[गोपाल कृष्ण दशावतारम्] ᐈ Gopala Krishna Dasavatharam Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Gopala Krishna Dasavatharam Hindi/Sanskrit Lyrics

मल्लॆपूलहारमॆय्यवे
ओयम्म नन्नु मत्स्यावतारुडनवे

मल्लॆपूलहारमेसॆदा गोपालकृष्ण
मत्स्यावतारुडनॆद

कुप्पिकुच्चुल जडलुवॆय्यवे
ओयम्म नन्नु कूर्मावतारुडनवे

कुप्पिकुच्चुल जडलुवेसॆदा गोपालकृष्ण
कूर्मावतारुडनॆद

वरमुलिच्चि दीविञ्चवे
ओयम्म नन्नु वरहावतारुडनवे

वरमुलिच्चि दीविञ्चॆद गोपालकृष्ण
वरहावतारुडनॆद

नाण्यमैन नगलुवेयवे
ओयम्म नन्नु नरसिंहावतारुडनवे

नाण्यमैन नगलुवेसॆदा गोपालकृष्ण
नरसिंहावतारुडनॆद

वायुवेग रथमुनिय्यवे
ओयम्म नन्नु वामनवतारुडनवे

वायुवेग रथमुनिच्चॆदा गोपालकृष्ण
वामनावतारुडनॆद

पालु पोसि बुव्वपॆट्टवे
ओयम्म नन्नु परशुरामावतारुडनवे

पालु पोसि बुव्वपॆट्टॆद गोपालकृष्ण
परशुरामावतारुडनॆद

आनन्दबालुडनवे
ओयम्म नन्नु अयोध्यवासुडनवे

आनन्दबालुडनॆद गोपालकृष्ण
अयोध्यवासुडनॆद

गोवुलुकाचॆ बालुडनवॆ
ओयम्म नन्नु गोपालकृष्णुडनवे

गोवुलुकाचॆ बालुडनॆद
ना तण्ड्रि निन्नु गोपालकृष्णुडनॆद

बुध्धुलु कलिपि मुद्दपॆट्टवे
ओयम्म नन्नु बुध्धावतारुडनवे

बुध्धुलु कलिपि मुद्दपॆट्टॆद गोपालकृष्ण
बुध्धावतारुडनॆद

काल्लकु पसिडिगज्जॆलु कट्टवे
ओयम्म नन्नु कलिकावतारुडनवे

काल्लकु पसिडिगज्जॆलु कट्टॆद गोपालकृष्ण
कलिकावतारुडनॆद

********

Leave a Comment