[ଗଣପତି ଗକାର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର] ᐈ Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Lyrics In Oriya/Odia

ଗକାରରୂପୋ ଗଂବୀଜୋ ଗଣେଶୋ ଗଣଵଂଦିତଃ ।
ଗଣନୀଯୋ ଗଣୋଗଣ୍ଯୋ ଗଣନାତୀତ ସଦ୍ଗୁଣଃ ॥ 1 ॥

ଗଗନାଦିକସୃଦ୍ଗଂଗାସୁତୋଗଂଗାସୁତାର୍ଚିତଃ ।
ଗଂଗାଧରପ୍ରୀତିକରୋଗଵୀଶେଡ୍ଯୋଗଦାପହଃ ॥ 2 ॥

ଗଦାଧରନୁତୋ ଗଦ୍ଯପଦ୍ଯାତ୍ମକକଵିତ୍ଵଦଃ ।
ଗଜାସ୍ଯୋ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଵାନ୍ ଗଜଵାଜିରଥପ୍ରଦଃ ॥ 3 ॥

ଗଂଜାନିରତ ଶିକ୍ଷାକୃଦ୍ଗଣିତଜ୍ଞୋ ଗଣୋତ୍ତମଃ ।
ଗଂଡଦାନାଂଚିତୋଗଂତା ଗଂଡୋପଲ ସମାକୃତିଃ ॥ 4 ॥

ଗଗନ ଵ୍ଯାପକୋ ଗମ୍ଯୋ ଗମାନାଦି ଵିଵର୍ଜିତଃ ।
ଗଂଡଦୋଷହରୋ ଗଂଡ ଭ୍ରମଦ୍ଭ୍ରମର କୁଂଡଲଃ ॥ 5 ॥

ଗତାଗତଜ୍ଞୋ ଗତିଦୋ ଗତମୃତ୍ଯୁର୍ଗତୋଦ୍ଭଵଃ ।
ଗଂଧପ୍ରିଯୋ ଗଂଧଵାହୋ ଗଂଧସିଂଧୁରବୃଂଦଗଃ ॥ 6 ॥

ଗଂଧାଦି ପୂଜିତୋ ଗଵ୍ଯଭୋକ୍ତା ଗର୍ଗାଦି ସନ୍ନୁତଃ ।
ଗରିଷ୍ଠୋଗରଭିଦ୍ଗର୍ଵହରୋ ଗରଳିଭୂଷଣଃ ॥ 7 ॥

ଗଵିଷ୍ଠୋଗର୍ଜିତାରାଵୋ ଗଭୀରହୃଦଯୋ ଗଦୀ ।
ଗଲତ୍କୁଷ୍ଠହରୋ ଗର୍ଭପ୍ରଦୋ ଗର୍ଭାର୍ଭରକ୍ଷକଃ ॥ 8 ॥

ଗର୍ଭାଧାରୋ ଗର୍ଭଵାସି ଶିଶୁଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାଯକଃ ।
ଗରୁତ୍ମତ୍ତୁଲ୍ଯଜଵନୋ ଗରୁଡଧ୍ଵଜଵଂଦିତଃ ॥ 9 ॥

ଗଯେଡିତୋ ଗଯାଶ୍ରାଦ୍ଧଫଲଦଶ୍ଚ ଗଯାକୃତିଃ ।
ଗଦାଧରାଵତାରୀଚ ଗଂଧର୍ଵନଗରାର୍ଚିତଃ ॥ 10 ॥

ଗଂଧର୍ଵଗାନସଂତୁଷ୍ଟୋ ଗରୁଡାଗ୍ରଜଵଂଦିତଃ ।
ଗଣରାତ୍ର ସମାରାଧ୍ଯୋ ଗର୍ହଣସ୍ତୁତି ସାମ୍ଯଧୀଃ ॥ 11 ॥

ଗର୍ତାଭନାଭିର୍ଗଵ୍ଯୂତିଃ ଦୀର୍ଘତୁଂଡୋ ଗଭସ୍ତିମାନ୍ ।
ଗର୍ହିତାଚାର ଦୂରଶ୍ଚ ଗରୁଡୋପଲଭୂଷିତଃ ॥ 12 ॥

