[గణపతి అథర్వషీర్షం] ᐈ Ganapati Atharvashirsha Lyrics In Telugu With PDF

Ganapati Atharvashirsha Telugu Lyrics

॥ గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్ (శ్రీ గణేషాథర్వషీర్షం) ॥

ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః । భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః । స్థి॒రైరంగై᳚స్తుష్ఠు॒వాగ్ం స॑స్త॒నూభిః॑ । వ్యశే॑మ దే॒వహి॑తం॒ యదాయుః॑ । స్వ॒స్తి న॒ ఇంద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః । స్వ॒స్తి నః॑ పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః । స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః । స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

ఓం నమ॑స్తే గ॒ణప॑తయే । త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్షం॒ తత్త్వ॑మసి । త్వమే॒వ కే॒వలం॒ కర్తా॑ఽసి । త్వమే॒వ కే॒వలం॒ ధర్తా॑ఽసి । త్వమే॒వ కే॒వలం॒ హర్తా॑ఽసి । త్వమేవ సర్వం ఖల్విదం॑ బ్రహ్మా॒సి । త్వం సాక్షాదాత్మా॑ఽసి ని॒త్యం ॥ 1 ॥
ఋ॑తం వ॒చ్మి । స॑త్యం వ॒చ్మి ॥ 2 ॥

అ॒వ త్వం॒ మాం । అవ॑ వ॒క్తారం᳚ । అవ॑ శ్రో॒తారం᳚ । అవ॑ దా॒తారం᳚ । అవ॑ ధా॒తారం᳚ । అవానూచానమ॑వ శి॒ష్యం । అవ॑ ప॒శ్చాత్తా᳚త్ । అవ॑ పు॒రస్తా᳚త్ । అవోత్త॒రాత్తా᳚త్ । అవ॑ ద॒క్షిణాత్తా᳚త్ । అవ॑ చో॒ర్ధ్వాత్తా᳚త్ । అవాధ॒రాత్తా᳚త్ । సర్వతో మాం పాహి పాహి॑ సమం॒తాత్ ॥ 3 ॥

త్వం వాఙ్మయ॑స్త్వం చిన్మ॒యః । త్వమానందమయ॑స్త్వం బ్రహ్మ॒మయః । త్వం సచ్చిదానందాఽద్వి॑తీయో॒ఽసి । త్వం ప్ర॒త్యక్షం॒ బ్రహ్మా॑సి । త్వం జ్ఞానమయో విజ్ఞాన॑మయో॒ఽసి ॥ 4 ॥

సర్వం జగదిదం త్వ॑త్తో జా॒యతే । సర్వం జగదిదం త్వ॑త్తస్తి॒ష్ఠతి । సర్వం జగదిదం త్వయి లయ॑మేష్య॒తి । సర్వం జగదిదం త్వయి॑ ప్రత్యే॒తి । త్వం భూమిరాపోఽనలోఽని॑లో న॒భః । త్వం చత్వారి వా᳚క్పదా॒ని ॥ 5 ॥

త్వం గు॒ణత్ర॑యాతీ॒తః । త్వం అవస్థాత్ర॑యాతీ॒తః । త్వం దే॒హత్ర॑యాతీ॒తః । త్వం కా॒లత్ర॑యాతీ॒తః । త్వం మూలాధారస్థితో॑ఽసి ని॒త్యం । త్వం శక్తిత్ర॑యాత్మ॒కః । త్వాం యోగినో ధ్యాయ॑ంతి ని॒త్యం । త్వం బ్రహ్మా త్వం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వమింద్రస్త్వమగ్నిస్త్వం వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చంద్రమాస్త్వం బ్రహ్మ॒ భూర్భువః॒ స్వరోం ॥ 6 ॥

గ॒ణాదిం᳚ పూర్వ॑ముచ్చా॒ర్య॒ వ॒ర్ణాదీం᳚ స్తదనం॒తరం । అనుస్వారః ప॑రత॒రః । అర్ధేం᳚దుల॒సితం । తారే॑ణ ఋ॒ద్ధం । ఎతత్తవ మను॑స్వరూ॒పం । గకారః పూ᳚ర్వరూ॒పం । అకారో మధ్య॑మరూ॒పం । అనుస్వారశ్చాం᳚త్యరూ॒పం । బిందురుత్త॑రరూ॒పం । నాదః॑ సంధా॒నం । సగ్ంహి॑తా సం॒ధిః । సైషా గణే॑శవి॒ద్యా । గణ॑క ఋ॒షిః । నిచృద్గాయ॑త్రీచ్ఛం॒దః । శ్రీ మహాగణపతి॑ర్దేవతా । ఓం గం గ॒ణప॑తయే నమః ॥ 7 ॥

