[ഗണേശ മഹിമ്നാ സ്തോത്രമ്] ᐈ Ganesha Mahimna Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Ganesha Mahimna Stotram Malayalam Lyrics

അനിര്വാച്യം രൂപം സ്തവന നികരോ യത്ര ഗളിതഃ തഥാ വക്ഷ്യേ സ്തോത്രം പ്രഥമ പുരുഷസ്യാത്ര മഹതഃ ।
യതോ ജാതം വിശ്വസ്ഥിതിമപി സദാ യത്ര വിലയഃ സകീദൃഗ്ഗീര്വാണഃ സുനിഗമ നുതഃ ശ്രീഗണപതിഃ ॥ 1 ॥

ഗകാരോ ഹേരംബഃ സഗുണ ഇതി പും നിര്ഗുണമയോ ദ്വിധാപ്യേകോജാതഃ പ്രകൃതി പുരുഷോ ബ്രഹ്മ ഹി ഗണഃ ।
സ ചേശശ്ചോത്പത്തി സ്ഥിതി ലയ കരോയം പ്രമഥകോ യതോഭൂതം ഭവ്യം ഭവതി പതിരീശോ ഗണപതിഃ ॥ 2 ॥

ഗകാരഃ കംഠോര്ധ്വം ഗജമുഖസമോ മര്ത്യസദൃശോ ണകാരഃ കംഠാധോ ജഠര സദൃശാകാര ഇതി ച ।
അധോഭാവഃ കട്യാം ചരണ ഇതി ഹീശോസ്യ ച തമഃ വിഭാതീത്ഥം നാമ ത്രിഭുവന സമം ഭൂ ര്ഭുവ സ്സുവഃ ॥ 3 ॥

ഗണാധ്യക്ഷോ ജ്യേഷ്ഠഃ കപില അപരോ മംഗളനിധിഃ ദയാളുര്ഹേരംബോ വരദ ഇതി ചിംതാമണി രജഃ ।
വരാനീശോ ഢുംഢിര്ഗജവദന നാമാ ശിവസുതോ മയൂരേശോ ഗൌരീതനയ ഇതി നാമാനി പഠതി ॥ 4 ॥

മഹേശോയം വിഷ്ണുഃ സ കവി രവിരിംദുഃ കമലജഃ ക്ഷിതി സ്തോയം വഹ്നിഃ ശ്വസന ഇതി ഖം ത്വദ്രിരുദധിഃ ।
കുജസ്താരഃ ശുക്രോ പുരുരുഡു ബുധോഗുച്ച ധനദോ യമഃ പാശീ കാവ്യഃ ശനിരഖില രൂപോ ഗണപതിഃ ॥5 ॥

മുഖം വഹ്നിഃ പാദൌ ഹരിരസി വിധാത പ്രജനനം രവിര്നേത്രേ ചംദ്രോ ഹൃദയ മപി കാമോസ്യ മദന ।
കരൌ ശുക്രഃ കട്യാമവനിരുദരം ഭാതി ദശനം ഗണേശസ്യാസന് വൈ ക്രതുമയ വപു ശ്ചൈവ സകലമ് ॥ 6 ॥

സിതേ ഭാദ്രേ മാസേ പ്രതിശരദി മധ്യാഹ്ന സമയേ മൃദോ മൂര്തിം കൃത്വാ ഗണപതിതിഥൌ ഢുംഢി സദൃശീം ।
സമര്ചത്യുത്സാഹഃ പ്രഭവതി മഹാന് സര്വസദനേ വിലോക്യാനംദസ്താം പ്രഭവതി നൃണാം വിസ്മയ ഇതി ॥7 ॥

ഗണേശദേവസ്യ മാഹാത്മ്യമേതദ്യഃ ശ്രാവയേദ്വാപി പഠേച്ച തസ്യ ।
ക്ലേശാ ലയം യാംതി ലഭേച്ച ശീഘ്രം ശ്രീപുത്ത്ര വിദ്യാര്ഥി ഗൃഹം ച മുക്തിമ് ॥ 8 ॥

॥ ഇതി ശ്രീ ഗണേശ മഹിമ്ന സ്തോത്രമ് ॥

********

Leave a Comment