[ચાણક્ય નીતિ] ᐈ (Chapter 9) Chanakya Neeti Lyrics In Gujarati Pdf

Chanakya Neeti Chapter 9 Lyrics In Gujarati મુક્તિમિચ્છસિ ચેત્તાત વિષયાન્વિષવત્ત્યજ ।ક્ષમાર્જવદયાશૌચં સત્યં પીયૂષવત્પિબ ॥ 01 ॥ પરસ્પરસ્ય મર્માણિ યે ભાષંતે નરાધમાઃ ।ત એવ વિલયં યાંતિ વલ્મીકોદરસર્પવત્ ॥ 02 ॥ ગંધઃ સુવર્ણે ફલમિક્ષુદંડેનાકરિ પુષ્પં ખલુ ચંદનસ્ય ।વિદ્વાંધનાઢ્યશ્ચ નૃપશ્ચિરાયુઃધાતુઃ પુરા કોઽપિ ન બુદ્ધિદોઽભૂત્ ॥ 03 ॥ સર્વૌષધીનામમૃતા પ્રધાનાસર્વેષુ સૌખ્યેષ્વશનં પ્રધાનમ્ ।સર્વેંદ્રિયાણાં નયનં પ્રધાનંસર્વેષુ ગાત્રેષુ શિરઃ પ્રધાનમ્ ॥ … Read more

[ചാണക്യ നീതി] ᐈ (Chapter 9) Chanakya Neeti Lyrics In Malayalam Pdf

Chanakya Neeti Chapter 9 Lyrics In Malayalam മുക്തിമിച്ഛസി ചേത്താത വിഷയാന്വിഷവത്ത്യജ ।ക്ഷമാര്ജവദയാശൌചം സത്യം പീയൂഷവത്പിബ ॥ 01 ॥ പരസ്പരസ്യ മര്മാണി യേ ഭാഷംതേ നരാധമാഃ ।ത ഏവ വിലയം യാംതി വല്മീകോദരസര്പവത് ॥ 02 ॥ ഗംധഃ സുവര്ണേ ഫലമിക്ഷുദംഡേനാകരി പുഷ്പം ഖലു ചംദനസ്യ ।വിദ്വാംധനാഢ്യശ്ച നൃപശ്ചിരായുഃധാതുഃ പുരാ കോഽപി ന ബുദ്ധിദോഽഭൂത് ॥ 03 ॥ സര്വൌഷധീനാമമൃതാ പ്രധാനാസര്വേഷു സൌഖ്യേഷ്വശനം പ്രധാനമ് ।സര്വേംദ്രിയാണാം നയനം പ്രധാനംസര്വേഷു ഗാത്രേഷു ശിരഃ പ്രധാനമ് ॥ … Read more

[ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ] ᐈ (Chapter 9) Chanakya Neeti Lyrics In Kannada Pdf

Chanakya Neeti Chapter 9 Lyrics In Kannada ಮುಕ್ತಿಮಿಚ್ಛಸಿ ಚೇತ್ತಾತ ವಿಷಯಾನ್ವಿಷವತ್ತ್ಯಜ ।ಕ್ಷಮಾರ್ಜವದಯಾಶೌಚಂ ಸತ್ಯಂ ಪೀಯೂಷವತ್ಪಿಬ ॥ 01 ॥ ಪರಸ್ಪರಸ್ಯ ಮರ್ಮಾಣಿ ಯೇ ಭಾಷಂತೇ ನರಾಧಮಾಃ ।ತ ಏವ ವಿಲಯಂ ಯಾಂತಿ ವಲ್ಮೀಕೋದರಸರ್ಪವತ್ ॥ 02 ॥ ಗಂಧಃ ಸುವರ್ಣೇ ಫಲಮಿಕ್ಷುದಂಡೇನಾಕರಿ ಪುಷ್ಪಂ ಖಲು ಚಂದನಸ್ಯ ।ವಿದ್ವಾಂಧನಾಢ್ಯಶ್ಚ ನೃಪಶ್ಚಿರಾಯುಃಧಾತುಃ ಪುರಾ ಕೋಽಪಿ ನ ಬುದ್ಧಿದೋಽಭೂತ್ ॥ 03 ॥ ಸರ್ವೌಷಧೀನಾಮಮೃತಾ ಪ್ರಧಾನಾಸರ್ವೇಷು ಸೌಖ್ಯೇಷ್ವಶನಂ ಪ್ರಧಾನಮ್ ।ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ನಯನಂ ಪ್ರಧಾನಂಸರ್ವೇಷು ಗಾತ್ರೇಷು ಶಿರಃ ಪ್ರಧಾನಂ ॥ … Read more

