[దత్తాత్రేయ అష్టోత్తర శతనామావళీ] ᐈ Dattatreya Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Telugu Pdf

Dattatreya Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

ఓం శ్రీదత్తాయ నమః ।
ఓం దేవదత్తాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మదత్తాయ నమః ।
ఓం విష్ణుదత్తాయ నమః ।
ఓం శివదత్తాయ నమః ।
ఓం అత్రిదత్తాయ నమః ।
ఓం ఆత్రేయాయ నమః ।
ఓం అత్రివరదాయ నమః ।
ఓం అనసూయాయ నమః ।
ఓం అనసూయాసూనవే నమః । 10 ।

ఓం అవధూతాయ నమః ।
ఓం ధర్మాయ నమః ।
ఓం ధర్మపరాయణాయ నమః ।
ఓం ధర్మపతయే నమః ।
ఓం సిద్ధాయ నమః ।
ఓం సిద్ధిదాయ నమః ।
ఓం సిద్ధిపతయే నమః ।
ఓం సిద్ధసేవితాయ నమః ।
ఓం గురవే నమః ।
ఓం గురుగమ్యాయ నమః । 20 ।

ఓం గురోర్గురుతరాయ నమః ।
ఓం గరిష్ఠాయ నమః ।
ఓం వరిష్ఠాయ నమః ।
ఓం మహిష్ఠాయ నమః ।
ఓం మహాత్మనే నమః ।
ఓం యోగాయ నమః ।
ఓం యోగగమ్యాయ నమః ।
ఓం యోగాదేశకరాయ నమః ।
ఓం యోగపతయే నమః ।
ఓం యోగీశాయ నమః । 30 ।

ఓం యోగాధీశాయ నమః ।
ఓం యోగపరాయణాయ నమః ।
ఓం యోగిధ్యేయాంఘ్రిపంకజాయ నమః ।
ఓం దిగంబరాయ నమః ।
ఓం దివ్యాంబరాయ నమః ।
ఓం పీతాంబరాయ నమః ।
ఓం శ్వేతాంబరాయ నమః ।
ఓం చిత్రాంబరాయ నమః ।
ఓం బాలాయ నమః ।
ఓం బాలవీర్యాయ నమః । 40 ।

ఓం కుమారాయ నమః ।
ఓం కిశోరాయ నమః ।
ఓం కందర్పమోహనాయ నమః ।
ఓం అర్ధాంగాలింగితాంగనాయ నమః ।
ఓం సురాగాయ నమః ।
ఓం విరాగాయ నమః ।
ఓం వీతరాగాయ నమః ।
ఓం అమృతవర్షిణే నమః ।
ఓం ఉగ్రాయ నమః ।
ఓం అనుగ్రరూపాయ నమః । 50 ।

ఓం స్థవిరాయ నమః ।
ఓం స్థవీయసే నమః ।
ఓం శాంతాయ నమః ।
ఓం అఘోరాయ నమః ।
ఓం గూఢాయ నమః ।
ఓం ఊర్ధ్వరేతసే నమః ।
ఓం ఏకవక్త్రాయ నమః ।
ఓం అనేకవక్త్రాయ నమః ।
ఓం ద్వినేత్రాయ నమః ।
ఓం త్రినేత్రాయ నమః । 60 ।

ఓం ద్విభుజాయ నమః ।
ఓం షడ్భుజాయ నమః ।
ఓం అక్షమాలినే నమః ।
ఓం కమండలధారిణే నమః ।
ఓం శూలినే నమః ।
ఓం డమరుధారిణే నమః ।
ఓం శంఖినే నమః ।
ఓం గదినే నమః ।
ఓం మునయే నమః ।
ఓం మౌనినే నమః । 70 ।

ఓం శ్రీవిరూపాయ నమః ।
ఓం సర్వరూపాయ నమః ।
ఓం సహస్రశిరసే నమః ।
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః ।
ఓం సహస్రబాహవే నమః ।
ఓం సహస్రాయుధాయ నమః ।
ఓం సహస్రపాదాయ నమః ।
ఓం సహస్రపద్మార్చితాయ నమః ।
ఓం పద్మహస్తాయ నమః ।
ఓం పద్మపాదాయ నమః । 80 ।

ఓం పద్మనాభాయ నమః ।
ఓం పద్మమాలినే నమః ।
ఓం పద్మగర్భారుణాక్షాయ నమః ।
ఓం పద్మకింజల్కవర్చసే నమః ।
ఓం జ్ఞానినే నమః ।
ఓం జ్ఞానగమ్యాయ నమః ।
ఓం జ్ఞానవిజ్ఞానమూర్తయే నమః ।
ఓం ధ్యానినే నమః ।
ఓం ధ్యాననిష్ఠాయ నమః ।
ఓం ధ్యానస్థిమితమూర్తయే నమః । 90 ।

ఓం ధూలిధూసరితాంగాయ నమః ।
ఓం చందనలిప్తమూర్తయే నమః ।
ఓం భస్మోద్ధూలితదేహాయ నమః ।
ఓం దివ్యగంధానులేపినే నమః ।
ఓం ప్రసన్నాయ నమః ।
ఓం ప్రమత్తాయ నమః ।
ఓం ప్రకృష్టార్థప్రదాయ నమః ।
ఓం అష్టైశ్వర్యప్రదాయ నమః ।
ఓం వరదాయ నమః ।
ఓం వరీయసే నమః । 100 ।

ఓం బ్రహ్మణే నమః ।
ఓం బ్రహ్మరూపాయ నమః ।
ఓం విష్ణవే నమః ।
ఓం విశ్వరూపిణే నమః ।
ఓం శంకరాయ నమః ।
ఓం ఆత్మనే నమః ।
ఓం అంతరాత్మనే నమః ।
ఓం పరమాత్మనే నమః । 108 ।

********

Leave a Comment