[ഇംദ്രാക്ഷീ സ്തോത്രമ്] ᐈ Indrakshi Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Indrakshi Stotram Lyrics In Malayalam

നാരദ ഉവാച ।
ഇംദ്രാക്ഷീസ്തോത്രമാഖ്യാഹി നാരായണ ഗുണാര്ണവ ।
പാര്വത്യൈ ശിവസംപ്രോക്തം പരം കൌതൂഹലം ഹി മേ ॥

നാരായണ ഉവാച ।
ഇംദ്രാക്ഷീ സ്തോത്ര മംത്രസ്യ മാഹാത്മ്യം കേന വോച്യതേ ।
ഇംദ്രേണാദൌ കൃതം സ്തോത്രം സര്വാപദ്വിനിവാരണമ് ॥

തദേവാഹം ബ്രവീമ്യദ്യ പൃച്ഛതസ്തവ നാരദ ।
അസ്യ ശ്രീ ഇംദ്രാക്ഷീസ്തോത്രമഹാമംത്രസ്യ, ശചീപുരംദര ഋഷിഃ, അനുഷ്ടുപ്ഛംദഃ, ഇംദ്രാക്ഷീ ദുര്ഗാ ദേവതാ, ലക്ഷ്മീര്ബീജം, ഭുവനേശ്വരീ ശക്തിഃ, ഭവാനീ കീലകം, മമ ഇംദ്രാക്ഷീ പ്രസാദ സിദ്ധ്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ।

കരന്യാസഃ
ഇംദ്രാക്ഷ്യൈ അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
മഹാലക്ഷ്മ്യൈ തര്ജനീഭ്യാം നമഃ ।
മഹേശ്വര്യൈ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
അംബുജാക്ഷ്യൈ അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
കാത്യായന്യൈ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
കൌമാര്യൈ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।

അംഗന്യാസഃ
ഇംദ്രാക്ഷ്യൈ ഹൃദയായ നമഃ ।
മഹാലക്ഷ്മ്യൈ ശിരസേ സ്വാഹാ ।
മഹേശ്വര്യൈ ശിഖായൈ വഷട് ।
അംബുജാക്ഷ്യൈ കവചായ ഹുമ് ।
കാത്യായന്യൈ നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
കൌമാര്യൈ അസ്ത്രായ ഫട് ।
ഭൂര്ഭുവസ്സുവരോമിതി ദിഗ്ബംധഃ ॥

ധ്യാനമ്
നേത്രാണാം ദശഭിശ്ശതൈഃ പരിവൃതാമത്യുഗ്രചര്മാംബരാമ് ।
ഹേമാഭാം മഹതീം വിലംബിതശിഖാമാമുക്തകേശാന്വിതാമ് ॥
ഘംടാമംഡിതപാദപദ്മയുഗലാം നാഗേംദ്രകുംഭസ്തനീമ് ।
ഇംദ്രാക്ഷീം പരിചിംതയാമി മനസാ കല്പോക്തസിദ്ധിപ്രദാമ് ॥ 1 ॥

ഇംദ്രാക്ഷീം ദ്വിഭുജാം ദേവീം പീതവസ്ത്രദ്വയാന്വിതാമ് ।
വാമഹസ്തേ വജ്രധരാം ദക്ഷിണേന വരപ്രദാമ് ॥
ഇംദ്രാക്ഷീം സഹയുവതീം നാനാലംകാരഭൂഷിതാമ് ।
പ്രസന്നവദനാംഭോജാമപ്സരോഗണസേവിതാമ് ॥ 2 ॥

ദ്വിഭുജാം സൌമ്യവദാനാം പാശാംകുശധരാം പരാമ് ।
ത്രൈലോക്യമോഹിനീം ദേവീം ഇംദ്രാക്ഷീ നാമ കീര്തിതാമ് ॥ 3 ॥

പീതാംബരാം വജ്രധരൈകഹസ്താം
നാനാവിധാലംകരണാം പ്രസന്നാമ് ।
ത്വാമപ്സരസ്സേവിതപാദപദ്മാം
ഇംദ്രാക്ഷീം വംദേ ശിവധര്മപത്നീമ് ॥ 4 ॥

