[ગુરુ વંદનમ્] ᐈ Guru Vandanam Lyrics In Gujarati Pdf

Guru Vandanam (Sri Guru Stotram) Lyrics In Gujarati

અખંડમંડલાકારં વ્યાપ્તં યેન ચરાચરમ્ ।
તત્પદં દર્શિતં યેન તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ 1 ॥

અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ।
ચક્ષુરુન્મીલિતં યેન તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ 2 ॥

ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુઃ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ ।
ગુરુરેવ પરંબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ 3 ॥

સ્થાવરં જંગમં વ્યાપ્તં યત્કિંચિત્સચરાચરમ્ ।
તત્પદં દર્શિતં યેન તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ 4 ॥

ચિન્મયં વ્યાપિયત્સર્વં ત્રૈલોક્યં સચરાચરમ્ ।
તત્પદં દર્શિતં યેન તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ 5 ॥

ત્સર્વશ્રુતિશિરોરત્નવિરાજિત પદાંબુજઃ ।
વેદાંતાંબુજસૂર્યોયઃ તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ 6 ॥

ચૈતન્યઃ શાશ્વતઃશાંતો વ્યોમાતીતો નિરંજનઃ ।
બિંદુનાદ કલાતીતઃ તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ 7 ॥

જ્ઞાનશક્તિસમારૂઢઃ તત્ત્વમાલાવિભૂષિતઃ ।
ભુક્તિમુક્તિપ્રદાતા ચ તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ 8 ॥

અનેકજન્મસંપ્રાપ્ત કર્મબંધવિદાહિને ।
આત્મજ્ઞાનપ્રદાનેન તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ 9 ॥

શોષણં ભવસિંધોશ્ચ જ્ઞાપણં સારસંપદઃ ।
ગુરોઃ પાદોદકં સમ્યક્ તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ 10 ॥

ન ગુરોરધિકં તત્ત્વં ન ગુરોરધિકં તપઃ ।
તત્ત્વજ્ઞાનાત્પરં નાસ્તિ તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ 11 ॥

મન્નાથઃ શ્રીજગન્નાથઃ મદ્ગુરુઃ શ્રીજગદ્ગુરુઃ ।
મદાત્મા સર્વભૂતાત્મા તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ 12 ॥

ગુરુરાદિરનાદિશ્ચ ગુરુઃ પરમદૈવતમ્ ।
ગુરોઃ પરતરં નાસ્તિ તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ 13 ॥

ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ
ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ ।
ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ
ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ ॥ 14 ॥

********

Leave a Comment