[Chanakya Neeti] ᐈ (Chapter 9) Lyrics In English Pdf

Chanakya Neeti Chapter 9 Lyrics In English

muktimichchasi chettata visayanvisavattyaja ।
ksamarjavadayasaucham satyam piyusavatpiba ॥ 01 ॥

parasparasya marmani ye bhasante naradhamah ।
ta eva vilayam yanti valmikodarasarpavat ॥ 02 ॥

gandhah suvarne phalamiksudande
nakari puspam khalu chandanasya ।
vidvandhanadhyascha nrpaschirayuh
dhatuh pura ko’pi na buddhido’bhut ॥ 03 ॥

sarvausadhinamamrta pradhana
sarvesu saukhyesvasanam pradhanam ।
sarvendriyanam nayanam pradhanam
sarvesu gatresu sirah pradhanam ॥ 04 ॥

duto na sañcharati khe na chalechcha varta
purvam na jalpitamidam na cha saṅgamo’sti ।
vyomni sthitam ravisasigrahanam prasastam
janati yo dvijavarah sa katham na vidvan ॥ 05 ॥

vidyarthi sevakah panthah ksudharto bhayakatarah ।
bhandari pratihari cha sapta suptanprabodhayet ॥ 06 ॥

ahim nrpam cha sardulam vrddham cha balakam tatha ।
parasvanam cha murkham cha sapta suptanna bodhayet ॥ 07 ॥

ardhadhitascha yairvedastatha sudrannabhojanah ।
te dvijah kim karisyanti nirvisa iva pannagah ॥ 08 ॥

yasminruste bhayam nasti tuste naiva dhanagamah ।
nigraho’nugraho nasti sa rustah kim karisyati ॥ 09 ॥

nirvisenapi sarpena kartavya mahati phana ।
visamastu na chapyastu ghatatopo bhayaṅkarah ॥ 10 ॥

pratardyutaprasaṅgena madhyahne striprasaṅgatah ।
ratrau chauraprasaṅgena kalo gachchanti dhimatam ॥ 11 ॥

svahastagrathita mala svahastaghrstachandanam ।
svahastalikhitam stotram sakrasyapi sriyam haret ॥ 12 ॥

iksudandastilah sudrah kanta hema cha medini ।
chandanam dadhi tambulam mardanam gunavardhanam ॥ 13 ॥

dahyamanah sutivrena nichah parayaso’gnina
asaktastatpadam gantum tato nindam prakurvate ।
daridrata dhirataya virajatekuvastrata subhrataya virajate
kadannata chosnataya virajate kurupata silataya virajate ॥ 14 ॥

********

Leave a Comment