[గురు వందనం] ᐈ Guru Vandanam Lyrics In Telugu Pdf

Guru Vandanam (Sri Guru Stotram) Lyrics In Telugu

అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం ।
తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 1 ॥

అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా ।
చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 2 ॥

గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
గురురేవ పరంబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 3 ॥

స్థావరం జంగమం వ్యాప్తం యత్కించిత్సచరాచరం ।
తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 4 ॥

చిన్మయం వ్యాపియత్సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరం ।
తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 5 ॥

త్సర్వశ్రుతిశిరోరత్నవిరాజిత పదాంబుజః ।
వేదాంతాంబుజసూర్యోయః తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 6 ॥

చైతన్యః శాశ్వతఃశాంతో వ్యోమాతీతో నిరంజనః ।
బిందునాద కలాతీతః తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 7 ॥

జ్ఞానశక్తిసమారూఢః తత్త్వమాలావిభూషితః ।
భుక్తిముక్తిప్రదాతా చ తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 8 ॥

అనేకజన్మసంప్రాప్త కర్మబంధవిదాహినే ।
ఆత్మజ్ఞానప్రదానేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 9 ॥

శోషణం భవసింధోశ్చ జ్ఞాపణం సారసంపదః ।
గురోః పాదోదకం సమ్యక్ తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 10 ॥

న గురోరధికం తత్త్వం న గురోరధికం తపః ।
తత్త్వజ్ఞానాత్పరం నాస్తి తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 11 ॥

మన్నాథః శ్రీజగన్నాథః మద్గురుః శ్రీజగద్గురుః ।
మదాత్మా సర్వభూతాత్మా తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 12 ॥

గురురాదిరనాదిశ్చ గురుః పరమదైవతం ।
గురోః పరతరం నాస్తి తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥ 13 ॥

త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ
త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ ।
త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ
త్వమేవ సర్వం మమ దేవ దేవ ॥ 14 ॥

********

Leave a Comment