[ઇંદ્રાક્ષી સ્તોત્રમ્] ᐈ Indrakshi Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Indrakshi Stotram Lyrics In Gujarati

નારદ ઉવાચ ।
ઇંદ્રાક્ષીસ્તોત્રમાખ્યાહિ નારાયણ ગુણાર્ણવ ।
પાર્વત્યૈ શિવસંપ્રોક્તં પરં કૌતૂહલં હિ મે ॥

નારાયણ ઉવાચ ।
ઇંદ્રાક્ષી સ્તોત્ર મંત્રસ્ય માહાત્મ્યં કેન વોચ્યતે ।
ઇંદ્રેણાદૌ કૃતં સ્તોત્રં સર્વાપદ્વિનિવારણમ્ ॥

તદેવાહં બ્રવીમ્યદ્ય પૃચ્છતસ્તવ નારદ ।
અસ્ય શ્રી ઇંદ્રાક્ષીસ્તોત્રમહામંત્રસ્ય, શચીપુરંદર ઋષિઃ, અનુષ્ટુપ્છંદઃ, ઇંદ્રાક્ષી દુર્ગા દેવતા, લક્ષ્મીર્બીજં, ભુવનેશ્વરી શક્તિઃ, ભવાની કીલકં, મમ ઇંદ્રાક્ષી પ્રસાદ સિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ।

કરન્યાસઃ
ઇંદ્રાક્ષ્યૈ અંગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
મહાલક્ષ્મ્યૈ તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
મહેશ્વર્યૈ મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
અંબુજાક્ષ્યૈ અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
કાત્યાયન્યૈ કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
કૌમાર્યૈ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।

અંગન્યાસઃ
ઇંદ્રાક્ષ્યૈ હૃદયાય નમઃ ।
મહાલક્ષ્મ્યૈ શિરસે સ્વાહા ।
મહેશ્વર્યૈ શિખાયૈ વષટ્ ।
અંબુજાક્ષ્યૈ કવચાય હુમ્ ।
કાત્યાયન્યૈ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
કૌમાર્યૈ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્બંધઃ ॥

ધ્યાનમ્
નેત્રાણાં દશભિશ્શતૈઃ પરિવૃતામત્યુગ્રચર્માંબરામ્ ।
હેમાભાં મહતીં વિલંબિતશિખામામુક્તકેશાન્વિતામ્ ॥
ઘંટામંડિતપાદપદ્મયુગળાં નાગેંદ્રકુંભસ્તનીમ્ ।
ઇંદ્રાક્ષીં પરિચિંતયામિ મનસા કલ્પોક્તસિદ્ધિપ્રદામ્ ॥ 1 ॥

ઇંદ્રાક્ષીં દ્વિભુજાં દેવીં પીતવસ્ત્રદ્વયાન્વિતામ્ ।
વામહસ્તે વજ્રધરાં દક્ષિણેન વરપ્રદામ્ ॥
ઇંદ્રાક્ષીં સહયુવતીં નાનાલંકારભૂષિતામ્ ।
પ્રસન્નવદનાંભોજામપ્સરોગણસેવિતામ્ ॥ 2 ॥

દ્વિભુજાં સૌમ્યવદાનાં પાશાંકુશધરાં પરામ્ ।
ત્રૈલોક્યમોહિનીં દેવીં ઇંદ્રાક્ષી નામ કીર્તિતામ્ ॥ 3 ॥

પીતાંબરાં વજ્રધરૈકહસ્તાં
નાનાવિધાલંકરણાં પ્રસન્નામ્ ।
ત્વામપ્સરસ્સેવિતપાદપદ્માં
ઇંદ્રાક્ષીં વંદે શિવધર્મપત્નીમ્ ॥ 4 ॥