ఏకదం॒తాయ॑ వి॒ద్మహే॑ వక్రతుం॒డాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ దంతిః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥ 8 ॥

ఏకదం॒తం చ॑తుర్హ॒స్తం॒ పా॒శమం॑కుశ॒ధారి॑ణం । రదం॑ చ॒ వర॑దం హ॒స్తై॒ర్బి॒భ్రాణం॑ మూష॒కధ్వ॑జం । రక్తం॑ లం॒బోద॑రం శూ॒ర్ప॒కర్ణకం॑ రక్త॒వాస॑సం । రక్త॑గం॒ధాను॑లిప్తాం॒గం॒ ర॒క్తపు॑ష్పైః సు॒పూజి॑తం । భక్తా॑ను॒కంపి॑నం దే॒వం॒ జ॒గత్కా॑రణ॒మచ్యు॑తం । ఆవి॑ర్భూ॒తం చ॑ సృ॒ష్ట్యా॒దౌ॒ ప్ర॒కృతేః᳚ పురు॒షాత్ప॑రం । ఏవం॑ ధ్యా॒యతి॑ యో ని॒త్యం॒ స॒ యోగీ॑ యోగి॒నాం వ॑రః ॥ 9 ॥

నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తేఽస్తు లంబోదరాయైకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే॒
నమః ॥ 10 ॥

ఏతదథర్వశీర్షం యోఽధీ॒తే । స బ్రహ్మభూయా॑య క॒ల్పతే । స సర్వవిఘ్నై᳚ర్న బా॒ధ్యతే । స సర్వతః సుఖ॑మేధ॒తే । స పంచమహాపాపా᳚త్ ప్రము॒చ్యతే । సా॒యమ॑ధీయా॒నో॒ దివసకృతం పాపం॑ నాశ॒యతి । ప్రా॒తర॑ధీయా॒నో॒ రాత్రికృతం పాపం॑ నాశ॒యతి । సాయం ప్రాతః ప్ర॑యుంజా॒నో॒ పాపోఽపా॑పో భ॒వతి । ధర్మార్థకామమోక్షం॑ చ విం॒దతి । ఇదమథర్వశీర్షమశిష్యాయ॑ న దే॒యం । యో యది మో॑హాద్ దా॒స్యతి స పాపీ॑యాన్ భ॒వతి । సహస్రావర్తనాద్యం యం కామ॑మధీ॒తే । తం తమనే॑న సా॒ధయేత్ ॥ 11 ॥

అనేన గణపతిమ॑భిషిం॒చతి । స వా॑గ్మీ భ॒వతి । చతుర్థ్యామన॑శ్నన్ జ॒పతి స విద్యా॑వాన్ భ॒వతి । ఇత్యథర్వ॑ణవా॒క్యం । బ్రహ్మాద్యా॒చర॑ణం వి॒ద్యాన్న బిభేతి కదా॑చనే॒తి ॥ 12 ॥

యో దూర్వాంకు॑రైర్య॒జతి స వైశ్రవణోప॑మో భ॒వతి । యో లా॑జైర్య॒జతి స యశో॑వాన్ భ॒వతి । స మేధా॑వాన్ భ॒వతి । యో మోదకసహస్రే॑ణ య॒జతి స వాంఛితఫలమ॑వాప్నో॒తి । యః సాజ్య సమి॑ద్భిర్య॒జతి స సర్వం లభతే స స॑ర్వం ల॒భతే ॥ 13 ॥

అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యగ్ గ్రా॑హయి॒త్వా సూర్యవర్చ॑స్వీ భ॒వతి । సూర్యగ్రహే మ॑హాన॒ద్యాం ప్రతిమాసన్నిధౌ వా జ॒ప్త్వా సిద్ధమం॑త్రో భ॒వతి । మహావిఘ్నా᳚త్ ప్రము॒చ్యతే । మహాదోషా᳚త్ ప్రము॒చ్యతే । మహాపాపా᳚త్ ప్రము॒చ్యతే । మహాప్రత్యవాయా᳚త్ ప్రము॒చ్యతే । స సర్వ॑విద్భవతి స సర్వ॑విద్భ॒వతి । య ఏ॑వం వే॒ద । ఇత్యు॑ప॒నిష॑త్ ॥ 14 ॥

ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః । భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః । స్థి॒రైరంగై᳚స్తుష్ఠు॒వాగ్ం స॑స్త॒నూభిః॑ । వ్యశే॑మ దే॒వహి॑తం॒ యదాయుః॑ । స్వ॒స్తి న॒ ఇంద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః । స్వ॒స్తి నః॑ పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః । స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః । స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment