[ഗണേശ ദ്വാദശനാമ] ᐈ Ganesha Dwadasanama Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Ganesha Dwadasa Nama Stotram Lyrics In Malayalam

ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവര്ണം ചതുര്ഭുജം ।
പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത്സര്വവിഘ്നോപശാംതയേഃ ॥ 1 ॥

അഭീപ്സിതാര്ഥ സിധ്യര്ഥം പൂജിതോ യഃ സുരാസുരൈഃ ।
സര്വവിഘ്നഹരസ്തസ്മൈ ഗണാധിപതയേ നമഃ ॥ 2 ॥

ഗണാനാമധിപശ്ചംഡോ ഗജവക്ത്രസ്ത്രിലോചനഃ ।
പ്രസന്നോ ഭവ മേ നിത്യം വരദാതര്വിനായക ॥ 3 ॥

സുമുഖശ്ചൈകദംതശ്ച കപിലോ ഗജകര്ണകഃ ।
ലംബോദരശ്ച വികടോ വിഘ്നനാശോ വിനായകഃ ॥ 4 ॥

ധൂമ്രകേതുര്ഗണാധ്യക്ഷോ ഫാലചംദ്രോ ഗജാനനഃ ।
ദ്വാദശൈതാനി നാമാനി ഗണേശസ്യ തു യഃ പഠേത് ॥ 5 ॥

വിദ്യാര്ഥീ ലഭതേ വിദ്യാം ധനാര്ഥീ വിപുലം ധനമ് ।
ഇഷ്ടകാമം തു കാമാര്ഥീ ധര്മാര്ഥീ മോക്ഷമക്ഷയമ് ॥ 6 ॥

വിധ്യാരംഭേ വിവാഹേ ച പ്രവേശേ നിര്ഗമേ തഥാ ।
സംഗ്രാമേ സംകടേ ചൈവ വിഘ്നസ്തസ്യ ന ജായതേ ॥ 7 ॥

॥ ഇതി മുദ്ഗലപുരാണോക്തം ശ്രീഗണേശദ്വാദശനാമസ്തോത്രം സംപൂര്ണമ് ॥

********

Leave a Comment