[ଗଣପତି ଅଥର୍ଵଷୀର୍ଷମ୍] ᐈ Ganapati Atharvashirsha Lyrics In Odia/Oriya With PDF

Ganapati Atharvashirsha Oriya/Odia Lyrics

॥ ଗଣପତ୍ଯଥର୍ଵଶୀର୍ଷୋପନିଷତ୍ (ଶ୍ରୀ ଗଣେଷାଥର୍ଵଷୀର୍ଷମ୍) ॥

ଓଂ ଭ॒ଦ୍ରଂ କର୍ଣେ॑ଭିଃ ଶୃଣୁ॒ଯାମ॑ ଦେଵାଃ । ଭ॒ଦ୍ରଂ ପ॑ଶ୍ଯେମା॒କ୍ଷଭି॒ର୍ଯଜ॑ତ୍ରାଃ । ସ୍ଥି॒ରୈରଂଗୈ᳚ସ୍ତୁଷ୍ଠୁ॒ଵାଗ୍-ମ୍ ସ॑ସ୍ତ॒ନୂଭିଃ॑ । ଵ୍ଯଶେ॑ମ ଦେ॒ଵହି॑ତଂ॒ ଯଦାଯୁଃ॑ । ସ୍ଵ॒ସ୍ତି ନ॒ ଇଂଦ୍ରୋ॑ ଵୃ॒ଦ୍ଧଶ୍ର॑ଵାଃ । ସ୍ଵ॒ସ୍ତି ନଃ॑ ପୂ॒ଷା ଵି॒ଶ୍ଵଵେ॑ଦାଃ । ସ୍ଵ॒ସ୍ତି ନ॒ସ୍ତାର୍କ୍ଷ୍ଯୋ॒ ଅରି॑ଷ୍ଟନେମିଃ । ସ୍ଵ॒ସ୍ତି ନୋ॒ ବୃହ॒ସ୍ପତି॑ର୍ଦଧାତୁ ॥

ଓଂ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॑ ॥

ଓଂ ନମ॑ସ୍ତେ ଗ॒ଣପ॑ତଯେ । ତ୍ଵମେ॒ଵ ପ୍ର॒ତ୍ଯକ୍ଷଂ॒ ତତ୍ତ୍ଵ॑ମସି । ତ୍ଵମେ॒ଵ କେ॒ଵଲଂ॒ କର୍ତା॑ଽସି । ତ୍ଵମେ॒ଵ କେ॒ଵଲଂ॒ ଧର୍ତା॑ଽସି । ତ୍ଵମେ॒ଵ କେ॒ଵଲଂ॒ ହର୍ତା॑ଽସି । ତ୍ଵମେଵ ସର୍ଵଂ ଖଲ୍ଵିଦଂ॑ ବ୍ରହ୍ମା॒ସି । ତ୍ଵଂ ସାକ୍ଷାଦାତ୍ମା॑ଽସି ନି॒ତ୍ଯମ୍ ॥ 1 ॥
ଋ॑ତଂ ଵ॒ଚ୍ମି । ସ॑ତ୍ଯଂ ଵ॒ଚ୍ମି ॥ 2 ॥

ଅ॒ଵ ତ୍ଵଂ॒ ମାମ୍ । ଅଵ॑ ଵ॒କ୍ତାରମ୍᳚ । ଅଵ॑ ଶ୍ରୋ॒ତାରମ୍᳚ । ଅଵ॑ ଦା॒ତାରମ୍᳚ । ଅଵ॑ ଧା॒ତାରମ୍᳚ । ଅଵାନୂଚାନମ॑ଵ ଶି॒ଷ୍ଯମ୍ । ଅଵ॑ ପ॒ଶ୍ଚାତ୍ତା᳚ତ୍ । ଅଵ॑ ପୁ॒ରସ୍ତା᳚ତ୍ । ଅଵୋତ୍ତ॒ରାତ୍ତା᳚ତ୍ । ଅଵ॑ ଦ॒କ୍ଷିଣାତ୍ତା᳚ତ୍ । ଅଵ॑ ଚୋ॒ର୍ଧ୍ଵାତ୍ତା᳚ତ୍ । ଅଵାଧ॒ରାତ୍ତା᳚ତ୍ । ସର୍ଵତୋ ମାଂ ପାହି ପାହି॑ ସମଂ॒ତାତ୍ ॥ 3 ॥

