[હનુમાન્ અષ્ટોત્તર શતનામાવળિ] ᐈ Hanuman Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Gujarati Pdf

Vatapi Ganapatim Bhajeham Lyrics In Gujarati

ઓં શ્રી આંજનેયાય નમઃ
ઓં મહાવીરાય નમઃ
ઓં હનુમતે નમઃ
ઓં મારુતાત્મજાય નમઃ
ઓં તત્ત્વજ્ઞાનપ્રદાય નમઃ
ઓં સીતાદેવીમુદ્રાપ્રદાયકાય નમઃ
ઓં અશોકવનિકાચ્ચેત્રે નમઃ
ઓં સર્વમાયાવિભંજનાય નમઃ
ઓં સર્વબંધવિમોક્ત્રે નમઃ
ઓં રક્ષોવિધ્વંસકારકાયનમઃ (10)
ઓં વરવિદ્યા પરિહારાય નમઃ
ઓં પરશૌર્ય વિનાશનાય નમઃ
ઓં પરમંત્ર નિરાકર્ત્રે નમઃ
ઓં પરમંત્ર પ્રભેદકાય નમઃ
ઓં સર્વગ્રહ વિનાશિને નમઃ
ઓં ભીમસેન સહાયકૃતે નમઃ
ઓં સર્વદુઃખ હરાય નમઃ
ઓં સર્વલોક ચારિણે નમઃ
ઓં મનોજવાય નમઃ
ઓં પારિજાત ધૃમમૂલસ્થાય નમઃ (20)
ઓં સર્વમંત્ર સ્વરૂપવતે નમઃ
ઓં સર્વતંત્ર સ્વરૂપિણે નમઃ
ઓં સર્વયંત્રાત્મકાય નમઃ
ઓં કપીશ્વરાય નમઃ
ઓં મહાકાયાય નમઃ
ઓં સર્વરોગહરાય નમઃ
ઓં પ્રભવે નમઃ
ઓં બલસિદ્ધિકરાય નમઃ
ઓં સર્વવિદ્યાસંપત્ર્પદાયકાય નમઃ
ઓં કપિસેના નાયકાય નમઃ (30)
ઓં ભવિષ્યચ્ચતુરાનનાય નમઃ
ઓં કુમાર બ્રહ્મચારિણે નમઃ
ઓં રત્નકુંડલ દીપ્તિમતે નમઃ
ઓં સંચલદ્વાલ સન્નદ્ધલંબમાન શિખોજ્જ્વલાય નમઃ
ઓં ગંધર્વ વિદ્યાતત્ત્વજ્ઞાય નમઃ
ઓં મહાબલપરાક્રમાય નમઃ
ઓં કારાગૃહ વિમોક્ત્રે નમઃ
ઓં શૃંખલાબંધવિમોચકાય નમઃ
ઓં સાગરોત્તારકાય નમઃ
ઓં પ્રાજ્ઞાય નમઃ (40)
ઓં રામદૂતાય નમઃ
ઓં પ્રતાપવતે નમઃ
ઓં વાનરાય નમઃ
ઓં કેસરીસુતાય નમઃ
ઓં સીતાશોક નિવારણાય નમઃ
ઓં અંજના ગર્ભસંભૂતાય નમઃ
ઓં બાલાર્ક સદૃશાનનાય નમઃ
ઓં વિભીષણ પ્રિયકરાય નમઃ
ઓં દશગ્રીવ કુલાંતકાય નમઃ
ઓં લક્ષ્મણ પ્રાણદાત્રે નમઃ (50)
ઓં વજ્રકાયાય નમઃ
ઓં મહાદ્યુતયે નમઃ
ઓં ચિરંજીવિને નમઃ
ઓં રામભક્તાય નમઃ
ઓં દૈત્યકાર્ય વિઘાતકાય નમઃ
ઓં અક્ષહંત્રે નમઃ
ઓં કાંચનાભાય નમઃ
ઓં પંચવક્ત્રાય નમઃ
ઓં મહાતપસે નમઃ
ઓં લંકિણીભંજનાય નમઃ (60)
ઓં શ્રીમતે નમઃ
ઓં સિંહિકાપ્રાણભંજનાય નમઃ
ઓં ગંધમાદન શૈલસ્થાય નમઃ
ઓં લંકાપુર વિદાહકાય નમઃ
ઓં સુગ્રીવ સચિવાય નમઃ
ઓં ધીરાય નમઃ
ઓં શૂરાય નમઃ
ઓં દૈત્યકુલાંતકાય નમઃ
ઓં સુરાર્ચિતાય નમઃ
ઓં મહાતેજસે નમઃ (70)
ઓં રામચૂડામણિ પ્રદાય નમઃ
ઓં કામરૂપિણે નમઃ
ઓં શ્રી પિંગળાક્ષાય નમઃ
ઓં વાર્ધિમૈનાકપૂજિતાય નમઃ
ઓં કબળીકૃત માર્તાંડમંડલાય નમઃ
ઓં વિજિતેંદ્રિયાય નમઃ
ઓં રામસુગ્રીવ સંધાત્રે નમઃ
ઓં મહારાવણ મર્દનાય નમઃ
ઓં સ્ફટિકાભાય નમઃ
ઓં વાગધીશાય નમઃ (80)
ઓં નવવ્યાકૃતિ પંડિતાય નમઃ
ઓં ચતુર્બાહવે નમઃ
ઓં દીનબંધવે નમઃ
ઓં મહાત્મને નમઃ
ઓં ભક્તવત્સલાય નમઃ
ઓં સંજીવન નગાર્ત્રે નમઃ
ઓં શુચયે નમઃ
ઓં વાગ્મિને નમઃ
ઓં દૃઢવ્રતાય નમઃ (90)
ઓં કાલનેમિ પ્રમથનાય નમઃ
ઓં હરિમર્કટ મર્કટાયનમઃ
ઓં દાંતાય નમઃ
ઓં શાંતાય નમઃ
ઓં પ્રસન્નાત્મને નમઃ
ઓં શતકંઠ મદાપહૃતેનમઃ
ઓં યોગિને નમઃ
ઓં રામકથાલોલાય નમઃ
ઓં સીતાન્વેષણ પંડિતાય નમઃ
ઓં વજ્રનખાય નમઃ (100)
ઓં રુદ્રવીર્ય સમુદ્ભવાય નમઃ
ઓં ઇંદ્રજિત્પ્રહિતામોઘ બ્રહ્માસ્ત્રનિવારકાય નમઃ
ઓં પાર્થધ્વજાગ્ર સંવાસિને નમઃ
ઓં શરપંજર ભેદકાય નમઃ
ઓં દશબાહવે નમઃ
ઓં લોકપૂજ્યાય નમઃ
ઓં જાંબવતીત્પ્રીતિવર્ધનાય નમઃ
ઓં સીતાસમેત શ્રીરામપાદસેવાદુરંધરાય નમઃ (108)

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *