॥

tadrsi jayate buddhirvyavasayo’pi tadrsah ।
sahayastadrsa eva yadrsi bhavitavyata ॥ 06 ॥

kalah pachati bhutani kalah samharate prajah ।
kalah suptesu jagarti kalo hi duratikramah ॥ 07 ॥

na pasyati cha janmandhah kamandho naiva pasyati ।
madonmatta na pasyanti arthi dosam na pasyati ॥ 08 ॥

svayam karma karotyatma svayam tatphalamasnute ।
svayam bhramati samsare svayam tasmadvimuchyate ॥ 09 ॥

raja rastrakrtam papam rajñah papam purohitah ।
bharta cha strikrtam papam sisyapapam gurustatha ॥ 10 ॥

rnakarta pita satrurmata cha vyabhicharini ।
bharya rupavati satruh putrah satrurapanditah ॥ 11 ॥

lubdhamarthena grhniyat stabdhamañjalikarmana ।
murkham Chando’nuvrttya cha yatharthatvena panditam ॥ 12 ॥

varam na rajyam na kurajarajyam
varam na mitram na kumitramitram ।
varam na sisyo na kusisyasisyo
varam na dara na kudaradarah ॥ 13 ॥

kurajarajyena kutah prajasukham
kumitramitrena kuto’bhinirvrtih ।
kudaradaraischa kuto grhe ratih
kusisyasisyamadhyapayatah kuto yasah ॥ 14 ॥

simhadekam bakadekam siksechchatvari kukkutat ।
vayasatpañcha siksechcha satsunastrini gardabhat ॥ 15 ॥

prabhutam karyamalpam va yannarah kartumichChati ।
sarvarambhena tatkaryam simhadekam prachaksate ॥ 16 ॥

indriyani cha samyamya ragadvesavivarjitah ।
samaduhkhasukhah santah tattvajñah sadhuruchyate ॥ 17 ॥

pratyutthanam cha yuddham cha samvibhagam cha bandhusu ।
svayamakramya bhuktam cha siksechchatvari kukkutat ॥ 18 ॥

gudhamaithunacharitvam kale kale cha saṅgraham ।
apramattamavisvasam pañcha siksechcha vayasat ॥ 19 ॥

bahvasi svalpasantustah sanidro laghuchetanah ।
svamibhaktascha surascha sadete svanato gunah ॥ 20 ॥

susranto’pi vahedbharam sitosnam na cha pasyati ।
santustascharate nityam trini siksechcha gardabhat ॥ 21 ॥

ya etanvimsatigunanacharisyati manavah ।
karyavasthasu sarvasu ajeyah sa bhavisyati ॥ 22 ॥

********

Leave a Comment