[க3ணேஶ மங்க3ல்தா3ஷ்டகம்] ᐈ Ganesha Mangalashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Ganesha Mangalashtakam Lyrics In Tamil

கஜ3ானநாய கா3ங்கே3யஸஹஜாய ஸதா3த்மனே ।
கௌ3ரீப்ரிய தனூஜாய க3ணேஶாயாஸ்து மங்க3ல்த3ம் ॥ 1 ॥

நாக3யஜ்ஞோபவீதா3ய நதவிக்4னவினாஶினே ।
நன்த்3யாதி3 க3ணனாதா2ய நாயகாயாஸ்து மங்க3ல்த3ம் ॥ 2 ॥

இப4வக்த்ராய சேன்த்3ராதி3 வன்தி3தாய சிதா3த்மனே ।
ஈஶானப்ரேமபாத்ராய நாயகாயாஸ்து மங்க3ல்த3ம் ॥ 3 ॥

ஸுமுகா2ய ஸுஶுண்டா3க்3ராத்-க்ஷிப்தாம்ருதக4டாய ச ।
ஸுரப்3ருன்த3 நிஷேவ்யாய சேஷ்டதா3யாஸ்து மங்க3ல்த3ம் ॥ 4 ॥

சதுர்பு4ஜாய சன்த்3ரார்த4விலஸன்மஸ்தகாய ச ।
சரணாவனதானந்ததாரணாயாஸ்து மங்க3ல்த3ம் ॥ 5 ॥

வக்ரதுண்டா3ய வடவே வன்யாய வரதா3ய ச ।
விரூபாக்ஷ ஸுதாயாஸ்து மங்க3ல்த3ம் ॥ 6 ॥

ப்ரமோத3மோத3ரூபாய ஸித்3தி4விஜ்ஞானரூபிணே ।
ப்ரக்ருஷ்டா பாபனாஶாய ப2லதா3யாஸ்து மங்க3ல்த3ம் ॥ 7 ॥

மங்க3ல்த3ம் க3ணனாதா2ய மங்க3ல்த3ம் ஹரஸூனநே ।
மங்க3ல்த3ம் விக்4னராஜாய விக4ஹர்த்ரேஸ்து மங்க3ல்த3ம் ॥ 8 ॥

ஶ்லோகாஷ்டகமித3ம் புண்யம் மங்க3ல்த3ப்ரத3 மாத3ராத் ।
படி2தவ்யம் ப்ரயத்னேன ஸர்வவிக்4னநிவ்ருத்தயே ॥

॥ இதி ஶ்ரீ க3ணேஶ மங்க3ல்தா3ஷ்டகம் ॥

********

Leave a Comment