[ગણેશ મંગળાષ્ટકમ્] ᐈ Ganesha Mangalashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Ganesha Mangalashtakam Lyrics In Gujarati

ગજાનનાય ગાંગેયસહજાય સદાત્મને ।
ગૌરીપ્રિય તનૂજાય ગણેશાયાસ્તુ મંગળમ્ ॥ 1 ॥

નાગયજ્ઞોપવીદાય નતવિઘ્નવિનાશિને ।
નંદ્યાદિ ગણનાથાય નાયકાયાસ્તુ મંગળમ્ ॥ 2 ॥

ઇભવક્ત્રાય ચેંદ્રાદિ વંદિતાય ચિદાત્મને ।
ઈશાનપ્રેમપાત્રાય નાયકાયાસ્તુ મંગળમ્ ॥ 3 ॥

સુમુખાય સુશુંડાગ્રાત્-ક્ષિપ્તામૃતઘટાય ચ ।
સુરબૃંદ નિષેવ્યાય ચેષ્ટદાયાસ્તુ મંગળમ્ ॥ 4 ॥

ચતુર્ભુજાય ચંદ્રાર્ધવિલસન્મસ્તકાય ચ ।
ચરણાવનતાનંતતારણાયાસ્તુ મંગળમ્ ॥ 5 ॥

વક્રતુંડાય વટવે વન્યાય વરદાય ચ ।
વિરૂપાક્ષ સુતાયાસ્તુ મંગળમ્ ॥ 6 ॥

પ્રમોદમોદરૂપાય સિદ્ધિવિજ્ઞાનરૂપિણે ।
પ્રકૃષ્ટા પાપનાશાય ફલદાયાસ્તુ મંગળમ્ ॥ 7 ॥

મંગળં ગણનાથાય મંગળં હરસૂનને ।
મંગળં વિઘ્નરાજાય વિઘહર્ત્રેસ્તુ મંગળં ॥ 8 ॥

શ્લોકાષ્ટકમિદં પુણ્યં મંગળપ્રદ માદરાત્ ।
પઠિતવ્યં પ્રયત્નેન સર્વવિઘ્નનિવૃત્તયે ॥

॥ ઇતિ શ્રી ગણેશ મંગળાષ્ટકમ્ ॥

********

Leave a Comment