[ദേശമുനു പ്രേമിംചുമന്ന] Desamunu Preminchumanna Lyrics In Malayalam Pdf

Desamunu Preminchumanna Lyrics In Malayalam

ദേശമുനു പ്രേമിംചുമന്നാ
മംചി അന്നദി പെംചുമന്നാ
വട്ടി മാടലു കട്ടിപെട്ടോയ്
ഗട്ടി മേല് തലപെട്ടവോയ് !
പാഡിപംടലുപൊംഗി പൊര്ലേ
ദാരിലോ നുവു പാടു പഡവോയ്
തിംഡി കലിഗിതെ കംഡ കലദോയ്
കംഡ കലവാഡേനു മനിഷോയ് !
ഈസുരോമനി മനുഷുലുംടേ
ദേശ മേഗതി ബാഗുപഡുനോയ്
ജല്ഡുകൊനി കലലെല്ല നേര്ചുകു
ദേശി സരുകുലു നിംചവോയ് !
അന്നി ദേശാല് ക്രമ്മവലെ നോയ്
ദേശി സരുകുലു നമ്മവെലെ നോയ്
ഡബ്ബു തേലേനട്ടി നരുലകു
കീര്തി സംപദ ലബ്ബവോയ് !
വെനുക ചൂസിന കാര്യമേമോയ്
മംചിഗതമുന കൊംചമേനോയ്
മംദഗിംചക മുംദു അഡുഗേയ്
വെനുക പഡിതേ വെനുകേനോയ് !
പൂനു സ്പര്ദനു വിദ്യലംദേ
വൈരമുലു വാണിജ്യ മംദേ
വ്യര്ധ കലഹം പെംചബോകോയ്
കത്തി വൈരം കാല്ചവോയ് !
ദേശാഭിമാനമു നാകു കദ്ദനി
വട്ടി ഗൊപ്പലു ചെപ്പകോകോയ്
പൂനി യേദൈനാനു, വൊക മേല്
കൂര്ചി ജനുലകു ചൂപവോയ് !
ഓര്വലേമി പിശാചി ദേശം
മൂലുഗുലു പീല്ചേസെ നോയ്
ഒരുല മേലുകു സംതസിസ്തൂ
ഐകമത്യം നേര്ചവോയ്
പരുല കലിമികി പൊര്ലി യേഡ്ചേ
പാപി കെക്കഡ സുഖം കദ്ദോയ്
ഒകരി മേല് തന മേലനെംചേ
നേര്പരികി മേല് കൊല്ല ലോയി !
സൊംത ലാഭം കൊംത മാനുകു
പൊരുഗുവാഡികി തോഡു പഡവോയ്
ദേശമംടേ മട്ടികാദോയി
ദേശമംടേ മനുഷുലോയ് !
ചെട്ട പട്ടാല് പട്ടുകുനി
ദേശസ്തു ലംതാ നഡവവലെ നോയ്
അന്നദമ്മുല വലെനു ജാതുലു
മതമുലന്നീ മെലഗവലെ നോയി !
മതം വേരൈതേനു യേമോയി
മനസു വൊകടൈ മനുഷുലുംടേ
ജാതിയന്നദി ലേചി പെരിഗീ
ലോകമുന രാണിംചു നോയി !
ദേശ മനിയെഡി ദൊഡ്ഡ വൃക്ഷം
പ്രേമലനു പൂലെത്തവലെ നോയ്
നരുല ചെമടനു തഡിസി മൂലം
ധനം പംടലു പംഡവലെ നോയി !
ആകുലംദുന അണഗി മണഗീ
കവിത പലകവലെ നോയ്
പലുകുലനു വിനി ദേശമംദഭി
മാനമുലു മൊലകെത്ത വലെനോയി !

********

Leave a Comment