[ശ്രീ ഗുര്വഷ്ടകമ്] ᐈ Gurvashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Gurvashtakam (Guru Ashtakam) Lyrics In Malayalam

ശരീരം സുരൂപം തഥാ വാ കലത്രം
യശശ്ചാരു ചിത്രം ധനം മേരു തുല്യമ് ।
മനശ്ചേന ലഗ്നം ഗുരോരഘ്രിപദ്മേ
തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിമ് ॥ 1 ॥

കലത്രം ധനം പുത്ര പൌത്രാദിസര്വം
ഗൃഹോ ബാംധവാഃ സര്വമേതദ്ധി ജാതമ് ।
മനശ്ചേന ലഗ്നം ഗുരോരഘ്രിപദ്മേ
തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിമ് ॥ 2 ॥

ഷഡ്ക്ഷംഗാദിവേദോ മുഖേ ശാസ്ത്രവിദ്യാ
കവിത്വാദി ഗദ്യം സുപദ്യം കരോതി ।
മനശ്ചേന ലഗ്നം ഗുരോരഘ്രിപദ്മേ
തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിമ് ॥ 3 ॥

വിദേശേഷു മാന്യഃ സ്വദേശേഷു ധന്യഃ
സദാചാരവൃത്തേഷു മത്തോ ന ചാന്യഃ ।
മനശ്ചേന ലഗ്നം ഗുരോരഘ്രിപദ്മേ
തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിമ് ॥ 4 ॥

ക്ഷമാമംഡലേ ഭൂപഭൂപലബൃബ്ദൈഃ
സദാ സേവിതം യസ്യ പാദാരവിംദമ് ।
മനശ്ചേന ലഗ്നം ഗുരോരഘ്രിപദ്മേ
തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിമ് ॥ 5 ॥

യശോ മേ ഗതം ദിക്ഷു ദാനപ്രതാപാത്
ജഗദ്വസ്തു സര്വം കരേ യത്പ്രസാദാത് ।
മനശ്ചേന ലഗ്നം ഗുരോരഘ്രിപദ്മേ
തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിമ് ॥ 6 ॥

ന ഭോഗേ ന യോഗേ ന വാ വാജിരാജൌ
ന കംതാമുഖേ നൈവ വിത്തേഷു ചിത്തമ് ।
മനശ്ചേന ലഗ്നം ഗുരോരഘ്രിപദ്മേ
തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിമ് ॥ 7 ॥

അരണ്യേ ന വാ സ്വസ്യ ഗേഹേ ന കാര്യേ
ന ദേഹേ മനോ വര്തതേ മേ ത്വനര്ധ്യേ ।
മനശ്ചേന ലഗ്നം ഗുരോരഘ്രിപദ്മേ
തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിം തതഃ കിമ് ॥ 8 ॥

ഗുരോരഷ്ടകം യഃ പഠേത്പുരായദേഹീ
യതിര്ഭൂപതിര്ബ്രഹ്മചാരീ ച ഗേഹീ ।
ലമേദ്വാച്ഛിതാഥം പദം ബ്രഹ്മസംജ്ഞം
ഗുരോരുക്തവാക്യേ മനോ യസ്യ ലഗ്നമ് ॥ 9 ॥

********

Leave a Comment