[ചാണക്യ നീതി] ᐈ (Chapter 9) Chanakya Neeti Lyrics In Malayalam Pdf

Chanakya Neeti Chapter 9 Lyrics In Malayalam

മുക്തിമിച്ഛസി ചേത്താത വിഷയാന്വിഷവത്ത്യജ ।
ക്ഷമാര്ജവദയാശൌചം സത്യം പീയൂഷവത്പിബ ॥ 01 ॥

പരസ്പരസ്യ മര്മാണി യേ ഭാഷംതേ നരാധമാഃ ।
ത ഏവ വിലയം യാംതി വല്മീകോദരസര്പവത് ॥ 02 ॥

ഗംധഃ സുവര്ണേ ഫലമിക്ഷുദംഡേ
നാകരി പുഷ്പം ഖലു ചംദനസ്യ ।
വിദ്വാംധനാഢ്യശ്ച നൃപശ്ചിരായുഃ
ധാതുഃ പുരാ കോഽപി ന ബുദ്ധിദോഽഭൂത് ॥ 03 ॥

സര്വൌഷധീനാമമൃതാ പ്രധാനാ
സര്വേഷു സൌഖ്യേഷ്വശനം പ്രധാനമ് ।
സര്വേംദ്രിയാണാം നയനം പ്രധാനം
സര്വേഷു ഗാത്രേഷു ശിരഃ പ്രധാനമ് ॥ 04 ॥

ദൂതോ ന സംചരതി ഖേ ന ചലേച്ച വാര്താ
പൂര്വം ന ജല്പിതമിദം ന ച സംഗമോഽസ്തി ।
വ്യോമ്നി സ്ഥിതം രവിശാശിഗ്രഹണം പ്രശസ്തം
ജാനാതി യോ ദ്വിജവരഃ സ കഥം ന വിദ്വാന് ॥ 05 ॥

വിദ്യാര്ഥീ സേവകഃ പാംഥഃ ക്ഷുധാര്തോ ഭയകാതരഃ ।
ഭാംഡാരീ പ്രതിഹാരീ ച സപ്ത സുപ്താന്പ്രബോധയേത് ॥ 06 ॥

അഹിം നൃപം ച ശാര്ദൂലം വൃദ്ധം ച ബാലകം തഥാ ।
പരശ്വാനം ച മൂര്ഖം ച സപ്ത സുപ്താന്ന ബോധയേത് ॥ 07 ॥

അര്ധാധീതാശ്ച യൈര്വേദാസ്തഥാ ശൂദ്രാന്നഭോജനാഃ ।
തേ ദ്വിജാഃ കിം കരിഷ്യംതി നിര്വിഷാ ഇവ പന്നഗാഃ ॥ 08 ॥

യസ്മിന്രുഷ്ടേ ഭയം നാസ്തി തുഷ്ടേ നൈവ ധനാഗമഃ ।
നിഗ്രഹോഽനുഗ്രഹോ നാസ്തി സ രുഷ്ടഃ കിം കരിഷ്യതി ॥ 09 ॥

നിര്വിഷേണാപി സര്പേണ കര്തവ്യാ മഹതീ ഫണാ ।
വിഷമസ്തു ന ചാപ്യസ്തു ഘടാടോപോ ഭയംകരഃ ॥ 10 ॥

പ്രാതര്ദ്യൂതപ്രസംഗേന മധ്യാഹ്നേ സ്ത്രീപ്രസംഗതഃ ।
രാത്രൌ ചൌരപ്രസംഗേന കാലോ ഗച്ഛംതി ധീമതാമ് ॥ 11 ॥

സ്വഹസ്തഗ്രഥിതാ മാലാ സ്വഹസ്തഘൃഷ്ടചംദനമ് ।
സ്വഹസ്തലിഖിതം സ്തോത്രം ശക്രസ്യാപി ശ്രിയം ഹരേത് ॥ 12 ॥

ഇക്ഷുദംഡാസ്തിലാഃ ശൂദ്രാഃ കാംതാ ഹേമ ച മേദിനീ ।
ചംദനം ദധി താംബൂലം മര്ദനം ഗുണവര്ധനമ് ॥ 13 ॥

ദഹ്യമാനാഃ സുതീവ്രേണ നീചാഃ പരയശോഽഗ്നിനാ
അശക്താസ്തത്പദം ഗംതും തതോ നിംദാം പ്രകുര്വതേ ।
ദരിദ്രതാ ധീരതയാ വിരാജതേകുവസ്ത്രതാ ശുഭ്രതയാ വിരാജതേ
കദന്നതാ ചോഷ്ണതയാ വിരാജതേ കുരൂപതാ ശീലതയാ വിരാജതേ ॥ 14 ॥

********

Leave a Comment