પંચપૂજા
લં પૃથિવ્યાત્મિકાયૈ ગંધં સમર્પયામિ ।
હં આકાશાત્મિકાયૈ પુષ્પૈઃ પૂજયામિ ।
યં વાય્વાત્મિકાયૈ ધૂપમાઘ્રાપયામિ ।
રં અગ્ન્યાત્મિકાયૈ દીપં દર્શયામિ ।
વં અમૃતાત્મિકાયૈ અમૃતં મહાનૈવેદ્યં નિવેદયામિ ।
સં સર્વાત્મિકાયૈ સર્વોપચારપૂજાં સમર્પયામિ ॥

દિગ્દેવતા રક્ષ
ઇંદ્ર ઉવાચ ।
ઇંદ્રાક્ષી પૂર્વતઃ પાતુ પાત્વાગ્નેય્યાં તથેશ્વરી ।
કૌમારી દક્ષિણે પાતુ નૈરૃત્યાં પાતુ પાર્વતી ॥ 1 ॥

વારાહી પશ્ચિમે પાતુ વાયવ્યે નારસિંહ્યપિ ।
ઉદીચ્યાં કાળરાત્રી માં ઐશાન્યાં સર્વશક્તયઃ ॥ 2 ॥

ભૈરવ્યોર્ધ્વં સદા પાતુ પાત્વધો વૈષ્ણવી તથા ।
એવં દશદિશો રક્ષેત્સર્વદા ભુવનેશ્વરી ॥ 3 ॥

ઓં હ્રીં શ્રીં ઇંદ્રાક્ષ્યૈ નમઃ ।

સ્તોત્રં
ઇંદ્રાક્ષી નામ સા દેવી દેવતૈસ્સમુદાહૃતા ।
ગૌરી શાકંભરી દેવી દુર્ગાનામ્નીતિ વિશ્રુતા ॥ 1 ॥

નિત્યાનંદી નિરાહારી નિષ્કળાયૈ નમોઽસ્તુ તે ।
કાત્યાયની મહાદેવી ચંદ્રઘંટા મહાતપાઃ ॥ 2 ॥

સાવિત્રી સા ચ ગાયત્રી બ્રહ્માણી બ્રહ્મવાદિની ।
નારાયણી ભદ્રકાળી રુદ્રાણી કૃષ્ણપિંગળા ॥ 3 ॥

અગ્નિજ્વાલા રૌદ્રમુખી કાળરાત્રી તપસ્વિની ।
મેઘસ્વના સહસ્રાક્ષી વિકટાંગી (વિકારાંગી) જડોદરી ॥ 4 ॥

મહોદરી મુક્તકેશી ઘોરરૂપા મહાબલા ।
અજિતા ભદ્રદાઽનંતા રોગહંત્રી શિવપ્રિયા ॥ 5 ॥

શિવદૂતી કરાળી ચ પ્રત્યક્ષપરમેશ્વરી ।
ઇંદ્રાણી ઇંદ્રરૂપા ચ ઇંદ્રશક્તિઃપરાયણી ॥ 6 ॥

સદા સમ્મોહિની દેવી સુંદરી ભુવનેશ્વરી ।
એકાક્ષરી પરા બ્રાહ્મી સ્થૂલસૂક્ષ્મપ્રવર્ધની ॥ 7 ॥

રક્ષાકરી રક્તદંતા રક્તમાલ્યાંબરા પરા ।
મહિષાસુરસંહર્ત્રી ચામુંડા સપ્તમાતૃકા ॥ 8 ॥

વારાહી નારસિંહી ચ ભીમા ભૈરવવાદિની ।
શ્રુતિસ્સ્મૃતિર્ધૃતિર્મેધા વિદ્યાલક્ષ્મીસ્સરસ્વતી ॥ 9 ॥

અનંતા વિજયાઽપર્ણા માનસોક્તાપરાજિતા ।
ભવાની પાર્વતી દુર્ગા હૈમવત્યંબિકા શિવા ॥ 10 ॥

