[દેશમુનુ પ્રેમિંચુમન્ન] Desamunu Preminchumanna Lyrics In Gujarati Pdf

Desamunu Preminchumanna Lyrics In Gujarati

દેશમુનુ પ્રેમિંચુમન્ના
મંચિ અન્નદિ પેંચુમન્ના
વટ્ટિ માટલુ કટ્ટિપેટ્ટોય્
ગટ્ટિ મેલ્ તલપેટ્ટવોય્ !
પાડિપંટલુપોંગિ પોર્લે
દારિલો નુવુ પાટુ પડવોય્
તિંડિ કલિગિતે કંડ કલદોય્
કંડ કલવાડેનુ મનિષોય્ !
ઈસુરોમનિ મનુષુલુંટે
દેશ મેગતિ બાગુપડુનોય્
જલ્ડુકોનિ કળલેલ્લ નેર્ચુકુ
દેશિ સરુકુલુ નિંચવોય્ !
અન્નિ દેશાલ્ ક્રમ્મવલે નોય્
દેશિ સરુકુલુ નમ્મવેલે નોય્
ડબ્બુ તેલેનટ્ટિ નરુલકુ
કીર્તિ સંપદ લબ્બવોય્ !
વેનુક ચૂસિન કાર્યમેમોય્
મંચિગતમુન કોંચમેનોય્
મંદગિંચક મુંદુ અડુગેય્
વેનુક પડિતે વેનુકેનોય્ !
પૂનુ સ્પર્દનુ વિદ્યલંદે
વૈરમુલુ વાણિજ્ય મંદે
વ્યર્ધ કલહં પેંચબોકોય્
કત્તિ વૈરં કાલ્ચવોય્ !
દેશાભિમાનમુ નાકુ કદ્દનિ
વટ્ટિ ગોપ્પલુ ચેપ્પકોકોય્
પૂનિ યેદૈનાનુ, વોક મેલ્
કૂર્ચિ જનુલકુ ચૂપવોય્ !
ઓર્વલેમિ પિશાચિ દેશં
મૂલુગુલુ પીલ્ચેસે નોય્
ઓરુલ મેલુકુ સંતસિસ્તૂ
ઐકમત્યં નેર્ચવોય્
પરુલ કલિમિકિ પોર્લિ યેડ્ચે
પાપિ કેક્કડ સુખં કદ્દોય્
ઓકરિ મેલ્ તન મેલનેંચે
નેર્પરિકિ મેલ્ કોલ્લ લોયિ !
સોંત લાભં કોંત માનુકુ
પોરુગુવાડિકિ તોડુ પડવોય્
દેશમંટે મટ્ટિકાદોયિ
દેશમંટે મનુષુલોય્ !
ચેટ્ટ પટ્ટાલ્ પટ્ટુકુનિ
દેશસ્તુ લંતા નડવવલે નોય્
અન્નદમ્મુલ વલેનુ જાતુલુ
મતમુલન્ની મેલગવલે નોયિ !
મતં વેરૈતેનુ યેમોયિ
મનસુ વોકટૈ મનુષુલુંટે
જાતિયન્નદિ લેચિ પેરિગી
લોકમુન રાણિંચુ નોયિ !
દેશ મનિયેડિ દોડ્ડ વૃક્ષં
પ્રેમલનુ પૂલેત્તવલે નોય્
નરુલ ચેમટનુ તડિસિ મૂલં
ધનં પંટલુ પંડવલે નોયિ !
આકુલંદુન અણગિ મણગી
કવિત પલકવલે નોય્
પલુકુલનુ વિનિ દેશમંદભિ
માનમુલુ મોલકેત્ત વલેનોયિ !

********

Leave a Comment