[ചംദ്ര കവചമ്] ᐈ Chandra Kavacham Lyrics In Malayalam Pdf

Chandra Kavacham Stotram Lyrics In Malayalam

അസ്യ ശ്രീ ചംദ്ര കവചസ്യ । ഗൌതമ ഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ । ശ്രീ ചംദ്രോ ദേവതാ । ചംദ്ര പ്രീത്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

ധ്യാനം

സമം ചതുര്ഭുജം വംദേ കേയൂര മകുടോജ്വലമ് ।
വാസുദേവസ്യ നയനം ശംകരസ്യ ച ഭൂഷണമ് ॥

ഏവം ധ്യാത്വാ ജപേന്നിത്യം ശശിനഃ കവചം ശുഭമ് ॥

അഥ ചംദ്ര കവചമ്

ശശീ പാതു ശിരോദേശം ഭാലം പാതു കലാനിധിഃ ।
ചക്ഷുഷീ ചംദ്രമാഃ പാതു ശ്രുതീ പാതു നിശാപതിഃ ॥ 1 ॥

പ്രാണം ക്ഷപകരഃ പാതു മുഖം കുമുദബാംധവഃ ।
പാതു കംഠം ച മേ സോമഃ സ്കംധേ ജൈവാതൃകസ്തഥാ ॥ 2 ॥

കരൌ സുധാകരഃ പാതു വക്ഷഃ പാതു നിശാകരഃ ।
ഹൃദയം പാതു മേ ചംദ്രോ നാഭിം ശംകരഭൂഷണഃ ॥ 3 ॥

മധ്യം പാതു സുരശ്രേഷ്ഠഃ കടിം പാതു സുധാകരഃ ।
ഊരൂ താരാപതിഃ പാതു മൃഗാംകോ ജാനുനീ സദാ ॥ 4 ॥

അബ്ധിജഃ പാതു മേ ജംഘേ പാതു പാദൌ വിധുഃ സദാ ।
സര്വാണ്യന്യാനി ചാംഗാനി പാതു ചംദ്രോഖിലം വപുഃ ॥ 5 ॥

ഫലശ്രുതിഃ
ഏതദ്ധി കവചം ദിവ്യം ഭുക്തി മുക്തി പ്രദായകമ് ।
യഃ പഠേച്ഛൃണുയാദ്വാപി സര്വത്ര വിജയീ ഭവേത് ॥ 6 ॥

॥ ഇതി ശ്രീചംദ്ര കവചം സംപൂര്ണമ് ॥

********

Leave a Comment