[ଗଣେଶ ଅଷ୍ଟତ୍ତର ଶତନାମାଭାଲୀ |] ᐈ Ganesha Ashtottara Shata Namavali Lyrics In Oriya/Odia With PDF

(ଗଣେଶ ଅଷ୍ଟତ୍ତର ଶତନାମାଭାଲୀ |) Ganesha Ashtottara Shata Namavali Lyrics In Oriya/Odia

ଓଂ ଗଜାନନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଗଣାଧ୍ଯକ୍ଷାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵିଘ୍ନାରାଜାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵିନାଯକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ତ୍ଵ୆ମାତୁରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ଵିମୁଖାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରମୁଖାଯ ନମଃ
ଓଂ ସୁମୁଖାଯ ନମଃ
ଓଂ କୃତିନେ ନମଃ
ଓଂ ସୁପ୍ରଦୀପାଯ ନମଃ (10)

ଓଂ ସୁଖନିଧଯେ ନମଃ
ଓଂ ସୁରାଧ୍ଯକ୍ଷାଯ ନମଃ
ଓଂ ସୁରାରିଘ୍ନାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାଗଣପତଯେ ନମଃ
ଓଂ ମାନ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାକାଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାବଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ହେରଂବାଯ ନମଃ
ଓଂ ଲଂବଜଠରାଯ ନମଃ
ଓଂ ହ୍ରସ୍ଵଗ୍ରୀଵାଯ ନମଃ (20)

ଓଂ ମହୋଦରାଯ ନମଃ
ଓଂ ମଦୋତ୍କଟାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାଵୀରାଯ ନମଃ
ଓଂ ମଂତ୍ରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ମଂଗଳ ସ୍ଵରାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରମଧାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଥମାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରାଜ୍ଞାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵିଘ୍ନକର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଵିଘ୍ନହଂତ୍ରେ ନମଃ (30)

ଓଂ ଵିଶ୍ଵନେତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଵିରାଟ୍ପତଯେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀପତଯେ ନମଃ
ଓଂ ଵାକ୍ପତଯେ ନମଃ
ଓଂ ଶୃଂଗାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଆଶ୍ରିତ ଵତ୍ସଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶିଵପ୍ରିଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶୀଘ୍ରକାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାଯ ନମଃ
ଓଂ ବଲାଯ ନମଃ (40)

ଓଂ ବଲୋତ୍ଥିତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଭଵାତ୍ମଜାଯ ନମଃ
ଓଂ ପୁରାଣ ପୁରୁଷାଯ ନମଃ
ଓଂ ପୂଷ୍ଣେ ନମଃ
ଓଂ ପୁଷ୍କରୋତ୍ଷିପ୍ତ ଵାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଅଗ୍ରଗଣ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅଗ୍ରଗାମିନେ ନମଃ
ଓଂ ମଂତ୍ରକୃତେ ନମଃ
ଓଂ ଚାମୀକର ପ୍ରଭାଯ ନମଃ (50)

ଓଂ ସର୍ଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵୋପାସ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵ କର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵନେତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵସିଧ୍ଧି ପ୍ରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵ ସିଦ୍ଧଯେ ନମଃ
ଓଂ ପଂଚହସ୍ତାଯ ନମଃ
ଓଂ ପାର୍ଵତୀନଂଦନାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ
ଓଂ କୁମାର ଗୁରଵେ ନମଃ (60)

ଓଂ ଅକ୍ଷୋଭ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ କୁଂଜରାସୁର ଭଂଜନାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରମୋଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ମୋଦକପ୍ରିଯାଯ ନମଃ
ଓଂ କାଂତିମତେ ନମଃ
ଓଂ ଧୃତିମତେ ନମଃ
ଓଂ କାମିନେ ନମଃ
ଓଂ କପିତ୍ଥଵନପ୍ରିଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମରୂପିଣେ ନମଃ (70)

ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ଯାଦି ଦାନଭୁଵେ ନମଃ
ଓଂ ଜିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁପ୍ରିଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତ ଜୀଵିତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜିତ ମନ୍ମଥାଯ ନମଃ
ଓଂ ଐଶ୍ଵର୍ଯ କାରଣାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଯାଯସେ ନମଃ
ଓଂ ଯକ୍ଷକିନ୍ନ୆ର ସେଵିତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଗଂଗା ସୁତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଗଣାଧୀଶାଯ ନମଃ (80)

ଓଂ ଗଂଭୀର ନିନଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵଟଵେ ନମଃ
ଓଂ ଅଭୀଷ୍ଟ ଵରଦାଯିନେ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଯୋତିଷେ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତ ନିଧଯେ ନମଃ
ଓଂ ଭାଵଗମ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ମଂଗଳ ପ୍ରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ଵକ୍ତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅପ୍ରାକୃତ ପରାକ୍ରମାଯ ନମଃ
ଓଂ ସତ୍ଯଧର୍ମିଣେ ନମଃ (90)

ଓଂ ସଖଯେ ନମଃ
ଓଂ ସରସାଂବୁ ନିଧଯେ ନମଃ
ଓଂ ମହେଶାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦିଵ୍ଯାଂଗାଯ ନମଃ
ଓଂ ମଣିକିଂକିଣୀ ମେଖାଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ସମସ୍ତଦେଵତା ମୂର୍ତଯେ ନମଃ
ଓଂ ସହିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ସତତୋତ୍ଥିତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵିଘାତ କାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଗ୍ଦୃଶେ ନମଃ (100)

ଓଂ ଵିଶ୍ଵରକ୍ଷାକୃତେ ନମଃ
ଓଂ କଳ୍ଯାଣ ଗୁରଵେ ନମଃ
ଓଂ ଉନ୍ମତ୍ତ ଵେଷାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅପରାଜିତେ ନମଃ
ଓଂ ସମସ୍ତ ଜଗଦାଧାରାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ତ୍ଵ୆ଶ୍ଵର୍ଯପ୍ରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଆକ୍ରାଂତ ଚିଦଚିତ୍ପ୍ରଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵିଘ୍ନେଶ୍ଵରାଯ ନମଃ (108)

********

Also Read:

**ଜୟ ଗଣେଶ**

Leave a Comment