പംചപൂജാ
ലം പൃഥിവ്യാത്മികായൈ ഗംധം സമര്പയാമി ।
ഹം ആകാശാത്മികായൈ പുഷ്പൈഃ പൂജയാമി ।
യം വായ്വാത്മികായൈ ധൂപമാഘ്രാപയാമി ।
രം അഗ്ന്യാത്മികായൈ ദീപം ദര്ശയാമി ।
വം അമൃതാത്മികായൈ അമൃതം മഹാനൈവേദ്യം നിവേദയാമി ।
സം സര്വാത്മികായൈ സര്വോപചാരപൂജാം സമര്പയാമി ॥

ദിഗ്ദേവതാ രക്ഷ
ഇംദ്ര ഉവാച ।
ഇംദ്രാക്ഷീ പൂര്വതഃ പാതു പാത്വാഗ്നേയ്യാം തഥേശ്വരീ ।
കൌമാരീ ദക്ഷിണേ പാതു നൈരൃത്യാം പാതു പാര്വതീ ॥ 1 ॥

വാരാഹീ പശ്ചിമേ പാതു വായവ്യേ നാരസിംഹ്യപി ।
ഉദീച്യാം കാലരാത്രീ മാം ഐശാന്യാം സര്വശക്തയഃ ॥ 2 ॥

ഭൈരവ്യോര്ധ്വം സദാ പാതു പാത്വധോ വൈഷ്ണവീ തഥാ ।
ഏവം ദശദിശോ രക്ഷേത്സര്വദാ ഭുവനേശ്വരീ ॥ 3 ॥

ഓം ഹ്രീം ശ്രീം ഇംദ്രാക്ഷ്യൈ നമഃ ।

സ്തോത്രം
ഇംദ്രാക്ഷീ നാമ സാ ദേവീ ദേവതൈസ്സമുദാഹൃതാ ।
ഗൌരീ ശാകംഭരീ ദേവീ ദുര്ഗാനാമ്നീതി വിശ്രുതാ ॥ 1 ॥

നിത്യാനംദീ നിരാഹാരീ നിഷ്കലായൈ നമോഽസ്തു തേ ।
കാത്യായനീ മഹാദേവീ ചംദ്രഘംടാ മഹാതപാഃ ॥ 2 ॥

സാവിത്രീ സാ ച ഗായത്രീ ബ്രഹ്മാണീ ബ്രഹ്മവാദിനീ ।
നാരായണീ ഭദ്രകാലീ രുദ്രാണീ കൃഷ്ണപിംഗലാ ॥ 3 ॥

അഗ്നിജ്വാലാ രൌദ്രമുഖീ കാലരാത്രീ തപസ്വിനീ ।
മേഘസ്വനാ സഹസ്രാക്ഷീ വികടാംഗീ (വികാരാംഗീ) ജഡോദരീ ॥ 4 ॥

മഹോദരീ മുക്തകേശീ ഘോരരൂപാ മഹാബലാ ।
അജിതാ ഭദ്രദാഽനംതാ രോഗഹംത്രീ ശിവപ്രിയാ ॥ 5 ॥

ശിവദൂതീ കരാലീ ച പ്രത്യക്ഷപരമേശ്വരീ ।
ഇംദ്രാണീ ഇംദ്രരൂപാ ച ഇംദ്രശക്തിഃപരായണീ ॥ 6 ॥

സദാ സമ്മോഹിനീ ദേവീ സുംദരീ ഭുവനേശ്വരീ ।
ഏകാക്ഷരീ പരാ ബ്രാഹ്മീ സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മപ്രവര്ധനീ ॥ 7 ॥

രക്ഷാകരീ രക്തദംതാ രക്തമാല്യാംബരാ പരാ ।
മഹിഷാസുരസംഹര്ത്രീ ചാമുംഡാ സപ്തമാതൃകാ ॥ 8 ॥

വാരാഹീ നാരസിംഹീ ച ഭീമാ ഭൈരവവാദിനീ ।
ശ്രുതിസ്സ്മൃതിര്ധൃതിര്മേധാ വിദ്യാലക്ഷ്മീസ്സരസ്വതീ ॥ 9 ॥

അനംതാ വിജയാഽപര്ണാ മാനസോക്താപരാജിതാ ।
ഭവാനീ പാര്വതീ ദുര്ഗാ ഹൈമവത്യംബികാ ശിവാ ॥ 10 ॥

ശിവാ ഭവാനീ രുദ്രാണീ ശംകരാര്ധശരീരിണീ ।
ഐരാവതഗജാരൂഢാ വജ്രഹസ്താ വരപ്രദാ ॥ 11 ॥

ധൂര്ജടീ വികടീ ഘോരീ ഹ്യഷ്ടാംഗീ നരഭോജിനീ ।
ഭ്രാമരീ കാംചി കാമാക്ഷീ ക്വണന്മാണിക്യനൂപുരാ ॥ 12 ॥

ഹ്രീംകാരീ രൌദ്രഭേതാലീ ഹ്രുംകാര്യമൃതപാണിനീ ।
ത്രിപാദ്ഭസ്മപ്രഹരണാ ത്രിശിരാ രക്തലോചനാ ॥ 13 ॥

നിത്യാ സകലകല്യാണീ സര്വൈശ്വര്യപ്രദായിനീ ।
ദാക്ഷായണീ പദ്മഹസ്താ ഭാരതീ സര്വമംഗലാ ॥ 14 ॥

കല്യാണീ ജനനീ ദുര്ഗാ സര്വദുഃഖവിനാശിനീ ।
ഇംദ്രാക്ഷീ സര്വഭൂതേശീ സര്വരൂപാ മനോന്മനീ ॥ 15 ॥

മഹിഷമസ്തകനൃത്യവിനോദന-
സ്ഫുടരണന്മണിനൂപുരപാദുകാ ।
ജനനരക്ഷണമോക്ഷവിധായിനീ
ജയതു ശുംഭനിശുംഭനിഷൂദിനീ ॥ 16 ॥

ശിവാ ച ശിവരൂപാ ച ശിവശക്തിപരായണീ ।
മൃത്യുംജയീ മഹാമായീ സര്വരോഗനിവാരിണീ ॥ 17 ॥

ഐംദ്രീദേവീ സദാകാലം ശാംതിമാശുകരോതു മേ ।
ഈശ്വരാര്ധാംഗനിലയാ ഇംദുബിംബനിഭാനനാ ॥ 18 ॥

സര്വോരോഗപ്രശമനീ സര്വമൃത്യുനിവാരിണീ ।
അപവര്ഗപ്രദാ രമ്യാ ആയുരാരോഗ്യദായിനീ ॥ 19 ॥

ഇംദ്രാദിദേവസംസ്തുത്യാ ഇഹാമുത്രഫലപ്രദാ ।
ഇച്ഛാശക്തിസ്വരൂപാ ച ഇഭവക്ത്രാദ്വിജന്മഭൂഃ ॥ 20 ॥

ഭസ്മായുധായ വിദ്മഹേ രക്തനേത്രായ ധീമഹി തന്നോ ജ്വരഹരഃ പ്രചോദയാത് ॥ 21 ॥

മംത്രഃ
ഓം ഐം ഹ്രീം ശ്രീം ക്ലീം ക്ലൂം ഇംദ്രാക്ഷ്യൈ നമഃ ॥ 22 ॥

ഓം നമോ ഭഗവതീ ഇംദ്രാക്ഷീ സര്വജനസമ്മോഹിനീ കാലരാത്രീ നാരസിംഹീ സര്വശത്രുസംഹാരിണീ അനലേ അഭയേ അജിതേ അപരാജിതേ മഹാസിംഹവാഹിനീ മഹിഷാസുരമര്ദിനീ ഹന ഹന മര്ദയ മര്ദയ മാരയ മാരയ ശോഷയ ശോഷയ ദാഹയ ദാഹയ മഹാഗ്രഹാന് സംഹര സംഹര യക്ഷഗ്രഹ രാക്ഷസഗ്രഹ സ്കംദഗ്രഹ വിനായകഗ്രഹ ബാലഗ്രഹ കുമാരഗ്രഹ ചോരഗ്രഹ ഭൂതഗ്രഹ പ്രേതഗ്രഹ പിശാചഗ്രഹ കൂഷ്മാംഡഗ്രഹാദീന് മര്ദയ മര്ദയ നിഗ്രഹ നിഗ്രഹ ധൂമഭൂതാന്സംത്രാവയ സംത്രാവയ ഭൂതജ്വര പ്രേതജ്വര പിശാചജ്വര ഉഷ്ണജ്വര പിത്തജ്വര വാതജ്വര ശ്ലേഷ്മജ്വര കഫജ്വര ആലാപജ്വര സന്നിപാതജ്വര മാഹേംദ്രജ്വര കൃത്രിമജ്വര കൃത്യാദിജ്വര ഏകാഹികജ്വര ദ്വയാഹികജ്വര ത്രയാഹികജ്വര ചാതുര്ഥികജ്വര പംചാഹികജ്വര പക്ഷജ്വര മാസജ്വര ഷണ്മാസജ്വര സംവത്സരജ്വര ജ്വരാലാപജ്വര സര്വജ്വര സര്വാംഗജ്വരാന് നാശയ നാശയ ഹര ഹര ഹന ഹന ദഹ ദഹ പച പച താഡയ താഡയ ആകര്ഷയ ആകര്ഷയ വിദ്വേഷയ വിദ്വേഷയ സ്തംഭയ സ്തംഭയ മോഹയ മോഹയ ഉച്ചാടയ ഉച്ചാടയ ഹും ഫട് സ്വാഹാ ॥ 23 ॥

