[ଗଣେଶ ମଂଗଳାଷ୍ଟକମ୍] ᐈ Ganesha Mangalashtakam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Ganesha Mangalashtakam Lyrics In Oriya/Odia

ଗଜାନନାଯ ଗାଂଗେଯସହଜାଯ ସଦାତ୍ମନେ ।
ଗୌରୀପ୍ରିଯ ତନୂଜାଯ ଗଣେଶାଯାସ୍ତୁ ମଂଗଳମ୍ ॥ 1 ॥

ନାଗଯଜ୍ଞୋପଵୀଦାଯ ନତଵିଘ୍ନଵିନାଶିନେ ।
ନଂଦ୍ଯାଦି ଗଣନାଥାଯ ନାଯକାଯାସ୍ତୁ ମଂଗଳମ୍ ॥ 2 ॥

ଇଭଵକ୍ତ୍ରାଯ ଚେଂଦ୍ରାଦି ଵଂଦିତାଯ ଚିଦାତ୍ମନେ ।
ଈଶାନପ୍ରେମପାତ୍ରାଯ ନାଯକାଯାସ୍ତୁ ମଂଗଳମ୍ ॥ 3 ॥

ସୁମୁଖାଯ ସୁଶୁଂଡାଗ୍ରାତ୍-କ୍ଷିପ୍ତାମୃତଘଟାଯ ଚ ।
ସୁରବୃଂଦ ନିଷେଵ୍ଯାଯ ଚେଷ୍ଟଦାଯାସ୍ତୁ ମଂଗଳମ୍ ॥ 4 ॥

ଚତୁର୍ଭୁଜାଯ ଚଂଦ୍ରାର୍ଧଵିଲସନ୍ମସ୍ତକାଯ ଚ ।
ଚରଣାଵନତାନଂତତାରଣାଯାସ୍ତୁ ମଂଗଳମ୍ ॥ 5 ॥

ଵକ୍ରତୁଂଡାଯ ଵଟଵେ ଵନ୍ଯାଯ ଵରଦାଯ ଚ ।
ଵିରୂପାକ୍ଷ ସୁତାଯାସ୍ତୁ ମଂଗଳମ୍ ॥ 6 ॥

ପ୍ରମୋଦମୋଦରୂପାଯ ସିଦ୍ଧିଵିଜ୍ଞାନରୂପିଣେ ।
ପ୍ରକୃଷ୍ଟା ପାପନାଶାଯ ଫଲଦାଯାସ୍ତୁ ମଂଗଳମ୍ ॥ 7 ॥

ମଂଗଳଂ ଗଣନାଥାଯ ମଂଗଳଂ ହରସୂନନେ ।
ମଂଗଳଂ ଵିଘ୍ନରାଜାଯ ଵିଘହର୍ତ୍ରେସ୍ତୁ ମଂଗଳଂ ॥ 8 ॥

ଶ୍ଲୋକାଷ୍ଟକମିଦଂ ପୁଣ୍ଯଂ ମଂଗଳପ୍ରଦ ମାଦରାତ୍ ।
ପଠିତଵ୍ଯଂ ପ୍ରଯତ୍ନେନ ସର୍ଵଵିଘ୍ନନିଵୃତ୍ତଯେ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମଂଗଳାଷ୍ଟକମ୍ ॥

********

Leave a Comment