[ஶ்ரீ கு3ர்வஷ்டகம்] ᐈ Gurvashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Gurvashtakam (Guru Ashtakam) Lyrics In Tamil

ஶரீரம் ஸுரூபம் ததா2 வா கலத்ரம்
யஶஶ்சாரு சித்ரம் த4னம் மேரு துல்யம் ।
மனஶ்சேன லக்3னம் கு3ரோரக்4ரிபத்3மே
தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் ॥ 1 ॥

கலத்ரம் த4னம் புத்ர பௌத்ராதி3ஸர்வம்
க்3ருஹோ பா3ன்த4வா: ஸர்வமேதத்3தி4 ஜாதம் ।
மனஶ்சேன லக்3னம் கு3ரோரக்4ரிபத்3மே
தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் ॥ 2 ॥

ஷட்3க்ஷங்கா3தி3வேதோ3 முகே2 ஶாஸ்த்ரவித்3யா
கவித்வாதி3 க3த்3யம் ஸுபத்3யம் கரோதி ।
மனஶ்சேன லக்3னம் கு3ரோரக்4ரிபத்3மே
தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் ॥ 3 ॥

விதே3ஶேஷு மான்ய: ஸ்வதே3ஶேஷு த4ன்ய:
ஸதா3சாரவ்ருத்தேஷு மத்தோ ந சான்ய: ।
மனஶ்சேன லக்3னம் கு3ரோரக்4ரிபத்3மே
தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் ॥ 4 ॥

க்ஷமாமண்ட3லே பூ4பபூ4பலப்3ருப்3தை3:
ஸதா3 ஸேவிதம் யஸ்ய பாதா3ரவின்த3ம் ।
மனஶ்சேன லக்3னம் கு3ரோரக்4ரிபத்3மே
தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் ॥ 5 ॥

யஶோ மே க3தம் தி3க்ஷு தா3னப்ரதாபாத்
ஜக3த்3வஸ்து ஸர்வம் கரே யத்ப்ரஸாதா3த் ।
மனஶ்சேன லக்3னம் கு3ரோரக்4ரிபத்3மே
தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் ॥ 6 ॥

ந போ4கே3 ந யோகே3 ந வா வாஜிராஜௌ
ந கன்தாமுகே2 நைவ வித்தேஷு சித்தம் ।
மனஶ்சேன லக்3னம் கு3ரோரக்4ரிபத்3மே
தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் ॥ 7 ॥

அரண்யே ந வா ஸ்வஸ்ய கே3ஹே ந கார்யே
ந தே3ஹே மனோ வர்ததே மே த்வனர்த்4யே ।
மனஶ்சேன லக்3னம் கு3ரோரக்4ரிபத்3மே
தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் தத: கிம் ॥ 8 ॥

கு3ரோரஷ்டகம் ய: படே2த்புராயதே3ஹீ
யதிர்பூ4பதிர்ப்3ரஹ்மசாரீ ச கே3ஹீ ।
லமேத்3வாச்சி2தாத2ம் பத3ம் ப்3ரஹ்மஸஞ்ஜ்ஞம்
கு3ரோருக்தவாக்யே மனோ யஸ்ய லக்3னம் ॥ 9 ॥

********

Leave a Comment