શિવા ભવાની રુદ્રાણી શંકરાર્ધશરીરિણી ।
ઐરાવતગજારૂઢા વજ્રહસ્તા વરપ્રદા ॥ 11 ॥

ધૂર્જટી વિકટી ઘોરી હ્યષ્ટાંગી નરભોજિની ।
ભ્રામરી કાંચિ કામાક્ષી ક્વણન્માણિક્યનૂપુરા ॥ 12 ॥

હ્રીંકારી રૌદ્રભેતાળી હ્રુંકાર્યમૃતપાણિની ।
ત્રિપાદ્ભસ્મપ્રહરણા ત્રિશિરા રક્તલોચના ॥ 13 ॥

નિત્યા સકલકળ્યાણી સર્વૈશ્વર્યપ્રદાયિની ।
દાક્ષાયણી પદ્મહસ્તા ભારતી સર્વમંગળા ॥ 14 ॥

કળ્યાણી જનની દુર્ગા સર્વદુઃખવિનાશિની ।
ઇંદ્રાક્ષી સર્વભૂતેશી સર્વરૂપા મનોન્મની ॥ 15 ॥

મહિષમસ્તકનૃત્યવિનોદન-
સ્ફુટરણન્મણિનૂપુરપાદુકા ।
જનનરક્ષણમોક્ષવિધાયિની
જયતુ શુંભનિશુંભનિષૂદિની ॥ 16 ॥

શિવા ચ શિવરૂપા ચ શિવશક્તિપરાયણી ।
મૃત્યુંજયી મહામાયી સર્વરોગનિવારિણી ॥ 17 ॥

ઐંદ્રીદેવી સદાકાલં શાંતિમાશુકરોતુ મે ।
ઈશ્વરાર્ધાંગનિલયા ઇંદુબિંબનિભાનના ॥ 18 ॥

સર્વોરોગપ્રશમની સર્વમૃત્યુનિવારિણી ।
અપવર્ગપ્રદા રમ્યા આયુરારોગ્યદાયિની ॥ 19 ॥

ઇંદ્રાદિદેવસંસ્તુત્યા ઇહામુત્રફલપ્રદા ।
ઇચ્છાશક્તિસ્વરૂપા ચ ઇભવક્ત્રાદ્વિજન્મભૂઃ ॥ 20 ॥

ભસ્માયુધાય વિદ્મહે રક્તનેત્રાય ધીમહિ તન્નો જ્વરહરઃ પ્રચોદયાત્ ॥ 21 ॥

મંત્રઃ
ઓં ઐં હ્રીં શ્રીં ક્લીં ક્લૂં ઇંદ્રાક્ષ્યૈ નમઃ ॥ 22 ॥

ઓં નમો ભગવતી ઇંદ્રાક્ષી સર્વજનસમ્મોહિની કાળરાત્રી નારસિંહી સર્વશત્રુસંહારિણી અનલે અભયે અજિતે અપરાજિતે મહાસિંહવાહિની મહિષાસુરમર્દિની હન હન મર્દય મર્દય મારય મારય શોષય શોષય દાહય દાહય મહાગ્રહાન્ સંહર સંહર યક્ષગ્રહ રાક્ષસગ્રહ સ્કંદગ્રહ વિનાયકગ્રહ બાલગ્રહ કુમારગ્રહ ચોરગ્રહ ભૂતગ્રહ પ્રેતગ્રહ પિશાચગ્રહ કૂષ્માંડગ્રહાદીન્ મર્દય મર્દય નિગ્રહ નિગ્રહ ધૂમભૂતાન્સંત્રાવય સંત્રાવય ભૂતજ્વર પ્રેતજ્વર પિશાચજ્વર ઉષ્ણજ્વર પિત્તજ્વર વાતજ્વર શ્લેષ્મજ્વર કફજ્વર આલાપજ્વર સન્નિપાતજ્વર માહેંદ્રજ્વર કૃત્રિમજ્વર કૃત્યાદિજ્વર એકાહિકજ્વર દ્વયાહિકજ્વર ત્રયાહિકજ્વર ચાતુર્થિકજ્વર પંચાહિકજ્વર પક્ષજ્વર માસજ્વર ષણ્માસજ્વર સંવત્સરજ્વર જ્વરાલાપજ્વર સર્વજ્વર સર્વાંગજ્વરાન્ નાશય નાશય હર હર હન હન દહ દહ પચ પચ તાડય તાડય આકર્ષય આકર્ષય વિદ્વેષય વિદ્વેષય સ્તંભય સ્તંભય મોહય મોહય ઉચ્ચાટય ઉચ્ચાટય હું ફટ્ સ્વાહા ॥ 23 ॥

