[ગણેશ દ્વાદશનામ સ્તોત્રમ્] ᐈ Ganesha Dwadasanama Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Ganesha Dwadasa Nama Stotram Lyrics In Gujarati

શુક્લાંબરધરં વિષ્ણું શશિવર્ણં ચતુર્ભુજં ।
પ્રસન્નવદનં ધ્યાયેત્સર્વવિઘ્નોપશાંતયેઃ ॥ 1 ॥

અભીપ્સિતાર્થ સિધ્યર્થં પૂજિતો યઃ સુરાસુરૈઃ ।
સર્વવિઘ્નહરસ્તસ્મૈ ગણાધિપતયે નમઃ ॥ 2 ॥

ગણાનામધિપશ્ચંડો ગજવક્ત્રસ્ત્રિલોચનઃ ।
પ્રસન્નો ભવ મે નિત્યં વરદાતર્વિનાયક ॥ 3 ॥

સુમુખશ્ચૈકદંતશ્ચ કપિલો ગજકર્ણકઃ ।
લંબોદરશ્ચ વિકટો વિઘ્નનાશો વિનાયકઃ ॥ 4 ॥

ધૂમ્રકેતુર્ગણાધ્યક્ષો ફાલચંદ્રો ગજાનનઃ ।
દ્વાદશૈતાનિ નામાનિ ગણેશસ્ય તુ યઃ પઠેત્ ॥ 5 ॥

વિદ્યાર્થી લભતે વિદ્યાં ધનાર્થી વિપુલં ધનમ્ ।
ઇષ્ટકામં તુ કામાર્થી ધર્માર્થી મોક્ષમક્ષયમ્ ॥ 6 ॥

વિધ્યારંભે વિવાહે ચ પ્રવેશે નિર્ગમે તથા ।
સંગ્રામે સંકટે ચૈવ વિઘ્નસ્તસ્ય ન જાયતે ॥ 7 ॥

॥ ઇતિ મુદ્ગલપુરાણોક્તં શ્રીગણેશદ્વાદશનામસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્ ॥

********

Leave a Comment