[શ્રી ગુર્વષ્ટકમ્] ᐈ Gurvashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Gurvashtakam (Guru Ashtakam) Lyrics In Gujarati

શરીરં સુરૂપં તથા વા કલત્રં
યશશ્ચારુ ચિત્રં ધનં મેરુ તુલ્યમ્ ।
મનશ્ચેન લગ્નં ગુરોરઘ્રિપદ્મે
તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિમ્ ॥ 1 ॥

કલત્રં ધનં પુત્ર પૌત્રાદિસર્વં
ગૃહો બાંધવાઃ સર્વમેતદ્ધિ જાતમ્ ।
મનશ્ચેન લગ્નં ગુરોરઘ્રિપદ્મે
તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિમ્ ॥ 2 ॥

ષડ્ક્ષંગાદિવેદો મુખે શાસ્ત્રવિદ્યા
કવિત્વાદિ ગદ્યં સુપદ્યં કરોતિ ।
મનશ્ચેન લગ્નં ગુરોરઘ્રિપદ્મે
તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિમ્ ॥ 3 ॥

વિદેશેષુ માન્યઃ સ્વદેશેષુ ધન્યઃ
સદાચારવૃત્તેષુ મત્તો ન ચાન્યઃ ।
મનશ્ચેન લગ્નં ગુરોરઘ્રિપદ્મે
તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિમ્ ॥ 4 ॥

ક્ષમામંડલે ભૂપભૂપલબૃબ્દૈઃ
સદા સેવિતં યસ્ય પાદારવિંદમ્ ।
મનશ્ચેન લગ્નં ગુરોરઘ્રિપદ્મે
તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિમ્ ॥ 5 ॥

યશો મે ગતં દિક્ષુ દાનપ્રતાપાત્
જગદ્વસ્તુ સર્વં કરે યત્પ્રસાદાત્ ।
મનશ્ચેન લગ્નં ગુરોરઘ્રિપદ્મે
તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિમ્ ॥ 6 ॥

ન ભોગે ન યોગે ન વા વાજિરાજૌ
ન કંતામુખે નૈવ વિત્તેષુ ચિત્તમ્ ।
મનશ્ચેન લગ્નં ગુરોરઘ્રિપદ્મે
તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિમ્ ॥ 7 ॥

અરણ્યે ન વા સ્વસ્ય ગેહે ન કાર્યે
ન દેહે મનો વર્તતે મે ત્વનર્ધ્યે ।
મનશ્ચેન લગ્નં ગુરોરઘ્રિપદ્મે
તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિમ્ ॥ 8 ॥

ગુરોરષ્ટકં યઃ પઠેત્પુરાયદેહી
યતિર્ભૂપતિર્બ્રહ્મચારી ચ ગેહી ।
લમેદ્વાચ્છિતાથં પદં બ્રહ્મસંજ્ઞં
ગુરોરુક્તવાક્યે મનો યસ્ય લગ્નમ્ ॥ 9 ॥

********

Leave a Comment