ઓં હ્રીં ઓં નમો ભગવતી ત્રૈલોક્યલક્ષ્મી સર્વજનવશંકરી સર્વદુષ્ટગ્રહસ્તંભિની કંકાળી કામરૂપિણી કાલરૂપિણી ઘોરરૂપિણી પરમંત્રપરયંત્ર પ્રભેદિની પ્રતિભટવિધ્વંસિની પરબલતુરગવિમર્દિની શત્રુકરચ્છેદિની શત્રુમાંસભક્ષિણી સકલદુષ્ટજ્વરનિવારિણી ભૂત પ્રેત પિશાચ બ્રહ્મરાક્ષસ યક્ષ યમદૂત શાકિની ડાકિની કામિની સ્તંભિની મોહિની વશંકરી કુક્ષિરોગ શિરોરોગ નેત્રરોગ ક્ષયાપસ્માર કુષ્ઠાદિ મહારોગનિવારિણી મમ સર્વરોગં નાશય નાશય હ્રાં હ્રીં હ્રૂં હ્રૈં હ્રૌં હ્રઃ હું ફટ્ સ્વાહા ॥ 24 ॥

ઓં નમો ભગવતી માહેશ્વરી મહાચિંતામણી દુર્ગે સકલસિદ્ધેશ્વરી સકલજનમનોહારિણી કાલકાલરાત્રી મહાઘોરરૂપે પ્રતિહતવિશ્વરૂપિણી મધુસૂદની મહાવિષ્ણુસ્વરૂપિણી શિરશ્શૂલ કટિશૂલ અંગશૂલ પાર્શ્વશૂલ નેત્રશૂલ કર્ણશૂલ પક્ષશૂલ પાંડુરોગ કામારાદીન્ સંહર સંહર નાશય નાશય વૈષ્ણવી બ્રહ્માસ્ત્રેણ વિષ્ણુચક્રેણ રુદ્રશૂલેન યમદંડેન વરુણપાશેન વાસવવજ્રેણ સર્વાનરીં ભંજય ભંજય રાજયક્ષ્મ ક્ષયરોગ તાપજ્વરનિવારિણી મમ સર્વજ્વરં નાશય નાશય ય ર લ વ શ ષ સ હ સર્વગ્રહાન્ તાપય તાપય સંહર સંહર છેદય છેદય ઉચ્ચાટય ઉચ્ચાટય હ્રાં હ્રીં હ્રૂં ફટ્ સ્વાહા ॥ 25 ॥

ઉત્તરન્યાસઃ
કરન્યાસઃ
ઇંદ્રાક્ષ્યૈ અંગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
મહાલક્ષ્મ્યૈ તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
મહેશ્વર્યૈ મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
અંબુજાક્ષ્યૈ અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
કાત્યાયન્યૈ કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
કૌમાર્યૈ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।

અંગન્યાસઃ
ઇંદ્રાક્ષ્યૈ હૃદયાય નમઃ ।
મહાલક્ષ્મ્યૈ શિરસે સ્વાહા ।
મહેશ્વર્યૈ શિખાયૈ વષટ્ ।
અંબુજાક્ષ્યૈ કવચાય હુમ્ ।
કાત્યાયન્યૈ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
કૌમાર્યૈ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્વિમોકઃ ॥

