[த3த்தாத்ரேய அஷ்டோத்தர] ᐈ Dattatreya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil Pdf

Dattatreya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

ஓம் ஶ்ரீத3த்தாய நம: ।
ஓம் தே3வத3த்தாய நம: ।
ஓம் ப்3ரஹ்மத3த்தாய நம: ।
ஓம் விஷ்ணுத3த்தாய நம: ।
ஓம் ஶிவத3த்தாய நம: ।
ஓம் அத்ரித3த்தாய நம: ।
ஓம் ஆத்ரேயாய நம: ।
ஓம் அத்ரிவரதா3ய நம: ।
ஓம் அனஸூயாய நம: ।
ஓம் அனஸூயாஸூனவே நம: । 1௦ ।

ஓம் அவதூ4தாய நம: ।
ஓம் த4ர்மாய நம: ।
ஓம் த4ர்மபராயணாய நம: ।
ஓம் த4ர்மபதயே நம: ।
ஓம் ஸித்3தா4ய நம: ।
ஓம் ஸித்3தி4தா3ய நம: ।
ஓம் ஸித்3தி4பதயே நம: ।
ஓம் ஸித்34ஸேவிதாய நம: ।
ஓம் கு3ரவே நம: ।
ஓம் கு3ருக3ம்யாய நம: । 2௦ ।

ஓம் கு3ரோர்கு3ருதராய நம: ।
ஓம் க3ரிஷ்டா2ய நம: ।
ஓம் வரிஷ்டா2ய நம: ।
ஓம் மஹிஷ்டா2ய நம: ।
ஓம் மஹாத்மனே நம: ।
ஓம் யோகா3ய நம: ।
ஓம் யோக33ம்யாய நம: ।
ஓம் யோகா3தே3ஶகராய நம: ।
ஓம் யோக3பதயே நம: ।
ஓம் யோகீ3ஶாய நம: । 3௦ ।

ஓம் யோகா3தீ4ஶாய நம: ।
ஓம் யோக3பராயணாய நம: ।
ஓம் யோகி3த்4யேயாங்க்4ரிபங்கஜாய நம: ।
ஓம் தி33ம்ப3ராய நம: ।
ஓம் தி3வ்யாம்ப3ராய நம: ।
ஓம் பீதாம்ப3ராய நம: ।
ஓம் ஶ்வேதாம்ப3ராய நம: ।
ஓம் சித்ராம்ப3ராய நம: ।
ஓம் பா3லாய நம: ।
ஓம் பா3லவீர்யாய நம: । 4௦ ।

ஓம் குமாராய நம: ।
ஓம் கிஶோராய நம: ।
ஓம் கன்த3ர்பமோஹனாய நம: ।
ஓம் அர்தா4ங்கா3லிங்கி3தாங்க3னாய நம: ।
ஓம் ஸுராகா3ய நம: ।
ஓம் விராகா3ய நம: ।
ஓம் வீதராகா3ய நம: ।
ஓம் அம்ருதவர்ஷிணே நம: ।
ஓம் உக்3ராய நம: ।
ஓம் அனுக்3ரரூபாய நம: । 5௦ ।

ஓம் ஸ்த2விராய நம: ।
ஓம் ஸ்த2வீயஸே நம: ।
ஓம் ஶான்தாய நம: ।
ஓம் அகோ4ராய நம: ।
ஓம் கூ3டா4ய நம: ।
ஓம் ஊர்த்4வரேதஸே நம: ।
ஓம் ஏகவக்த்ராய நம: ।
ஓம் அனேகவக்த்ராய நம: ।
ஓம் த்3வினேத்ராய நம: ।
ஓம் த்ரினேத்ராய நம: । 6௦ ।

ஓம் த்3விபு4ஜாய நம: ।
ஓம் ஷட்3பு4ஜாய நம: ।
ஓம் அக்ஷமாலினே நம: ।
ஓம் கமண்ட3லதா4ரிணே நம: ।
ஓம் ஶூலினே நம: ।
ஓம் ட3மருதா4ரிணே நம: ।
ஓம் ஶங்கி3னே நம: ।
ஓம் க3தி3னே நம: ।
ஓம் முனயே நம: ।
ஓம் மௌனினே நம: । 7௦ ।

ஓம் ஶ்ரீவிரூபாய நம: ।
ஓம் ஸர்வரூபாய நம: ।
ஓம் ஸஹஸ்ரஶிரஸே நம: ।
ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம: ।
ஓம் ஸஹஸ்ரபா3ஹவே நம: ।
ஓம் ஸஹஸ்ராயுதா4ய நம: ।
ஓம் ஸஹஸ்ரபாதா3ய நம: ।
ஓம் ஸஹஸ்ரபத்3மார்சிதாய நம: ।
ஓம் பத்3மஹஸ்தாய நம: ।
ஓம் பத்3மபாதா3ய நம: । 8௦ ।

ஓம் பத்3மனாபா4ய நம: ।
ஓம் பத்3மமாலினே நம: ।
ஓம் பத்3மக3ர்பா4ருணாக்ஷாய நம: ।
ஓம் பத்3மகிஞ்ஜல்கவர்சஸே நம: ।
ஓம் ஜ்ஞானினே நம: ।
ஓம் ஜ்ஞானக3ம்யாய நம: ।
ஓம் ஜ்ஞானவிஜ்ஞானமூர்தயே நம: ।
ஓம் த்4யானினே நம: ।
ஓம் த்4யானநிஷ்டா2ய நம: ।
ஓம் த்4யானஸ்தி2மிதமூர்தயே நம: । 9௦ ।

ஓம் தூ4லிதூ4ஸரிதாங்கா3ய நம: ।
ஓம் சன்த3னலிப்தமூர்தயே நம: ।
ஓம் ப4ஸ்மோத்3தூ4லிததே3ஹாய நம: ।
ஓம் தி3வ்யக3ன்தா4னுலேபினே நம: ।
ஓம் ப்ரஸன்னாய நம: ।
ஓம் ப்ரமத்தாய நம: ।
ஓம் ப்ரக்ருஷ்டார்த2ப்ரதா3ய நம: ।
ஓம் அஷ்டைஶ்வர்யப்ரதா3ய நம: ।
ஓம் வரதா3ய நம: ।
ஓம் வரீயஸே நம: । 1௦௦ ।

ஓம் ப்3ரஹ்மணே நம: ।
ஓம் ப்3ரஹ்மரூபாய நம: ।
ஓம் விஷ்ணவே நம: ।
ஓம் விஶ்வரூபிணே நம: ।
ஓம் ஶங்கராய நம: ।
ஓம் ஆத்மனே நம: ।
ஓம் அன்தராத்மனே நம: ।
ஓம் பரமாத்மனே நம: । 1௦8 ।

********

Leave a Comment