ଗଜାରି ଵିକ୍ରମୋ ଗଂଧମୂଷଵାଜୀ ଗତଶ୍ରମଃ ।
ଗଵେଷଣୀଯୋ ଗମନୋ ଗହନସ୍ଥ ମୁନିସ୍ତୁତଃ ॥ 13 ॥

ଗଵଯଚ୍ଛିଦ୍ଗଂଡକଭିଦ୍ଗହ୍ଵରାପଥଵାରଣଃ ।
ଗଜଦଂତାଯୁଧୋ ଗର୍ଜଦ୍ରିପୁଘ୍ନୋ ଗଜକର୍ଣିକଃ ॥ 14 ॥

ଗଜଚର୍ମାମଯଚ୍ଛେତ୍ତା ଗଣାଧ୍ଯକ୍ଷୋଗଣାର୍ଚିତଃ ।
ଗଣିକାନର୍ତନପ୍ରୀତୋଗଚ୍ଛନ୍ ଗଂଧଫଲୀ ପ୍ରିଯଃ ॥ 15 ॥

ଗଂଧକାଦି ରସାଧୀଶୋ ଗଣକାନଂଦଦାଯକଃ ।
ଗରଭାଦିଜନୁର୍ହର୍ତା ଗଂଡକୀଗାହନୋତ୍ସୁକଃ ॥ 16 ॥

ଗଂଡୂଷୀକୃତଵାରାଶିଃ ଗରିମାଲଘିମାଦିଦଃ ।
ଗଵାକ୍ଷଵତ୍ସୌଧଵାସୀଗର୍ଭିତୋ ଗର୍ଭିଣୀନୁତଃ ॥ 17 ॥

ଗଂଧମାଦନଶୈଲାଭୋ ଗଂଡଭେରୁଂଡଵିକ୍ରମଃ ।
ଗଦିତୋ ଗଦ୍ଗଦାରାଵ ସଂସ୍ତୁତୋ ଗହ୍ଵରୀପତିଃ ॥ 18 ॥

ଗଜେଶାଯ ଗରୀଯସେ ଗଦ୍ଯେଡ୍ଯୋଗତଭୀର୍ଗଦିତାଗମଃ ।
ଗର୍ହଣୀଯ ଗୁଣାଭାଵୋ ଗଂଗାଦିକ ଶୁଚିପ୍ରଦଃ ॥ 19 ॥

ଗଣନାତୀତ ଵିଦ୍ଯାଶ୍ରୀ ବଲାଯୁଷ୍ଯାଦିଦାଯକଃ ।
ଏଵଂ ଶ୍ରୀଗଣନାଥସ୍ଯ ନାମ୍ନାମଷ୍ଟୋତ୍ତରଂ ଶତମ୍ ॥ 20 ॥

ପଠନାଚ୍ଛ୍ରଵଣାତ୍ ପୁଂସାଂ ଶ୍ରେଯଃ ପ୍ରେମପ୍ରଦାଯକମ୍ ।
ପୂଜାଂତେ ଯଃ ପଠେନ୍ନିତ୍ଯଂ ପ୍ରୀତସ୍ସନ୍ ତସ୍ଯଵିଘ୍ନରାଟ୍ ॥ 21 ॥

ଯଂ ଯଂ କାମଯତେ କାମଂ ତଂ ତଂ ଶୀଘ୍ରଂ ପ୍ରଯଚ୍ଛତି ।
ଦୂର୍ଵଯାଭ୍ଯର୍ଚଯନ୍ ଦେଵମେକଵିଂଶତିଵାସରାନ୍ ॥ 22 ॥

ଏକଵିଂଶତିଵାରଂ ଯୋ ନିତ୍ଯଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ପଠେଦ୍ଯଦି ।
ତସ୍ଯ ପ୍ରସନ୍ନୋ ଵିଘ୍ନେଶସ୍ସର୍ଵାନ୍ କାମାନ୍ ପ୍ରଯଚ୍ଛତି ॥ 23 ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀ ଗଣପତି ଗକାର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

********

Leave a Comment