સમર્પણં
ગુહ્યાદિ ગુહ્ય ગોપ્ત્રી ત્વં ગૃહાણાસ્મત્કૃતં જપમ્ ।
સિદ્ધિર્ભવતુ મે દેવી ત્વત્પ્રસાદાન્મયિ સ્થિરાન્ ॥ 26

ફલશ્રુતિઃ
નારાયણ ઉવાચ ।
એતૈર્નામશતૈર્દિવ્યૈઃ સ્તુતા શક્રેણ ધીમતા ।
આયુરારોગ્યમૈશ્વર્યં અપમૃત્યુભયાપહમ્ ॥ 27 ॥

ક્ષયાપસ્મારકુષ્ઠાદિ તાપજ્વરનિવારણમ્ ।
ચોરવ્યાઘ્રભયં તત્ર શીતજ્વરનિવારણમ્ ॥ 28 ॥

માહેશ્વરમહામારી સર્વજ્વરનિવારણમ્ ।
શીતપૈત્તકવાતાદિ સર્વરોગનિવારણમ્ ॥ 29 ॥

સન્નિજ્વરનિવારણં સર્વજ્વરનિવારણમ્ ।
સર્વરોગનિવારણં સર્વમંગળવર્ધનમ્ ॥ 30 ॥

શતમાવર્તયેદ્યસ્તુ મુચ્યતે વ્યાધિબંધનાત્ ।
આવર્તયન્સહસ્રાત્તુ લભતે વાંછિતં ફલમ્ ॥ 31 ॥

એતત્ સ્તોત્રં મહાપુણ્યં જપેદાયુષ્યવર્ધનમ્ ।
વિનાશાય ચ રોગાણામપમૃત્યુહરાય ચ ॥ 32 ॥

દ્વિજૈર્નિત્યમિદં જપ્યં ભાગ્યારોગ્યાભીપ્સુભિઃ ।
નાભિમાત્રજલેસ્થિત્વા સહસ્રપરિસંખ્યયા ॥ 33 ॥

જપેત્સ્તોત્રમિમં મંત્રં વાચાં સિદ્ધિર્ભવેત્તતઃ ।
અનેનવિધિના ભક્ત્યા મંત્રસિદ્ધિશ્ચ જાયતે ॥ 34 ॥

સંતુષ્ટા ચ ભવેદ્દેવી પ્રત્યક્ષા સંપ્રજાયતે ।
સાયં શતં પઠેન્નિત્યં ષણ્માસાત્સિદ્ધિરુચ્યતે ॥ 35 ॥

ચોરવ્યાધિભયસ્થાને મનસાહ્યનુચિંતયન્ ।
સંવત્સરમુપાશ્રિત્ય સર્વકામાર્થસિદ્ધયે ॥ 36 ॥

રાજાનં વશ્યમાપ્નોતિ ષણ્માસાન્નાત્ર સંશયઃ ।
અષ્ટદોર્ભિસ્સમાયુક્તે નાનાયુદ્ધવિશારદે ॥ 37 ॥

ભૂતપ્રેતપિશાચેભ્યો રોગારાતિમુખૈરપિ ।
નાગેભ્યઃ વિષયંત્રેભ્યઃ આભિચારૈર્મહેશ્વરી ॥ 38 ॥

રક્ષ માં રક્ષ માં નિત્યં પ્રત્યહં પૂજિતા મયા ।
સર્વમંગળમાંગળ્યે શિવે સર્વાર્થસાધિકે ।
શરણ્યે ત્ર્યંબકે દેવી નારાયણી નમોઽસ્તુ તે ॥ 39 ॥

વરં પ્રદાદ્મહેંદ્રાય દેવરાજ્યં ચ શાશ્વતમ્ ।
ઇંદ્રસ્તોત્રમિદં પુણ્યં મહદૈશ્વર્યકારણમ્ ॥ 40 ॥

ઇતિ ઇંદ્રાક્ષી સ્તોત્રમ્ ।

********

Leave a Comment