[ഹനുമ അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവളി] ᐈ Hanuman Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Malayalam Pdf

Hanuman Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Malayalam

ഓം ശ്രീ ആംജനേയായ നമഃ
ഓം മഹാവീരായ നമഃ
ഓം ഹനുമതേ നമഃ
ഓം മാരുതാത്മജായ നമഃ
ഓം തത്ത്വജ്ഞാനപ്രദായ നമഃ
ഓം സീതാദേവീമുദ്രാപ്രദായകായ നമഃ
ഓം അശോകവനികാച്ചേത്രേ നമഃ
ഓം സര്വമായാവിഭംജനായ നമഃ
ഓം സര്വബംധവിമോക്ത്രേ നമഃ
ഓം രക്ഷോവിധ്വംസകാരകായനമഃ (10)
ഓം വരവിദ്യാ പരിഹാരായ നമഃ
ഓം പരശൌര്യ വിനാശനായ നമഃ
ഓം പരമംത്ര നിരാകര്ത്രേ നമഃ
ഓം പരമംത്ര പ്രഭേദകായ നമഃ
ഓം സര്വഗ്രഹ വിനാശിനേ നമഃ
ഓം ഭീമസേന സഹായകൃതേ നമഃ
ഓം സര്വദുഃഖ ഹരായ നമഃ
ഓം സര്വലോക ചാരിണേ നമഃ
ഓം മനോജവായ നമഃ
ഓം പാരിജാത ധൃമമൂലസ്ഥായ നമഃ (20)
ഓം സര്വമംത്ര സ്വരൂപവതേ നമഃ
ഓം സര്വതംത്ര സ്വരൂപിണേ നമഃ
ഓം സര്വയംത്രാത്മകായ നമഃ
ഓം കപീശ്വരായ നമഃ
ഓം മഹാകായായ നമഃ
ഓം സര്വരോഗഹരായ നമഃ
ഓം പ്രഭവേ നമഃ
ഓം ബലസിദ്ധികരായ നമഃ
ഓം സര്വവിദ്യാസംപത്ര്പദായകായ നമഃ
ഓം കപിസേനാ നായകായ നമഃ (30)
ഓം ഭവിഷ്യച്ചതുരാനനായ നമഃ
ഓം കുമാര ബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ
ഓം രത്നകുംഡല ദീപ്തിമതേ നമഃ
ഓം സംചലദ്വാല സന്നദ്ധലംബമാന ശിഖോജ്ജ്വലായ നമഃ
ഓം ഗംധര്വ വിദ്യാതത്ത്വജ്ഞായ നമഃ
ഓം മഹാബലപരാക്രമായ നമഃ
ഓം കാരാഗൃഹ വിമോക്ത്രേ നമഃ
ഓം ശൃംഖലാബംധവിമോചകായ നമഃ
ഓം സാഗരോത്താരകായ നമഃ
ഓം പ്രാജ്ഞായ നമഃ (40)
ഓം രാമദൂതായ നമഃ
ഓം പ്രതാപവതേ നമഃ
ഓം വാനരായ നമഃ
ഓം കേസരീസുതായ നമഃ
ഓം സീതാശോക നിവാരണായ നമഃ
ഓം അംജനാ ഗര്ഭസംഭൂതായ നമഃ
ഓം ബാലാര്ക സദൃശാനനായ നമഃ
ഓം വിഭീഷണ പ്രിയകരായ നമഃ
ഓം ദശഗ്രീവ കുലാംതകായ നമഃ
ഓം ലക്ഷ്മണ പ്രാണദാത്രേ നമഃ (50)
ഓം വജ്രകായായ നമഃ
ഓം മഹാദ്യുതയേ നമഃ
ഓം ചിരംജീവിനേ നമഃ
ഓം രാമഭക്തായ നമഃ
ഓം ദൈത്യകാര്യ വിഘാതകായ നമഃ
ഓം അക്ഷഹംത്രേ നമഃ
ഓം കാംചനാഭായ നമഃ
ഓം പംചവക്ത്രായ നമഃ
ഓം മഹാതപസേ നമഃ
ഓം ലംകിണീഭംജനായ നമഃ (60)
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ
ഓം സിംഹികാപ്രാണഭംജനായ നമഃ
ഓം ഗംധമാദന ശൈലസ്ഥായ നമഃ
ഓം ലംകാപുര വിദാഹകായ നമഃ
ഓം സുഗ്രീവ സചിവായ നമഃ
ഓം ധീരായ നമഃ
ഓം ശൂരായ നമഃ
ഓം ദൈത്യകുലാംതകായ നമഃ
ഓം സുരാര്ചിതായ നമഃ
ഓം മഹാതേജസേ നമഃ (70)
ഓം രാമചൂഡാമണി പ്രദായ നമഃ
ഓം കാമരൂപിണേ നമഃ
ഓം ശ്രീ പിംഗളാക്ഷായ നമഃ
ഓം വാര്ധിമൈനാകപൂജിതായ നമഃ
ഓം കബളീകൃത മാര്താംഡമംഡലായ നമഃ
ഓം വിജിതേംദ്രിയായ നമഃ
ഓം രാമസുഗ്രീവ സംധാത്രേ നമഃ
ഓം മഹാരാവണ മര്ദനായ നമഃ
ഓം സ്ഫടികാഭായ നമഃ
ഓം വാഗധീശായ നമഃ (80)
ഓം നവവ്യാകൃതി പംഡിതായ നമഃ
ഓം ചതുര്ബാഹവേ നമഃ
ഓം ദീനബംധവേ നമഃ
ഓം മഹാത്മനേ നമഃ
ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ
ഓം സംജീവന നഗാര്ത്രേ നമഃ
ഓം ശുചയേ നമഃ
ഓം വാഗ്മിനേ നമഃ
ഓം ദൃഢവ്രതായ നമഃ (90)
ഓം കാലനേമി പ്രമഥനായ നമഃ
ഓം ഹരിമര്കട മര്കടായനമഃ
ഓം ദാംതായ നമഃ
ഓം ശാംതായ നമഃ
ഓം പ്രസന്നാത്മനേ നമഃ
ഓം ശതകംഠ മദാപഹൃതേനമഃ
ഓം യോഗിനേ നമഃ
ഓം രാമകഥാലോലായ നമഃ
ഓം സീതാന്വേഷണ പംഡിതായ നമഃ
ഓം വജ്രനഖായ നമഃ (100)
ഓം രുദ്രവീര്യ സമുദ്ഭവായ നമഃ
ഓം ഇംദ്രജിത്പ്രഹിതാമോഘ ബ്രഹ്മാസ്ത്രനിവാരകായ നമഃ
ഓം പാര്ഥധ്വജാഗ്ര സംവാസിനേ നമഃ
ഓം ശരപംജര ഭേദകായ നമഃ
ഓം ദശബാഹവേ നമഃ
ഓം ലോകപൂജ്യായ നമഃ
ഓം ജാംബവതീത്പ്രീതിവര്ധനായ നമഃ
ഓം സീതാസമേത ശ്രീരാമപാദസേവാദുരംധരായ നമഃ (108)

********

Leave a Comment