ഓം ഹ്രീം ഓം നമോ ഭഗവതീ ത്രൈലോക്യലക്ഷ്മീ സര്വജനവശംകരീ സര്വദുഷ്ടഗ്രഹസ്തംഭിനീ കംകാലീ കാമരൂപിണീ കാലരൂപിണീ ഘോരരൂപിണീ പരമംത്രപരയംത്ര പ്രഭേദിനീ പ്രതിഭടവിധ്വംസിനീ പരബലതുരഗവിമര്ദിനീ ശത്രുകരച്ഛേദിനീ ശത്രുമാംസഭക്ഷിണീ സകലദുഷ്ടജ്വരനിവാരിണീ ഭൂത പ്രേത പിശാച ബ്രഹ്മരാക്ഷസ യക്ഷ യമദൂത ശാകിനീ ഡാകിനീ കാമിനീ സ്തംഭിനീ മോഹിനീ വശംകരീ കുക്ഷിരോഗ ശിരോരോഗ നേത്രരോഗ ക്ഷയാപസ്മാര കുഷ്ഠാദി മഹാരോഗനിവാരിണീ മമ സര്വരോഗം നാശയ നാശയ ഹ്രാം ഹ്രീം ഹ്രൂം ഹ്രൈം ഹ്രൌം ഹ്രഃ ഹും ഫട് സ്വാഹാ ॥ 24 ॥

ഓം നമോ ഭഗവതീ മാഹേശ്വരീ മഹാചിംതാമണീ ദുര്ഗേ സകലസിദ്ധേശ്വരീ സകലജനമനോഹാരിണീ കാലകാലരാത്രീ മഹാഘോരരൂപേ പ്രതിഹതവിശ്വരൂപിണീ മധുസൂദനീ മഹാവിഷ്ണുസ്വരൂപിണീ ശിരശ്ശൂല കടിശൂല അംഗശൂല പാര്ശ്വശൂല നേത്രശൂല കര്ണശൂല പക്ഷശൂല പാംഡുരോഗ കാമാരാദീന് സംഹര സംഹര നാശയ നാശയ വൈഷ്ണവീ ബ്രഹ്മാസ്ത്രേണ വിഷ്ണുചക്രേണ രുദ്രശൂലേന യമദംഡേന വരുണപാശേന വാസവവജ്രേണ സര്വാനരീം ഭംജയ ഭംജയ രാജയക്ഷ്മ ക്ഷയരോഗ താപജ്വരനിവാരിണീ മമ സര്വജ്വരം നാശയ നാശയ യ ര ല വ ശ ഷ സ ഹ സര്വഗ്രഹാന് താപയ താപയ സംഹര സംഹര ഛേദയ ഛേദയ ഉച്ചാടയ ഉച്ചാടയ ഹ്രാം ഹ്രീം ഹ്രൂം ഫട് സ്വാഹാ ॥ 25 ॥

ഉത്തരന്യാസഃ
കരന്യാസഃ
ഇംദ്രാക്ഷ്യൈ അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
മഹാലക്ഷ്മ്യൈ തര്ജനീഭ്യാം നമഃ ।
മഹേശ്വര്യൈ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
അംബുജാക്ഷ്യൈ അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
കാത്യായന്യൈ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
കൌമാര്യൈ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।

അംഗന്യാസഃ
ഇംദ്രാക്ഷ്യൈ ഹൃദയായ നമഃ ।
മഹാലക്ഷ്മ്യൈ ശിരസേ സ്വാഹാ ।
മഹേശ്വര്യൈ ശിഖായൈ വഷട് ।
അംബുജാക്ഷ്യൈ കവചായ ഹുമ് ।
കാത്യായന്യൈ നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
കൌമാര്യൈ അസ്ത്രായ ഫട് ।
ഭൂര്ഭുവസ്സുവരോമിതി ദിഗ്വിമോകഃ ॥

