[ચંદ્ર કવચમ્] ᐈ Chandra Kavacham Lyrics In Gujarati Pdf

Chandra Kavacham Stotram Lyrics In Gujarati

અસ્ય શ્રી ચંદ્ર કવચસ્ય । ગૌતમ ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્ છંદઃ । શ્રી ચંદ્રો દેવતા । ચંદ્ર પ્રીત્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

ધ્યાનં

સમં ચતુર્ભુજં વંદે કેયૂર મકુટોજ્વલમ્ ।
વાસુદેવસ્ય નયનં શંકરસ્ય ચ ભૂષણમ્ ॥

એવં ધ્યાત્વા જપેન્નિત્યં શશિનઃ કવચં શુભમ્ ॥

અથ ચંદ્ર કવચમ્

શશી પાતુ શિરોદેશં ભાલં પાતુ કલાનિધિઃ ।
ચક્ષુષી ચંદ્રમાઃ પાતુ શ્રુતી પાતુ નિશાપતિઃ ॥ 1 ॥

પ્રાણં ક્ષપકરઃ પાતુ મુખં કુમુદબાંધવઃ ।
પાતુ કંઠં ચ મે સોમઃ સ્કંધે જૈવાતૃકસ્તથા ॥ 2 ॥

કરૌ સુધાકરઃ પાતુ વક્ષઃ પાતુ નિશાકરઃ ।
હૃદયં પાતુ મે ચંદ્રો નાભિં શંકરભૂષણઃ ॥ 3 ॥

મધ્યં પાતુ સુરશ્રેષ્ઠઃ કટિં પાતુ સુધાકરઃ ।
ઊરૂ તારાપતિઃ પાતુ મૃગાંકો જાનુની સદા ॥ 4 ॥

અબ્ધિજઃ પાતુ મે જંઘે પાતુ પાદૌ વિધુઃ સદા ।
સર્વાણ્યન્યાનિ ચાંગાનિ પાતુ ચંદ્રોખિલં વપુઃ ॥ 5 ॥

ફલશ્રુતિઃ
એતદ્ધિ કવચં દિવ્યં ભુક્તિ મુક્તિ પ્રદાયકમ્ ।
યઃ પઠેચ્છૃણુયાદ્વાપિ સર્વત્ર વિજયી ભવેત્ ॥ 6 ॥

॥ ઇતિ શ્રીચંદ્ર કવચં સંપૂર્ણમ્ ॥

********

Leave a Comment