[ദുര്ഗാ പംച രത്നമ്] ᐈ Durga Pancharatnam Lyrics In Malayalam Pdf

Durga Pancharatnam Lyrics In Malayalam

തേ ധ്യാനയോഗാനുഗതാ അപശ്യന്
ത്വാമേവ ദേവീം സ്വഗുണൈര്നിഗൂഢാമ് ।
ത്വമേവ ശക്തിഃ പരമേശ്വരസ്യ
മാം പാഹി സര്വേശ്വരി മോക്ഷദാത്രി ॥ 1 ॥

ദേവാത്മശക്തിഃ ശ്രുതിവാക്യഗീതാ
മഹര്ഷിലോകസ്യ പുരഃ പ്രസന്നാ ।
ഗുഹാ പരം വ്യോമ സതഃ പ്രതിഷ്ഠാ
മാം പാഹി സര്വേശ്വരി മോക്ഷദാത്രി ॥ 2 ॥

പരാസ്യ ശക്തിഃ വിവിധൈവ ശ്രൂയസേ
ശ്വേതാശ്വവാക്യോദിതദേവി ദുര്ഗേ ।
സ്വാഭാവികീ ജ്ഞാനബലക്രിയാ തേ
മാം പാഹി സര്വേശ്വരി മോക്ഷദാത്രി ॥ 3 ॥

ദേവാത്മശബ്ദേന ശിവാത്മഭൂതാ
യത്കൂര്മവായവ്യവചോവിവൃത്യാ
ത്വം പാശവിച്ഛേദകരീ പ്രസിദ്ധാ
മാം പാഹി സര്വേശ്വരി മോക്ഷദാത്രി ॥ 4 ॥

ത്വം ബ്രഹ്മപുച്ഛാ വിവിധാ മയൂരീ
ബ്രഹ്മപ്രതിഷ്ഠാസ്യുപദിഷ്ടഗീതാ ।
ജ്ഞാനസ്വരൂപാത്മതയാഖിലാനാം
മാം പാഹി സര്വേശ്വരി മോക്ഷദാത്രി ॥ 5 ॥

ഇതി പരമപൂജ്യ ശ്രീ ചംദ്രശേഖരേംദ്ര സരസ്വതീ സ്വാമി കൃതം ദുര്ഗാ പംചരത്നം സംപൂര്ണം ।

********

Leave a Comment