[એ દેશમેગિના] ᐈ E Desamegina Lyrics In Gujarati Pdf

E Desamegina Lyrics In Gujarati

એ દેશમેગિના એંદુ કાલેડિના
એ પીઠમેક્કિના, એવ્વરેમનિના,
પોગડરા ની તલ્લિ ભૂમિ ભારતિનિ,
નિલપરા ની જાતિ નિંડુ ગૌરવમુ.

એ પૂર્વ પુણ્યમો, એ યોગ બલમો
જનિયિંચિનાડ વી સ્વર્ગખંડમુન
એ મંચિપૂવુલન્ પ્રેમિંચિનાવો
નિનુ મોચે ઈ તલ્લિ કનક ગર્ભમુન.

લેદુરા ઇટુવંટિ ભૂદેવિ યેંદૂ
લેરુરા મનવંટિ પૌરુલિંકેંદુ.
સૂર્યુની વેલુતુરુલ્ સોકુનંદાક,
ઓડલા ઝંડાલુ આડુનંદાક,
અંદાક ગલ ઈ અનંત ભૂતલિનિ
મન ભૂમિ વંટિ ચલ્લનિ તલ્લિ લેદુ
પાડરા ની વીર ભાવ ભારતમુ.

તમ તપસ્સુલુ ઋષુલ્ ધારવોયંગા
સૌર્ય હારમુલ્ રાજચંદ્રુલર્પિંપ
ભાવ સૂત્રમુ કવિ પ્રભુવુલલ્લંગ
રાગ દુગ્ધમુલ્ ભક્તરત્નમુલ્ પિદક

દિક્કુલકેગદન્નુ તેજમ્મુ વેલગ
રાળ્ળ તેનિયલૂરુ રાગાલુ સાગા
જગમુલનૂગિંચુ મગતનંબેગય
સૌંદર્યમેગ બોયુ સાહિત્યમલર

વેલિગિનદી દિવ્ય વિશ્વંબુપુત્ર
દીવિંચે ની દિવ્ય દેશંબુ પુત્ર
પોલમુલા રત્નાલુ મોલિચેરા ઇચટ
વાર્ધિલો મુત્યાલુ પંડેરા ઇચટ

પૃથિવિ દિવ્યૌષધુલ્ પિદિકેરા મનકૂ
કાનલા કસ્તૂરિ કાચરા મનકુ.

અવમાનમેલરા ? અનુમાનમેલરા ?
ભારતેયુડનંચુ ભક્તિતો પાડ!

********

Leave a Comment