[ಏ ದೇಶಮೇಗಿನಾ] ᐈ E Desamegina Lyrics In Kannada Pdf

E Desamegina Lyrics In Kannada

ಏ ದೇಶಮೇಗಿನಾ ಎಂದು ಕಾಲೆಡಿನಾ
ಏ ಪೀಠಮೆಕ್ಕಿನಾ, ಎವ್ವರೇಮನಿನಾ,
ಪೊಗಡರಾ ನೀ ತಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಭಾರತಿನಿ,
ನಿಲಪರಾ ನೀ ಜಾತಿ ನಿಂಡು ಗೌರವಮು.

ಏ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯಮೋ, ಏ ಯೋಗ ಬಲಮೋ
ಜನಿಯಿಂಚಿನಾಡ ವೀ ಸ್ವರ್ಗಖಂಡಮುನ
ಏ ಮಂಚಿಪೂವುಲನ್ ಪ್ರೇಮಿಂಚಿನಾವೋ
ನಿನು ಮೋಚೆ ಈ ತಲ್ಲಿ ಕನಕ ಗರ್ಭಮುನ.

ಲೇದುರಾ ಇಟುವಂಟಿ ಭೂದೇವಿ ಯೆಂದೂ
ಲೇರುರಾ ಮನವಂಟಿ ಪೌರುಲಿಂಕೆಂದು.
ಸೂರ್ಯುನೀ ವೆಲುತುರುಲ್ ಸೋಕುನಂದಾಕ,
ಓಡಲಾ ಝಂಡಾಲು ಆಡುನಂದಾಕ,
ಅಂದಾಕ ಗಲ ಈ ಅನಂತ ಭೂತಲಿನಿ
ಮನ ಭೂಮಿ ವಂಟಿ ಚಲ್ಲನಿ ತಲ್ಲಿ ಲೇದು
ಪಾಡರಾ ನೀ ವೀರ ಭಾವ ಭಾರತಮು.

ತಮ ತಪಸ್ಸುಲು ಋಷುಲ್ ಧಾರವೋಯಂಗಾ
ಸೌರ್ಯ ಹಾರಮುಲ್ ರಾಜಚಂದ್ರುಲರ್ಪಿಂಪ
ಭಾವ ಸೂತ್ರಮು ಕವಿ ಪ್ರಭುವುಲಲ್ಲಂಗ
ರಾಗ ದುಗ್ಧಮುಲ್ ಭಕ್ತರತ್ನಮುಲ್ ಪಿದಕ

ದಿಕ್ಕುಲಕೆಗದನ್ನು ತೇಜಮ್ಮು ವೆಲಗ
ರಾಳ್ಳ ತೇನಿಯಲೂರು ರಾಗಾಲು ಸಾಗಾ
ಜಗಮುಲನೂಗಿಂಚು ಮಗತನಂಬೆಗಯ
ಸೌಂದರ್ಯಮೆಗ ಬೋಯು ಸಾಹಿತ್ಯಮಲರ

ವೆಲಿಗಿನದೀ ದಿವ್ಯ ವಿಶ್ವಂಬುಪುತ್ರ
ದೀವಿಂಚೆ ನೀ ದಿವ್ಯ ದೇಶಂಬು ಪುತ್ರ
ಪೊಲಮುಲಾ ರತ್ನಾಲು ಮೊಲಿಚೆರಾ ಇಚಟ
ವಾರ್ಧಿಲೋ ಮುತ್ಯಾಲು ಪಂಡೆರಾ ಇಚಟ

ಪೃಥಿವಿ ದಿವ್ಯೌಷಧುಲ್ ಪಿದಿಕೆರಾ ಮನಕೂ
ಕಾನಲಾ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಾಚರಾ ಮನಕು.

ಅವಮಾನಮೇಲರಾ ? ಅನುಮಾನಮೇಲರಾ ?
ಭಾರತೇಯುಡನಂಚು ಭಕ್ತಿತೋ ಪಾಡ!

********

Leave a Comment