[శ్రీ గుర్వష్టకం] ᐈ Gurvashtakam Lyrics In Telugu Pdf

Gurvashtakam (Guru Ashtakam) Lyrics In Telugu

శరీరం సురూపం తథా వా కలత్రం
యశశ్చారు చిత్రం ధనం మేరు తుల్యం ।
మనశ్చేన లగ్నం గురోరఘ్రిపద్మే
తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిం ॥ 1 ॥

కలత్రం ధనం పుత్ర పౌత్రాదిసర్వం
గృహో బాంధవాః సర్వమేతద్ధి జాతం ।
మనశ్చేన లగ్నం గురోరఘ్రిపద్మే
తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిం ॥ 2 ॥

షడ్క్షంగాదివేదో ముఖే శాస్త్రవిద్యా
కవిత్వాది గద్యం సుపద్యం కరోతి ।
మనశ్చేన లగ్నం గురోరఘ్రిపద్మే
తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిం ॥ 3 ॥

విదేశేషు మాన్యః స్వదేశేషు ధన్యః
సదాచారవృత్తేషు మత్తో న చాన్యః ।
మనశ్చేన లగ్నం గురోరఘ్రిపద్మే
తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిం ॥ 4 ॥

క్షమామండలే భూపభూపలబృబ్దైః
సదా సేవితం యస్య పాదారవిందం ।
మనశ్చేన లగ్నం గురోరఘ్రిపద్మే
తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిం ॥ 5 ॥

యశో మే గతం దిక్షు దానప్రతాపాత్
జగద్వస్తు సర్వం కరే యత్ప్రసాదాత్ ।
మనశ్చేన లగ్నం గురోరఘ్రిపద్మే
తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిం ॥ 6 ॥

న భోగే న యోగే న వా వాజిరాజౌ
న కంతాముఖే నైవ విత్తేషు చిత్తం ।
మనశ్చేన లగ్నం గురోరఘ్రిపద్మే
తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిం ॥ 7 ॥

అరణ్యే న వా స్వస్య గేహే న కార్యే
న దేహే మనో వర్తతే మే త్వనర్ధ్యే ।
మనశ్చేన లగ్నం గురోరఘ్రిపద్మే
తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిం ॥ 8 ॥

గురోరష్టకం యః పఠేత్పురాయదేహీ
యతిర్భూపతిర్బ్రహ్మచారీ చ గేహీ ।
లమేద్వాచ్ఛితాథం పదం బ్రహ్మసంజ్ఞం
గురోరుక్తవాక్యే మనో యస్య లగ్నం ॥ 9 ॥

********

Leave a Comment