[ഗണേശ ഭുജംഗമ്] ᐈ Ganesha Bhujanga Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Ganesha Bhujanga Stotram Lyrics In Malayalam

രണത്ക്ഷുദ്രഘംടാനിനാദാഭിരാമം
ചലത്താംഡവോദ്ദംഡവത്പദ്മതാലമ് ।
ലസത്തുംദിലാംഗോപരിവ്യാലഹാരം
ഗണാധീശമീശാനസൂനും തമീഡേ ॥ 1 ॥

ധ്വനിധ്വംസവീണാലയോല്ലാസിവക്ത്രം
സ്ഫുരച്ഛുംഡദംഡോല്ലസദ്ബീജപൂരമ് ।
ഗലദ്ദര്പസൌഗംധ്യലോലാലിമാലം
ഗണാധീശമീശാനസൂനും തമീഡേ ॥ 2 ॥

പ്രകാശജ്ജപാരക്തരത്നപ്രസൂന-
പ്രവാലപ്രഭാതാരുണജ്യോതിരേകമ് ।
പ്രലംബോദരം വക്രതുംഡൈകദംതം
ഗണാധീശമീശാനസൂനും തമീഡേ ॥ 3 ॥

വിചിത്രസ്ഫുരദ്രത്നമാലാകിരീടം
കിരീടോല്ലസച്ചംദ്രരേഖാവിഭൂഷമ് ।
വിഭൂഷൈകഭൂഷം ഭവധ്വംസഹേതും
ഗണാധീശമീശാനസൂനും തമീഡേ ॥ 4 ॥

ഉദംചദ്ഭുജാവല്ലരീദൃശ്യമൂലോ-
ച്ചലദ്ഭ്രൂലതാവിഭ്രമഭ്രാജദക്ഷമ് ।
മരുത്സുംദരീചാമരൈഃ സേവ്യമാനം
ഗണാധീശമീശാനസൂനും തമീഡേ ॥ 5 ॥

സ്ഫുരന്നിഷ്ഠുരാലോലപിംഗാക്ഷിതാരം
കൃപാകോമലോദാരലീലാവതാരമ് ।
കലാബിംദുഗം ഗീയതേ യോഗിവര്യൈ-
ര്ഗണാധീശമീശാനസൂനും തമീഡേ ॥ 6 ॥

യമേകാക്ഷരം നിര്മലം നിര്വികല്പം
ഗുണാതീതമാനംദമാകാരശൂന്യമ് ।
പരം പാരമോംകാരമാമ്നായഗര്ഭം
വദംതി പ്രഗല്ഭം പുരാണം തമീഡേ ॥ 7 ॥

ചിദാനംദസാംദ്രായ ശാംതായ തുഭ്യം
നമോ വിശ്വകര്ത്രേ ച ഹര്ത്രേ ച തുഭ്യമ് ।
നമോഽനംതലീലായ കൈവല്യഭാസേ
നമോ വിശ്വബീജ പ്രസീദേശസൂനോ ॥ 8 ॥

ഇമം സുസ്തവം പ്രാതരുത്ഥായ ഭക്ത്യാ
പഠേദ്യസ്തു മര്ത്യോ ലഭേത്സര്വകാമാന് ।
ഗണേശപ്രസാദേന സിദ്ധ്യംതി വാചോ
ഗണേശേ വിഭൌ ദുര്ലഭം കിം പ്രസന്നേ ॥ 9 ॥

********

Leave a Comment