സമര്പണം
ഗുഹ്യാദി ഗുഹ്യ ഗോപ്ത്രീ ത്വം ഗൃഹാണാസ്മത്കൃതം ജപമ് ।
സിദ്ധിര്ഭവതു മേ ദേവീ ത്വത്പ്രസാദാന്മയി സ്ഥിരാന് ॥ 26

ഫലശ്രുതിഃ
നാരായണ ഉവാച ।
ഏതൈര്നാമശതൈര്ദിവ്യൈഃ സ്തുതാ ശക്രേണ ധീമതാ ।
ആയുരാരോഗ്യമൈശ്വര്യം അപമൃത്യുഭയാപഹമ് ॥ 27 ॥

ക്ഷയാപസ്മാരകുഷ്ഠാദി താപജ്വരനിവാരണമ് ।
ചോരവ്യാഘ്രഭയം തത്ര ശീതജ്വരനിവാരണമ് ॥ 28 ॥

മാഹേശ്വരമഹാമാരീ സര്വജ്വരനിവാരണമ് ।
ശീതപൈത്തകവാതാദി സര്വരോഗനിവാരണമ് ॥ 29 ॥

സന്നിജ്വരനിവാരണം സര്വജ്വരനിവാരണമ് ।
സര്വരോഗനിവാരണം സര്വമംഗലവര്ധനമ് ॥ 30 ॥

ശതമാവര്തയേദ്യസ്തു മുച്യതേ വ്യാധിബംധനാത് ।
ആവര്തയന്സഹസ്രാത്തു ലഭതേ വാംഛിതം ഫലമ് ॥ 31 ॥

ഏതത് സ്തോത്രം മഹാപുണ്യം ജപേദായുഷ്യവര്ധനമ് ।
വിനാശായ ച രോഗാണാമപമൃത്യുഹരായ ച ॥ 32 ॥

ദ്വിജൈര്നിത്യമിദം ജപ്യം ഭാഗ്യാരോഗ്യാഭീപ്സുഭിഃ ।
നാഭിമാത്രജലേസ്ഥിത്വാ സഹസ്രപരിസംഖ്യയാ ॥ 33 ॥

ജപേത്സ്തോത്രമിമം മംത്രം വാചാം സിദ്ധിര്ഭവേത്തതഃ ।
അനേനവിധിനാ ഭക്ത്യാ മംത്രസിദ്ധിശ്ച ജായതേ ॥ 34 ॥

സംതുഷ്ടാ ച ഭവേദ്ദേവീ പ്രത്യക്ഷാ സംപ്രജായതേ ।
സായം ശതം പഠേന്നിത്യം ഷണ്മാസാത്സിദ്ധിരുച്യതേ ॥ 35 ॥

ചോരവ്യാധിഭയസ്ഥാനേ മനസാഹ്യനുചിംതയന് ।
സംവത്സരമുപാശ്രിത്യ സര്വകാമാര്ഥസിദ്ധയേ ॥ 36 ॥

രാജാനം വശ്യമാപ്നോതി ഷണ്മാസാന്നാത്ര സംശയഃ ।
അഷ്ടദോര്ഭിസ്സമായുക്തേ നാനായുദ്ധവിശാരദേ ॥ 37 ॥

ഭൂതപ്രേതപിശാചേഭ്യോ രോഗാരാതിമുഖൈരപി ।
നാഗേഭ്യഃ വിഷയംത്രേഭ്യഃ ആഭിചാരൈര്മഹേശ്വരീ ॥ 38 ॥

രക്ഷ മാം രക്ഷ മാം നിത്യം പ്രത്യഹം പൂജിതാ മയാ ।
സര്വമംഗലമാംഗല്യേ ശിവേ സര്വാര്ഥസാധികേ ।
ശരണ്യേ ത്ര്യംബകേ ദേവീ നാരായണീ നമോഽസ്തു തേ ॥ 39 ॥

വരം പ്രദാദ്മഹേംദ്രായ ദേവരാജ്യം ച ശാശ്വതമ് ।
ഇംദ്രസ്തോത്രമിദം പുണ്യം മഹദൈശ്വര്യകാരണമ് ॥ 40 ॥

ഇതി ഇംദ്രാക്ഷീ സ്തോത്രമ് ।

********

Leave a Comment