[ହନୁମ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଳି] ᐈ Hanuman Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Hanuman Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Oriya/Odia

ଓଂ ଶ୍ରୀ ଆଂଜନେଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାଵୀରାଯ ନମଃ
ଓଂ ହନୁମତେ ନମଃ
ଓଂ ମାରୁତାତ୍ମଜାଯ ନମଃ
ଓଂ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନପ୍ରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ସୀତାଦେଵୀମୁଦ୍ରାପ୍ରଦାଯକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅଶୋକଵନିକାଚ୍ଚେତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵମାଯାଵିଭଂଜନାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵବଂଧଵିମୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ରକ୍ଷୋଵିଧ୍ଵଂସକାରକାଯନମଃ (10)
ଓଂ ଵରଵିଦ୍ଯା ପରିହାରାଯ ନମଃ
ଓଂ ପରଶୌର୍ଯ ଵିନାଶନାଯ ନମଃ
ଓଂ ପରମଂତ୍ର ନିରାକର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ପରମଂତ୍ର ପ୍ରଭେଦକାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଗ୍ରହ ଵିନାଶିନେ ନମଃ
ଓଂ ଭୀମସେନ ସହାଯକୃତେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଦୁଃଖ ହରାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଲୋକ ଚାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ମନୋଜଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ପାରିଜାତ ଧୃମମୂଲସ୍ଥାଯ ନମଃ (20)
ଓଂ ସର୍ଵମଂତ୍ର ସ୍ଵରୂପଵତେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵତଂତ୍ର ସ୍ଵରୂପିଣେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଯଂତ୍ରାତ୍ମକାଯ ନମଃ
ଓଂ କପୀଶ୍ଵରାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାକାଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵରୋଗହରାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ବଲସିଦ୍ଧିକରାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଵିଦ୍ଯାସଂପତ୍ର୍ପଦାଯକାଯ ନମଃ
ଓଂ କପିସେନା ନାଯକାଯ ନମଃ (30)
ଓଂ ଭଵିଷ୍ଯଚ୍ଚତୁରାନନାଯ ନମଃ
ଓଂ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ରତ୍ନକୁଂଡଲ ଦୀପ୍ତିମତେ ନମଃ
ଓଂ ସଂଚଲଦ୍ଵାଲ ସନ୍ନଦ୍ଧଲଂବମାନ ଶିଖୋଜ୍ଜ୍ଵଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ଗଂଧର୍ଵ ଵିଦ୍ଯାତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାବଲପରାକ୍ରମାଯ ନମଃ
ଓଂ କାରାଗୃହ ଵିମୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଶୃଂଖଲାବଂଧଵିମୋଚକାଯ ନମଃ
ଓଂ ସାଗରୋତ୍ତାରକାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରାଜ୍ଞାଯ ନମଃ (40)
ଓଂ ରାମଦୂତାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରତାପଵତେ ନମଃ
ଓଂ ଵାନରାଯ ନମଃ
ଓଂ କେସରୀସୁତାଯ ନମଃ
ଓଂ ସୀତାଶୋକ ନିଵାରଣାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅଂଜନା ଗର୍ଭସଂଭୂତାଯ ନମଃ
ଓଂ ବାଲାର୍କ ସଦୃଶାନନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵିଭୀଷଣ ପ୍ରିଯକରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦଶଗ୍ରୀଵ କୁଲାଂତକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରାଣଦାତ୍ରେ ନମଃ (50)
ଓଂ ଵଜ୍ରକାଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାଦ୍ଯୁତଯେ ନମଃ
ଓଂ ଚିରଂଜୀଵିନେ ନମଃ
ଓଂ ରାମଭକ୍ତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦୈତ୍ଯକାର୍ଯ ଵିଘାତକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅକ୍ଷହଂତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ କାଂଚନାଭାଯ ନମଃ
ଓଂ ପଂଚଵକ୍ତ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାତପସେ ନମଃ
ଓଂ ଲଂକିଣୀଭଂଜନାଯ ନମଃ (60)
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ
ଓଂ ସିଂହିକାପ୍ରାଣଭଂଜନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଗଂଧମାଦନ ଶୈଲସ୍ଥାଯ ନମଃ
ଓଂ ଲଂକାପୁର ଵିଦାହକାଯ ନମଃ
ଓଂ ସୁଗ୍ରୀଵ ସଚିଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ଧୀରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶୂରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦୈତ୍ଯକୁଲାଂତକାଯ ନମଃ
ଓଂ ସୁରାର୍ଚିତାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାତେଜସେ ନମଃ (70)
ଓଂ ରାମଚୂଡାମଣି ପ୍ରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ କାମରୂପିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ପିଂଗଳାକ୍ଷାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵାର୍ଧିମୈନାକପୂଜିତାଯ ନମଃ
ଓଂ କବଳୀକୃତ ମାର୍ତାଂଡମଂଡଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵିଜିତେଂଦ୍ରିଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ରାମସୁଗ୍ରୀଵ ସଂଧାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ମହାରାଵଣ ମର୍ଦନାଯ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ଫଟିକାଭାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵାଗଧୀଶାଯ ନମଃ (80)
ଓଂ ନଵଵ୍ଯାକୃତି ପଂଡିତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ବାହଵେ ନମଃ
ଓଂ ଦୀନବଂଧଵେ ନମଃ
ଓଂ ମହାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ସଂଜୀଵନ ନଗାର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଚଯେ ନମଃ
ଓଂ ଵାଗ୍ମିନେ ନମଃ
ଓଂ ଦୃଢଵ୍ରତାଯ ନମଃ (90)
ଓଂ କାଲନେମି ପ୍ରମଥନାଯ ନମଃ
ଓଂ ହରିମର୍କଟ ମର୍କଟାଯନମଃ
ଓଂ ଦାଂତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶାଂତାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଶତକଂଠ ମଦାପହୃତେନମଃ
ଓଂ ଯୋଗିନେ ନମଃ
ଓଂ ରାମକଥାଲୋଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ସୀତାନ୍ଵେଷଣ ପଂଡିତାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵଜ୍ରନଖାଯ ନମଃ (100)
ଓଂ ରୁଦ୍ରଵୀର୍ଯ ସମୁଦ୍ଭଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ଇଂଦ୍ରଜିତ୍ପ୍ରହିତାମୋଘ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରନିଵାରକାଯ ନମଃ
ଓଂ ପାର୍ଥଧ୍ଵଜାଗ୍ର ସଂଵାସିନେ ନମଃ
ଓଂ ଶରପଂଜର ଭେଦକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦଶବାହଵେ ନମଃ
ଓଂ ଲୋକପୂଜ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜାଂବଵତୀତ୍ପ୍ରୀତିଵର୍ଧନାଯ ନମଃ
ଓଂ ସୀତାସମେତ ଶ୍ରୀରାମପାଦସେଵାଦୁରଂଧରାଯ ନମଃ (108)

********

Leave a Comment