[ગંગા સ્તોત્રમ્] ᐈ Ganga Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Ganga Stotram Lyrics in Gujarati

દેવિ! સુરેશ્વરિ! ભગવતિ! ગંગે ત્રિભુવનતારિણિ તરળતરંગે ।
શંકરમૌળિવિહારિણિ વિમલે મમ મતિરાસ્તાં તવ પદકમલે ॥ 1 ॥

ભાગીરથિસુખદાયિનિ માતસ્તવ જલમહિમા નિગમે ખ્યાતઃ ।
નાહં જાને તવ મહિમાનં પાહિ કૃપામયિ મામજ્ઞાનમ્ ॥ 2 ॥

હરિપદપાદ્યતરંગિણિ ગંગે હિમવિધુમુક્તાધવળતરંગે ।
દૂરીકુરુ મમ દુષ્કૃતિભારં કુરુ કૃપયા ભવસાગરપારમ્ ॥ 3 ॥

તવ જલમમલં યેન નિપીતં પરમપદં ખલુ તેન ગૃહીતમ્ ।
માતર્ગંગે ત્વયિ યો ભક્તઃ કિલ તં દ્રષ્ટું ન યમઃ શક્તઃ ॥ 4 ॥

પતિતોદ્ધારિણિ જાહ્નવિ ગંગે ખંડિત ગિરિવરમંડિત ભંગે ।
ભીષ્મજનનિ હે મુનિવરકન્યે પતિતનિવારિણિ ત્રિભુવન ધન્યે ॥ 5 ॥

કલ્પલતામિવ ફલદાં લોકે પ્રણમતિ યસ્ત્વાં ન પતતિ શોકે ।
પારાવારવિહારિણિ ગંગે વિમુખયુવતિ કૃતતરલાપાંગે ॥ 6 ॥

તવ ચેન્માતઃ સ્રોતઃ સ્નાતઃ પુનરપિ જઠરે સોપિ ન જાતઃ ।
નરકનિવારિણિ જાહ્નવિ ગંગે કલુષવિનાશિનિ મહિમોત્તુંગે ॥ 7 ॥

પુનરસદંગે પુણ્યતરંગે જય જય જાહ્નવિ કરુણાપાંગે ।
ઇંદ્રમુકુટમણિરાજિતચરણે સુખદે શુભદે ભૃત્યશરણ્યે ॥ 8 ॥

રોગં શોકં તાપં પાપં હર મે ભગવતિ કુમતિકલાપમ્ ।
ત્રિભુવનસારે વસુધાહારે ત્વમસિ ગતિર્મમ ખલુ સંસારે ॥ 9 ॥

અલકાનંદે પરમાનંદે કુરુ કરુણામયિ કાતરવંદ્યે ।
તવ તટનિકટે યસ્ય નિવાસઃ ખલુ વૈકુંઠે તસ્ય નિવાસઃ ॥ 10 ॥

વરમિહ નીરે કમઠો મીનઃ કિં વા તીરે શરટઃ ક્ષીણઃ ।
અથવાશ્વપચો મલિનો દીનસ્તવ ન હિ દૂરે નૃપતિકુલીનઃ ॥ 11 ॥

ભો ભુવનેશ્વરિ પુણ્યે ધન્યે દેવિ દ્રવમયિ મુનિવરકન્યે ।
ગંગાસ્તવમિમમમલં નિત્યં પઠતિ નરો યઃ સ જયતિ સત્યમ્ ॥ 12 ॥

યેષાં હૃદયે ગંગા ભક્તિસ્તેષાં ભવતિ સદા સુખમુક્તિઃ ।
મધુરાકંતા પંઝટિકાભિઃ પરમાનંદકલિતલલિતાભિઃ ॥ 13 ॥

ગંગાસ્તોત્રમિદં ભવસારં વાંછિતફલદં વિમલં સારમ્ ।
શંકરસેવક શંકર રચિતં પઠતિ સુખીઃ તવ ઇતિ ચ સમાપ્તઃ ॥ 14 ॥

********

Leave a Comment