ତ୍ଵଂ ଵାଙ୍ମଯ॑ସ୍ତ୍ଵଂ ଚିନ୍ମ॒ଯଃ । ତ୍ଵମାନଂଦମଯ॑ସ୍ତ୍ଵଂ ବ୍ରହ୍ମ॒ମଯଃ । ତ୍ଵଂ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦାଽଦ୍ଵି॑ତୀଯୋ॒ଽସି । ତ୍ଵଂ ପ୍ର॒ତ୍ଯକ୍ଷଂ॒ ବ୍ରହ୍ମା॑ସି । ତ୍ଵଂ ଜ୍ଞାନମଯୋ ଵିଜ୍ଞାନ॑ମଯୋ॒ଽସି ॥ 4 ॥

ସର୍ଵଂ ଜଗଦିଦଂ ତ୍ଵ॑ତ୍ତୋ ଜା॒ଯତେ । ସର୍ଵଂ ଜଗଦିଦଂ ତ୍ଵ॑ତ୍ତସ୍ତି॒ଷ୍ଠତି । ସର୍ଵଂ ଜଗଦିଦଂ ତ୍ଵଯି ଲଯ॑ମେଷ୍ଯ॒ତି । ସର୍ଵଂ ଜଗଦିଦଂ ତ୍ଵଯି॑ ପ୍ରତ୍ଯେ॒ତି । ତ୍ଵଂ ଭୂମିରାପୋଽନଲୋଽନି॑ଲୋ ନ॒ଭଃ । ତ୍ଵଂ ଚତ୍ଵାରି ଵା᳚କ୍ପଦା॒ନି ॥ 5 ॥

ତ୍ଵଂ ଗୁ॒ଣତ୍ର॑ଯାତୀ॒ତଃ । ତ୍ଵଂ ଅଵସ୍ଥାତ୍ର॑ଯାତୀ॒ତଃ । ତ୍ଵଂ ଦେ॒ହତ୍ର॑ଯାତୀ॒ତଃ । ତ୍ଵଂ କା॒ଲତ୍ର॑ଯାତୀ॒ତଃ । ତ୍ଵଂ ମୂଲାଧାରସ୍ଥିତୋ॑ଽସି ନି॒ତ୍ଯମ୍ । ତ୍ଵଂ ଶକ୍ତିତ୍ର॑ଯାତ୍ମ॒କଃ । ତ୍ଵାଂ ଯୋଗିନୋ ଧ୍ଯାଯ॑ଂତି ନି॒ତ୍ଯମ୍ । ତ୍ଵଂ ବ୍ରହ୍ମା ତ୍ଵଂ ଵିଷ୍ଣୁସ୍ତ୍ଵଂ ରୁଦ୍ରସ୍ତ୍ଵମିଂଦ୍ରସ୍ତ୍ଵମଗ୍ନିସ୍ତ୍ଵଂ ଵାଯୁସ୍ତ୍ଵଂ ସୂର୍ଯସ୍ତ୍ଵଂ ଚଂଦ୍ରମାସ୍ତ୍ଵଂ ବ୍ରହ୍ମ॒ ଭୂର୍ଭୁଵଃ॒ ସ୍ଵରୋମ୍ ॥ 6 ॥

ଗ॒ଣାଦିଂ᳚ ପୂର୍ଵ॑ମୁଚ୍ଚା॒ର୍ଯ॒ ଵ॒ର୍ଣାଦୀଂ᳚ ସ୍ତଦନଂ॒ତରମ୍ । ଅନୁସ୍ଵାରଃ ପ॑ରତ॒ରଃ । ଅର୍ଧେଂ᳚ଦୁଲ॒ସିତମ୍ । ତାରେ॑ଣ ଋ॒ଦ୍ଧମ୍ । ଏତତ୍ତଵ ମନୁ॑ସ୍ଵରୂ॒ପମ୍ । ଗକାରଃ ପୂ᳚ର୍ଵରୂ॒ପମ୍ । ଅକାରୋ ମଧ୍ଯ॑ମରୂ॒ପମ୍ । ଅନୁସ୍ଵାରଶ୍ଚାଂ᳚ତ୍ଯରୂ॒ପମ୍ । ବିଂଦୁରୁତ୍ତ॑ରରୂ॒ପମ୍ । ନାଦଃ॑ ସଂଧା॒ନମ୍ । ସଗ୍-ମ୍ହି॑ତା ସଂ॒ଧିଃ । ସୈଷା ଗଣେ॑ଶଵି॒ଦ୍ଯା । ଗଣ॑କ ଋ॒ଷିଃ । ନିଚୃଦ୍ଗାଯ॑ତ୍ରୀଚ୍ଛଂ॒ଦଃ । ଶ୍ରୀ ମହାଗଣପତି॑ର୍ଦେଵତା । ଓଂ ଗଂ ଗ॒ଣପ॑ତଯେ ନମଃ ॥ 7 ॥

