[கு3ரு வன்த3னம்] ᐈ Guru Vandanam Lyrics In Tamil Pdf

Guru Vandanam (Sri Guru Stotram) Lyrics In Tamil

அக2ண்ட3மண்ட3லாகாரம் வ்யாப்தம் யேன சராசரம் ।
தத்பத3ம் த3ர்ஶிதம் யேன தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 1 ॥

அஜ்ஞானதிமிரான்த4ஸ்ய ஜ்ஞானாஞ்ஜனஶலாகயா ।
சக்ஷுருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 2 ॥

கு3ருர்ப்3ரஹ்மா கு3ருர்விஷ்ணு: கு3ருர்தே3வோ மஹேஶ்வர: ।
கு3ருரேவ பரம்ப்3ரஹ்ம தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 3 ॥

ஸ்தா2வரம் ஜங்க3மம் வ்யாப்தம் யத்கிஞ்சித்ஸசராசரம் ।
தத்பத3ம் த3ர்ஶிதம் யேன தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 4 ॥

சின்மயம் வ்யாபியத்ஸர்வம் த்ரைலோக்யம் ஸசராசரம் ।
தத்பத3ம் த3ர்ஶிதம் யேன தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 5 ॥

த்ஸர்வஶ்ருதிஶிரோரத்னவிராஜித பதா3ம்பு3ஜ: ।
வேதா3ன்தாம்பு3ஜஸூர்யோய: தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 6 ॥

சைதன்ய: ஶாஶ்வத:ஶான்தோ வ்யோமாதீதோ நிரஞ்ஜன: ।
பி3ன்து3னாத3 கலாதீத: தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 7 ॥

ஜ்ஞானஶக்திஸமாரூட:4 தத்த்வமாலாவிபூ4ஷித: ।
பு4க்திமுக்திப்ரதா3தா ச தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 8 ॥

அனேகஜன்மஸம்ப்ராப்த கர்மப3ன்த4விதா3ஹினே ।
ஆத்மஜ்ஞானப்ரதா3னேன தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 9 ॥

ஶோஷணம் ப4வஸின்தோ4ஶ்ச ஜ்ஞாபணம் ஸாரஸம்பத:3 ।
கு3ரோ: பாதோ33கம் ஸம்யக் தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 1௦ ॥

ந கு3ரோரதி4கம் தத்த்வம் ந கு3ரோரதி4கம் தப: ।
தத்த்வஜ்ஞானாத்பரம் நாஸ்தி தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 11 ॥

மன்னாத:2 ஶ்ரீஜக3ன்னாத:2 மத்3கு3ரு: ஶ்ரீஜக3த்3கு3ரு: ।
மதா3த்மா ஸர்வபூ4தாத்மா தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 12 ॥

கு3ருராதி3ரனாதி3ஶ்ச கு3ரு: பரமதை3வதம் ।
கு3ரோ: பரதரம் நாஸ்தி தஸ்மை ஶ்ரீகு3ரவே நம: ॥ 13 ॥

த்வமேவ மாதா ச பிதா த்வமேவ
த்வமேவ ப3ன்து4ஶ்ச ஸகா2 த்வமேவ ।
த்வமேவ வித்3யா த்3ரவிணம் த்வமேவ
த்வமேவ ஸர்வம் மம தே3வ தே3வ ॥ 14 ॥

********

Leave a Comment