[চাণক্য নীতি] ᐈ (Chapter 9) Chanakya Neeti Lyrics In Bengali Pdf

Chanakya Neeti Chapter 9 Lyrics In Bengali মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষযান্বিষবত্ত্যজ ।ক্ষমার্জবদযাশৌচং সত্যং পীযূষবত্পিব ॥ 01 ॥ পরস্পরস্য মর্মাণি যে ভাষংতে নরাধমাঃ ।ত এব বিলযং যাংতি বল্মীকোদরসর্পবত্ ॥ 02 ॥ গংধঃ সুবর্ণে ফলমিক্ষুদংডেনাকরি পুষ্পং খলু চংদনস্য ।বিদ্বাংধনাঢ্যশ্চ নৃপশ্চিরাযুঃধাতুঃ পুরা কোঽপি ন বুদ্ধিদোঽভূত্ ॥ 03 ॥ সর্বৌষধীনামমৃতা প্রধানাসর্বেষু সৌখ্যেষ্বশনং প্রধানম্ ।সর্বেংদ্রিযাণাং নযনং প্রধানংসর্বেষু গাত্রেষু শিরঃ প্রধানম্ ॥ … Read more

[சாணக்ய நீதி] ᐈ (Chapter 9) Chanakya Neeti Lyrics In Tamil Pdf

Chanakya Neeti Chapter 9 Lyrics In Tamil முக்திமிச்ச²ஸி சேத்தாத விஷயான்விஷவத்த்யஜ ।க்ஷமார்ஜவத³யாஶௌசம் ஸத்யம் பீயூஷவத்பிப³ ॥ ௦1 ॥ பரஸ்பரஸ்ய மர்மாணி யே பா⁴ஷன்தே நராத⁴மா: ।த ஏவ விலயம் யான்தி வல்மீகோத³ரஸர்பவத் ॥ ௦2 ॥ க³ன்த:⁴ ஸுவர்ணே ப²லமிக்ஷுத³ண்டே³நாகரி புஷ்பம் க²லு சன்த³னஸ்ய ।வித்³வான்த⁴னாட்⁴யஶ்ச ந்ருபஶ்சிராயு:தா⁴து: புரா கோபி ந பு³த்³தி⁴தோ³பூ⁴த் ॥ ௦3 ॥ ஸர்வௌஷதீ⁴னாமம்ருதா ப்ரதா⁴னாஸர்வேஷு ஸௌக்²யேஷ்வஶனம் ப்ரதா⁴னம் ।ஸர்வேன்த்³ரியாணாம் நயனம் ப்ரதா⁴னம்ஸர்வேஷு கா³த்ரேஷு ஶிர: ப்ரதா⁴னம் ॥ … Read more

[ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି] ᐈ (Chapter 9) Chanakya Neeti Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Chanakya Neeti Chapter 9 Lyrics In Oriya/Odia ମୁକ୍ତିମିଚ୍ଛସି ଚେତ୍ତାତ ଵିଷୟାନ୍ଵିଷଵତ୍ତ୍ୟଜ ।କ୍ଷମାର୍ଜଵଦୟାଶୌଚଂ ସତ୍ୟଂ ପୀୟୂଷଵତ୍ପିବ ॥ 01 ॥ ପରସ୍ପରସ୍ୟ ମର୍ମାଣି ୟେ ଭାଷଂତେ ନରାଧମାଃ ।ତ ଏଵ ଵିଲୟଂ ୟାଂତି ଵଲ୍ମୀକୋଦରସର୍ପଵତ୍ ॥ 02 ॥ ଗଂଧଃ ସୁଵର୍ଣେ ଫଲମିକ୍ଷୁଦଂଡେନାକରି ପୁଷ୍ପଂ ଖଲୁ ଚଂଦନସ୍ୟ ।ଵିଦ୍ଵାଂଧନାଢ୍ୟଶ୍ଚ ନୃପଶ୍ଚିରାୟୁଃଧାତୁଃ ପୁରା କୋଽପି ନ ବୁଦ୍ଧିଦୋଽଭୂତ୍ ॥ 03 ॥ ସର୍ଵୌଷଧୀନାମମୃତା ପ୍ରଧାନାସର୍ଵେଷୁ ସୌଖ୍ୟେଷ୍ଵଶନଂ ପ୍ରଧାନମ୍ ।ସର୍ଵେଂଦ୍ରିୟାଣାଂ ନୟନଂ ପ୍ରଧାନଂସର୍ଵେଷୁ ଗାତ୍ରେଷୁ ଶିରଃ ପ୍ରଧାନମ୍ ॥ … Read more

[చాణక్య నీతి] ᐈ (Chapter 9) Chanakya Neeti Lyrics In Telugu Pdf

Chanakya Neeti Chapter 9 Lyrics In Telugu ముక్తిమిచ్ఛసి చేత్తాత విషయాన్విషవత్త్యజ ।క్షమార్జవదయాశౌచం సత్యం పీయూషవత్పిబ ॥ 01 ॥ పరస్పరస్య మర్మాణి యే భాషంతే నరాధమాః ।త ఏవ విలయం యాంతి వల్మీకోదరసర్పవత్ ॥ 02 ॥ గంధః సువర్ణే ఫలమిక్షుదండేనాకరి పుష్పం ఖలు చందనస్య ।విద్వాంధనాఢ్యశ్చ నృపశ్చిరాయుఃధాతుః పురా కోఽపి న బుద్ధిదోఽభూత్ ॥ 03 ॥ సర్వౌషధీనామమృతా ప్రధానాసర్వేషు సౌఖ్యేష్వశనం ప్రధానమ్ ।సర్వేంద్రియాణాం నయనం ప్రధానంసర్వేషు గాత్రేషు శిరః ప్రధానం ॥ … Read more

[चाणक्य नीति] ᐈ (Chapter 9) Chanakya Neeti Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Chanakya Neeti Chapter 9 Lyrics In Hindi/Sanskrit मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान्विषवत्त्यज ।क्षमार्जवदयाशौचं सत्यं पीयूषवत्पिब ॥ 01 ॥ परस्परस्य मर्माणि ये भाषन्ते नराधमाः ।त एव विलयं यान्ति वल्मीकोदरसर्पवत् ॥ 02 ॥ गन्धः सुवर्णे फलमिक्षुदण्डेनाकरि पुष्पं खलु चन्दनस्य ।विद्वान्धनाढ्यश्च नृपश्चिरायुःधातुः पुरा कोऽपि न बुद्धिदोऽभूत् ॥ 03 ॥ सर्वौषधीनाममृता प्रधानासर्वेषु सौख्येष्वशनं प्रधानम् ।सर्वेन्द्रियाणां नयनं प्रधानंसर्वेषु गात्रेषु शिरः प्रधानम् ॥ … Read more

[Chanakya Neeti] ᐈ (Chapter 9) Lyrics In English Pdf

Chanakya Neeti Chapter 9 Lyrics In English muktimichchasi chettata visayanvisavattyaja ।ksamarjavadayasaucham satyam piyusavatpiba ॥ 01 ॥ parasparasya marmani ye bhasante naradhamah ।ta eva vilayam yanti valmikodarasarpavat ॥ 02 ॥ gandhah suvarne phalamiksudandenakari puspam khalu chandanasya ।vidvandhanadhyascha nrpaschirayuhdhatuh pura ko’pi na buddhido’bhut ॥ 03 ॥ sarvausadhinamamrta pradhanasarvesu saukhyesvasanam pradhanam ।sarvendriyanam nayanam pradhanamsarvesu gatresu sirah pradhanam ॥ … Read more