[து3ர்கா3 பஞ்ச ரத்னம்] ᐈ Durga Pancharatnam Lyrics In Tamil Pdf

Durga Pancharatnam Lyrics In Tamil

தே த்4யானயோகா3னுக3தா அபஶ்யன்
த்வாமேவ தே3வீம் ஸ்வகு3ணைர்னிகூ3டா4ம் ।
த்வமேவ ஶக்தி: பரமேஶ்வரஸ்ய
மாம் பாஹி ஸர்வேஶ்வரி மோக்ஷதா3த்ரி ॥ 1 ॥

தே3வாத்மஶக்தி: ஶ்ருதிவாக்யகீ3தா
மஹர்ஷிலோகஸ்ய புர: ப்ரஸன்னா ।
கு3ஹா பரம் வ்யோம ஸத: ப்ரதிஷ்டா2
மாம் பாஹி ஸர்வேஶ்வரி மோக்ஷதா3த்ரி ॥ 2 ॥

பராஸ்ய ஶக்தி: விவிதை4வ ஶ்ரூயஸே
ஶ்வேதாஶ்வவாக்யோதி3ததே3வி து3ர்கே3 ।
ஸ்வாபா4விகீ ஜ்ஞானப3லக்ரியா தே
மாம் பாஹி ஸர்வேஶ்வரி மோக்ஷதா3த்ரி ॥ 3 ॥

தே3வாத்மஶப்3தே3ன ஶிவாத்மபூ4தா
யத்கூர்மவாயவ்யவசோவிவ்ருத்யா
த்வம் பாஶவிச்சே23கரீ ப்ரஸித்3தா4
மாம் பாஹி ஸர்வேஶ்வரி மோக்ஷதா3த்ரி ॥ 4 ॥

த்வம் ப்3ரஹ்மபுச்சா2 விவிதா4 மயூரீ
ப்3ரஹ்மப்ரதிஷ்டா2ஸ்யுபதி3ஷ்டகீ3தா ।
ஜ்ஞானஸ்வரூபாத்மதயாகி2லானாம்
மாம் பாஹி ஸர்வேஶ்வரி மோக்ஷதா3த்ரி ॥ 5 ॥

இதி பரமபூஜ்ய ஶ்ரீ சன்த்3ரஶேக2ரேன்த்3ர ஸரஸ்வதீ ஸ்வாமி க்ருதம் து3ர்கா3 பஞ்சரத்னம் ஸம்பூர்ணம் ।

********

Leave a Comment