[ஏ. தேஷ்மேகினா] ᐈ E Desamegina Lyrics In Tamil Pdf

E Desamegina Lyrics In Tamil

ஏ தே3ஶமேகி3னா என்து3 காலெடி3னா
ஏ பீட2மெக்கினா, எவ்வரேமனினா,
பொக33ரா நீ தல்லி பூ4மி பா4ரதினி,
நிலபரா நீ ஜாதி நிண்டு3 கௌ3ரவமு.

ஏ பூர்வ புண்யமோ, ஏ யோக3 ப3லமோ
ஜனியிஞ்சினாட3 வீ ஸ்வர்க32ண்ட3முன
ஏ மஞ்சிபூவுலன் ப்ரேமிஞ்சினாவோ
நினு மோசெ ஈ தல்லி கனக க3ர்ப4முன.

லேது3ரா இடுவண்டி பூ4தே3வி யென்தூ3
லேருரா மனவண்டி பௌருலிங்கென்து3.
ஸூர்யுனீ வெலுதுருல் ஸோகுனந்தா3க,
ஓட3லா ஜ2ண்டா3லு ஆடு3னந்தா3க,
அன்தா3க க3ல ஈ அனந்த பூ4தலினி
மன பூ4மி வண்டி சல்லனி தல்லி லேது3
பாட3ரா நீ வீர பா4வ பா4ரதமு.

தம தபஸ்ஸுலு ருஷுல் தா4ரவோயங்கா3
ஸௌர்ய ஹாரமுல் ராஜசன்த்3ருலர்பிம்ப
பா4வ ஸூத்ரமு கவி ப்ரபு4வுலல்லங்க3
ராக3 து3க்34முல் ப4க்தரத்னமுல் பித3

தி3க்குலகெக33ன்னு தேஜம்மு வெலக3
ரால்த்3ல்த3 தேனியலூரு ராகா3லு ஸாகா3
ஜக3முலனூகி3ஞ்சு மக3தனம்பெ33
ஸௌன்த3ர்யமெக3 போ3யு ஸாஹித்யமலர

வெலிகி3னதீ3 தி3வ்ய விஶ்வம்பு3புத்ர
தீ3விஞ்செ நீ தி3வ்ய தே3ஶம்பு3 புத்ர
பொலமுலா ரத்னாலு மொலிசெரா இசட
வார்தி4லோ முத்யாலு பண்டெ3ரா இசட

ப்ருதி2வி தி3வ்யௌஷது4ல் பிதி3கெரா மனகூ
கானலா கஸ்தூரி காசரா மனகு.

அவமானமேலரா ? அனுமானமேலரா ?
பா4ரதேயுட3னஞ்சு ப4க்திதோ பாட3!

********

Leave a Comment