[ଗଂଗା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍] ᐈ Ganga Stotram Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Ganga Stotram Lyrics in Oriya/Odia

ଦେଵି! ସୁରେଶ୍ଵରି! ଭଗଵତି! ଗଂଗେ ତ୍ରିଭୁଵନତାରିଣି ତରଳତରଂଗେ ।
ଶଂକରମୌଳିଵିହାରିଣି ଵିମଲେ ମମ ମତିରାସ୍ତାଂ ତଵ ପଦକମଲେ ॥ 1 ॥

ଭାଗୀରଥିସୁଖଦାଯିନି ମାତସ୍ତଵ ଜଲମହିମା ନିଗମେ ଖ୍ଯାତଃ ।
ନାହଂ ଜାନେ ତଵ ମହିମାନଂ ପାହି କୃପାମଯି ମାମଜ୍ଞାନମ୍ ॥ 2 ॥

ହରିପଦପାଦ୍ଯତରଂଗିଣି ଗଂଗେ ହିମଵିଧୁମୁକ୍ତାଧଵଳତରଂଗେ ।
ଦୂରୀକୁରୁ ମମ ଦୁଷ୍କୃତିଭାରଂ କୁରୁ କୃପଯା ଭଵସାଗରପାରମ୍ ॥ 3 ॥

ତଵ ଜଲମମଲଂ ଯେନ ନିପୀତଂ ପରମପଦଂ ଖଲୁ ତେନ ଗୃହୀତମ୍ ।
ମାତର୍ଗଂଗେ ତ୍ଵଯି ଯୋ ଭକ୍ତଃ କିଲ ତଂ ଦ୍ରଷ୍ଟୁଂ ନ ଯମଃ ଶକ୍ତଃ ॥ 4 ॥

ପତିତୋଦ୍ଧାରିଣି ଜାହ୍ନଵି ଗଂଗେ ଖଂଡିତ ଗିରିଵରମଂଡିତ ଭଂଗେ ।
ଭୀଷ୍ମଜନନି ହେ ମୁନିଵରକନ୍ଯେ ପତିତନିଵାରିଣି ତ୍ରିଭୁଵନ ଧନ୍ଯେ ॥ 5 ॥

କଲ୍ପଲତାମିଵ ଫଲଦାଂ ଲୋକେ ପ୍ରଣମତି ଯସ୍ତ୍ଵାଂ ନ ପତତି ଶୋକେ ।
ପାରାଵାରଵିହାରିଣି ଗଂଗେ ଵିମୁଖଯୁଵତି କୃତତରଲାପାଂଗେ ॥ 6 ॥

ତଵ ଚେନ୍ମାତଃ ସ୍ରୋତଃ ସ୍ନାତଃ ପୁନରପି ଜଠରେ ସୋପି ନ ଜାତଃ ।
ନରକନିଵାରିଣି ଜାହ୍ନଵି ଗଂଗେ କଲୁଷଵିନାଶିନି ମହିମୋତ୍ତୁଂଗେ ॥ 7 ॥

ପୁନରସଦଂଗେ ପୁଣ୍ଯତରଂଗେ ଜଯ ଜଯ ଜାହ୍ନଵି କରୁଣାପାଂଗେ ।
ଇଂଦ୍ରମୁକୁଟମଣିରାଜିତଚରଣେ ସୁଖଦେ ଶୁଭଦେ ଭୃତ୍ଯଶରଣ୍ଯେ ॥ 8 ॥

ରୋଗଂ ଶୋକଂ ତାପଂ ପାପଂ ହର ମେ ଭଗଵତି କୁମତିକଲାପମ୍ ।
ତ୍ରିଭୁଵନସାରେ ଵସୁଧାହାରେ ତ୍ଵମସି ଗତିର୍ମମ ଖଲୁ ସଂସାରେ ॥ 9 ॥

ଅଲକାନଂଦେ ପରମାନଂଦେ କୁରୁ କରୁଣାମଯି କାତରଵଂଦ୍ଯେ ।
ତଵ ତଟନିକଟେ ଯସ୍ଯ ନିଵାସଃ ଖଲୁ ଵୈକୁଂଠେ ତସ୍ଯ ନିଵାସଃ ॥ 10 ॥

ଵରମିହ ନୀରେ କମଠୋ ମୀନଃ କିଂ ଵା ତୀରେ ଶରଟଃ କ୍ଷୀଣଃ ।
ଅଥଵାଶ୍ଵପଚୋ ମଲିନୋ ଦୀନସ୍ତଵ ନ ହି ଦୂରେ ନୃପତିକୁଲୀନଃ ॥ 11 ॥

ଭୋ ଭୁଵନେଶ୍ଵରି ପୁଣ୍ଯେ ଧନ୍ଯେ ଦେଵି ଦ୍ରଵମଯି ମୁନିଵରକନ୍ଯେ ।
ଗଂଗାସ୍ତଵମିମମମଲଂ ନିତ୍ଯଂ ପଠତି ନରୋ ଯଃ ସ ଜଯତି ସତ୍ଯମ୍ ॥ 12 ॥

ଯେଷାଂ ହୃଦଯେ ଗଂଗା ଭକ୍ତିସ୍ତେଷାଂ ଭଵତି ସଦା ସୁଖମୁକ୍ତିଃ ।
ମଧୁରାକଂତା ପଂଝଟିକାଭିଃ ପରମାନଂଦକଲିତଲଲିତାଭିଃ ॥ 13 ॥

ଗଂଗାସ୍ତୋତ୍ରମିଦଂ ଭଵସାରଂ ଵାଂଛିତଫଲଦଂ ଵିମଲଂ ସାରମ୍ ।
ଶଂକରସେଵକ ଶଂକର ରଚିତଂ ପଠତି ସୁଖୀଃ ତଵ ଇତି ଚ ସମାପ୍ତଃ ॥ 14 ॥

********

Leave a Comment