ଏକଦଂ॒ତାଯ॑ ଵି॒ଦ୍ମହେ॑ ଵକ୍ରତୁଂ॒ଡାଯ॑ ଧୀମହି ।
ତନ୍ନୋ॑ ଦଂତିଃ ପ୍ରଚୋ॒ଦଯା᳚ତ୍ ॥ 8 ॥

ଏକଦଂ॒ତଂ ଚ॑ତୁର୍ହ॒ସ୍ତଂ॒ ପା॒ଶମଂ॑କୁଶ॒ଧାରି॑ଣମ୍ । ରଦଂ॑ ଚ॒ ଵର॑ଦଂ ହ॒ସ୍ତୈ॒ର୍ବି॒ଭ୍ରାଣଂ॑ ମୂଷ॒କଧ୍ଵ॑ଜମ୍ । ରକ୍ତଂ॑ ଲଂ॒ବୋଦ॑ରଂ ଶୂ॒ର୍ପ॒କର୍ଣକଂ॑ ରକ୍ତ॒ଵାସ॑ସମ୍ । ରକ୍ତ॑ଗଂ॒ଧାନୁ॑ଲିପ୍ତାଂ॒ଗଂ॒ ର॒କ୍ତପୁ॑ଷ୍ପୈଃ ସୁ॒ପୂଜି॑ତମ୍ । ଭକ୍ତା॑ନୁ॒କଂପି॑ନଂ ଦେ॒ଵଂ॒ ଜ॒ଗତ୍କା॑ରଣ॒ମଚ୍ଯୁ॑ତମ୍ । ଆଵି॑ର୍ଭୂ॒ତଂ ଚ॑ ସୃ॒ଷ୍ଟ୍ଯା॒ଦୌ॒ ପ୍ର॒କୃତେଃ᳚ ପୁରୁ॒ଷାତ୍ପ॑ରମ୍ । ଏଵଂ॑ ଧ୍ଯା॒ଯତି॑ ଯୋ ନି॒ତ୍ଯଂ॒ ସ॒ ଯୋଗୀ॑ ଯୋଗି॒ନାଂ ଵ॑ରଃ ॥ 9 ॥

ନମୋ ଵ୍ରାତପତଯେ ନମୋ ଗଣପତଯେ ନମଃ ପ୍ରମଥପତଯେ ନମସ୍ତେଽସ୍ତୁ ଲଂବୋଦରାଯୈକଦଂତାଯ ଵିଘ୍ନଵିନାଶିନେ ଶିଵସୁତାଯ ଶ୍ରୀଵରଦମୂର୍ତଯେ॒
ନମଃ ॥ 10 ॥

ଏତଦଥର୍ଵଶୀର୍ଷଂ ଯୋଽଧୀ॒ତେ । ସ ବ୍ରହ୍ମଭୂଯା॑ଯ କ॒ଲ୍ପତେ । ସ ସର୍ଵଵିଘ୍ନୈ᳚ର୍ନ ବା॒ଧ୍ଯତେ । ସ ସର୍ଵତଃ ସୁଖ॑ମେଧ॒ତେ । ସ ପଂଚମହାପାପା᳚ତ୍ ପ୍ରମୁ॒ଚ୍ଯତେ । ସା॒ଯମ॑ଧୀଯା॒ନୋ॒ ଦିଵସକୃତଂ ପାପଂ॑ ନାଶ॒ଯତି । ପ୍ରା॒ତର॑ଧୀଯା॒ନୋ॒ ରାତ୍ରିକୃତଂ ପାପଂ॑ ନାଶ॒ଯତି । ସାଯଂ ପ୍ରାତଃ ପ୍ର॑ଯୁଂଜା॒ନୋ॒ ପାପୋଽପା॑ପୋ ଭ॒ଵତି । ଧର୍ମାର୍ଥକାମମୋକ୍ଷଂ॑ ଚ ଵିଂ॒ଦତି । ଇଦମଥର୍ଵଶୀର୍ଷମଶିଷ୍ଯାଯ॑ ନ ଦେ॒ଯମ୍ । ଯୋ ଯଦି ମୋ॑ହାଦ୍ ଦା॒ସ୍ଯତି ସ ପାପୀ॑ଯାନ୍ ଭ॒ଵତି । ସହସ୍ରାଵର୍ତନାଦ୍ଯଂ ଯଂ କାମ॑ମଧୀ॒ତେ । ତଂ ତମନେ॑ନ ସା॒ଧଯେତ୍ ॥ 11 ॥

ଅନେନ ଗଣପତିମ॑ଭିଷିଂ॒ଚତି । ସ ଵା॑ଗ୍ମୀ ଭ॒ଵତି । ଚତୁର୍ଥ୍ଯାମନ॑ଶ୍ନନ୍ ଜ॒ପତି ସ ଵିଦ୍ଯା॑ଵାନ୍ ଭ॒ଵତି । ଇତ୍ଯଥର୍ଵ॑ଣଵା॒କ୍ଯମ୍ । ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ଯା॒ଚର॑ଣଂ ଵି॒ଦ୍ଯାନ୍ନ ବିଭେତି କଦା॑ଚନେ॒ତି ॥ 12 ॥

ଯୋ ଦୂର୍ଵାଂକୁ॑ରୈର୍ଯ॒ଜତି ସ ଵୈଶ୍ରଵଣୋପ॑ମୋ ଭ॒ଵତି । ଯୋ ଲା॑ଜୈର୍ଯ॒ଜତି ସ ଯଶୋ॑ଵାନ୍ ଭ॒ଵତି । ସ ମେଧା॑ଵାନ୍ ଭ॒ଵତି । ଯୋ ମୋଦକସହସ୍ରେ॑ଣ ଯ॒ଜତି ସ ଵାଂଛିତଫଲମ॑ଵାପ୍ନୋ॒ତି । ଯଃ ସାଜ୍ଯ ସମି॑ଦ୍ଭିର୍ଯ॒ଜତି ସ ସର୍ଵଂ ଲଭତେ ସ ସ॑ର୍ଵଂ ଲ॒ଭତେ ॥ 13 ॥

ଅଷ୍ଟୌ ବ୍ରାହ୍ମଣାନ୍ ସମ୍ଯଗ୍ ଗ୍ରା॑ହଯି॒ତ୍ଵା ସୂର୍ଯଵର୍ଚ॑ସ୍ଵୀ ଭ॒ଵତି । ସୂର୍ଯଗ୍ରହେ ମ॑ହାନ॒ଦ୍ଯାଂ ପ୍ରତିମାସନ୍ନିଧୌ ଵା ଜ॒ପ୍ତ୍ଵା ସିଦ୍ଧମଂ॑ତ୍ରୋ ଭ॒ଵତି । ମହାଵିଘ୍ନା᳚ତ୍ ପ୍ରମୁ॒ଚ୍ଯତେ । ମହାଦୋଷା᳚ତ୍ ପ୍ରମୁ॒ଚ୍ଯତେ । ମହାପାପା᳚ତ୍ ପ୍ରମୁ॒ଚ୍ଯତେ । ମହାପ୍ରତ୍ଯଵାଯା᳚ତ୍ ପ୍ରମୁ॒ଚ୍ଯତେ । ସ ସର୍ଵ॑ଵିଦ୍ଭଵତି ସ ସର୍ଵ॑ଵିଦ୍ଭ॒ଵତି । ଯ ଏ॑ଵଂ ଵେ॒ଦ । ଇତ୍ଯୁ॑ପ॒ନିଷ॑ତ୍ ॥ 14 ॥

ଓଂ ଭ॒ଦ୍ରଂ କର୍ଣେ॑ଭିଃ ଶୃଣୁ॒ଯାମ॑ ଦେଵାଃ । ଭ॒ଦ୍ରଂ ପ॑ଶ୍ଯେମା॒କ୍ଷଭି॒ର୍ଯଜ॑ତ୍ରାଃ । ସ୍ଥି॒ରୈରଂଗୈ᳚ସ୍ତୁଷ୍ଠୁ॒ଵାଗ୍-ମ୍ ସ॑ସ୍ତ॒ନୂଭିଃ॑ । ଵ୍ଯଶେ॑ମ ଦେ॒ଵହି॑ତଂ॒ ଯଦାଯୁଃ॑ । ସ୍ଵ॒ସ୍ତି ନ॒ ଇଂଦ୍ରୋ॑ ଵୃ॒ଦ୍ଧଶ୍ର॑ଵାଃ । ସ୍ଵ॒ସ୍ତି ନଃ॑ ପୂ॒ଷା ଵି॒ଶ୍ଵଵେ॑ଦାଃ । ସ୍ଵ॒ସ୍ତି ନ॒ସ୍ତାର୍କ୍ଷ୍ଯୋ॒ ଅରି॑ଷ୍ଟନେମିଃ । ସ୍ଵ॒ସ୍ତି ନୋ॒ ବୃହ॒ସ୍ପତି॑ର୍ଦଧାତୁ ॥

ଓଂ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॒ ଶାଂତିଃ॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment